• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зарим нэгдлийн томъёон дахь атомуудын тоог харуулсан хүснэгт өгөгджээ. Аль мөр дэх мэдээлэл алдаатай байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Ёотонг усанд уусгахад үүссэн уусмал нь . . . . . . . . . . . . холимог юм.

 • A. Гетероген

 • B. Гомоген

 • C. Суспенз

 • D. Механик

Оноо: 1

Дараах холимгуудаас гомоген холимгийн жишээг сонгоно уу.

 • A. Хөрс

 • B. Давс ба нунтаг чинжүү

 • C. Улаан лоолийн шүүс

 • D. Давсны уусмал

Оноо: 1

Холимгуудаас гетероген холимгийн жишээг сонгоно уу.

 • A. Давсны уусмал

 • B. Зэсийн сульфатын уусмал

 • C. Элс ба усны холимог

 • D. Агаар

Оноо: 1

Анхны үелэх хүснэгтийг хэн зохиосон бэ?

 • A. И. Деберейнер

 • B. Л.Мейер

 • C. Д.И.Менделеев

 • D. Дж.Ньюлэндс

Оноо: 1

Атомын бүтцээрээ төсөөтэй элементүүд агуулсан үелэх хүснэгтийн баганыг . . . . . гэнэ.

 • A. Бүлэг

 • B. Үе

 • C. Эгнээ

 • D. Үелэх хүснэгт

Оноо: 1

Үеийн дагуу хойшлоход элементүүдийн атомын радиус . . . . . . . ба ХЦСЧ нь . . . . . . . .

 • A. Ихэсдэг, багасдаг

 • B. Багасдаг, ихэсдэг

 • C. Өөрчлөгддөгүй, багасдаг

 • D. Өөрчлөгддөггүй, ихэсдэг

Оноо: 1

Нэг бүлгийн дагуу доошлоход элементүүдийн атомын радиус . . . . . . . ба ХЦСЧ нь . . . . . . . .

 • A. Ихэсдэг, багасдаг

 • B. Багасдаг, ихэсдэг

 • C. Өөрчлөгддөгүй, багасдаг

 • D. Өөрчлөгддөггүй, ихэсдэг

Оноо: 1

4 элементийн атомын электронт бүтэц өгөгджээ. Эдгээрээс ХЦСЧ ихтэй элементийг сонгоно уу.

 • A. W

 • B. X

 • C. Y

 • D. Z

Оноо: 1

4 элементийн атомынэлектронт бүтэц өгөгджээ. Эдгээрээс атомын радиус ихтэй элементийг сонгоно уу.

 • A. W

 • B. X

 • C. Y

 • D. Z

Оноо: 1

Холбогдож буй атомууд гадаад давхрааны хослоогүй электроноор дундын хос үүсгэн бий болсон холбоог . . . . . . . . . гэнэ.

 • A. Металлын хобоо

 • B. Химийн холбоо

 • C. Ионы холбоо

 • D. Ковалент холбоо

Оноо: 1

Хлорт устөрөгч (HCl) -ийг заварчилсан зургийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зургуудыг ажиглаадус (H2O) -ы молекулыг төлөөлж байгаа зургийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдээс металлын холбоотой нэгдлийг сонгоно уу.

 • A. CaO

 • B. Cl2

 • C. HCl

 • D. Cu

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдээс туйлгүй ковалент холбоотой нэгдлийг сонгоно уу.

 • A. CaO

 • B. Cl2

 • C. HCl

 • D. Cu

Оноо: 1

Эерэг ба сөрөг цэнэгтэй ионуудын цахилгаан статик хүчээр үүссэн химийн холбоог . . . . . . . . . .гэнэ.

 • A. Металлын холбоо

 • B. Химийн холбоо

 • C. Ионы холбоо

 • D. Ковалент холбоо

Оноо: 1

Ялгаатай атом болон ионуудын бүтцийг хүснэгтээр харуулжээ. W, X, Y болон Z-н зөв утга бүхий эгнээг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн хэсгийг зургаар харуулжээ. Аль элементийн электронт бүтцийг зөв зурсан байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зурагт 4 элементийн атомын бүтцийг харуулжээ. Өөр хоорондоо изотоп болох цахилгаан саармагатомынхоёр зургыг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 2

 • B. 1 ба 3

 • C. 2 ба 3

 • D. 2 ба 4

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн хэсгийг зургаар харуулжээ. Аль элементийн электронт бүтцийг буруу зурсан байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Нийт: 16693