• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гурван нэгдлийн бүтцийг харуулжээ. Яагаад эдгээр нэгдлүүд бүгдээрээ нэг гомологи эгнээнд байдаг вэ?

 • A. Эдгээр нэгдлүүд бүгдээрээ нүүрстөрөгчийн атом агуулдаг.

 • B. Эдгээр нэгдлүүд ижил ерөнхий томьёо, төстэй бүтэцтэй.

 • C. Эдгээр нь бүгд нүүрсустөрөгчид.

 • D. Эдгээр нь бүгд ханасан.

Оноо: 1

Аль бүтэц нь алдаатай вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Өгөгдсөн холимгуудыг холимгийн төрөлтэй нь зөв харгалзуулна уу.

Холимог Холимгийн төрөл

1. Элс ба төмрийн үртэс А. Суспенз

2. Улаан лоолийн шүүс B. Гомоген холимог

3. Зэсийн сульфатын уусмал С. Механик холимог

 • A.1B, 2C, 3A

 • B. 1C, 2B, 3A

 • C. 1C, 2A, 3B

 • D. 1B, 2A, 3C

Оноо: 1

Төрөл бүрийн хайлшуудыг тэдгээрийн хэрэглээтэй нь зөв харгалзуулна уу.

Хайлш Хэрэглээ
1. Ган A. Хөгжмийн зэмсэг
2. Гууль В. Урлагийн бүтээл
3. Хүрэл С. Машины их бие

 • A. 1B, 2C, 3A

 • B. 1C, 2B, 3A

 • C. 1C, 2A, 3B

 • D. 1B, 2A, 3C

Оноо: 1

Хайлшийн тухай дараах мэдээллүүдээс зөв мэдээллийг сонгоно уу.

 • A. Хайлш бол механик холимог юм.

 • B. Хайлш нь цэвэр металлыг бодвол бат бөх хатуу чанартай байдаг.

 • C. Хайлш нь цэвэр металлыг бодвол зөөлөн уян чанартай байдаг.

 • D. Металл ба металл биш элементүүдийн нэгдэл юм.

Оноо: 1

Элемент Е нь:

• Хайлш үүсгэдэг

• Суурийн оксид үүсгэдэг

• Идэвхийн эгнээнд устөрөгчөөс хойно байрладаг бол

Е элемент ямар элемент вэ?

 • A. Нүүрстөрөгч

 • B. Зэс

 • C. Хүхэр

 • D. Цайр

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн VII бүлгийн 2 элементийн зарим шинж чанарыг хүснэгтээр харуулжээ.

Фторын шинж чанар аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн VII бүлгийн 2 элементийн зарим шинж чанарыг хүснэгтээр харуулжээ.

Иодын шинж чанар аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн хэсгийг зургаар харуулжээ. Аль элемент өрөөний температурт цахилгаан дамжуулах вэ?

 • A. V, W ба X

 • B. V,Y ба W

 • C. W, X ба Z

 • D. Y ба Z

Оноо: 1

Нэгэн элемент дараах шинж чанартай.

• Өнгөт нэгдэл үүсгэдэг.

• Катализатор болдог.

• 15390С-д хайлдаг.

Энэ элементийг үелэх хүснэгтийн аль хэсгээс олж болох вэ?

 • A. I бүлэг

 • B. IV бүлэг

 • C. VII бүлэг

 • D. Шилжилтийн элемент

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдээс ионт нэгдлийг сонгоно уу.

 • A. CaO

 • B. Cl2

 • C. HCl

 • D. H2S

Оноо: 1

Цахилгаан саармаг атом электроныг . . . . . . . . эерэг цэнэгтэй ион болох . . . . . үүсгэнэ.

 • A. Алдаж, анион

 • B. Алдаж, катион

 • C. Авч, анион

 • D. Авч, катион

Оноо: 1

P болон Q атомын электронт бүтцийг харуулсан зураг өгөгджээ. P болон Q нь молекул үүсгэдэг. Энэ молекулын томъёо аль нь вэ?

 • A. PQ4

 • B. PQ

 • C. P2Q

 • D. P4Q

Оноо: 1

X болон Y атомын электронт бүтцийг харуулсан зураг өгөгджээ. X болон Y нь ковалент холбоотой нэгдэл үүсгэдэг. Түүний томъёо аль нь вэ?

 • A. X2 Y

 • B. XY

 • C. XY2

 • D. XY6

Оноо: 1

X ба Y гэсэн 2 атомын электронт бүтцийг харуулжээ.

X ба Y нь хоорондоо холбогдож нэгдэл үүсгэдэг. Нэгдэл дэх холбооны төрөл болон нэгдлийн томъёо аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

X элементийгabX томьёолдог бол аль мэдээлэл нь зөв бэ?

 • A. Х-н атом дахь протоны тоо нь а юм.

 • B. Үелэх хүснэгт дэх Х-н байрлалыг а-аас олж болно.

 • C. Х элементийн харьцангуй атом масс нь b юм.

 • D. Х элементийн нэг атом дахь электроны нийт тоо нь b юм.

Оноо: 1

Фосфорын атом (3115P)-ын тухай дараах мэдээллүүдээс аль мэдээлэл зөв бэ?

1. Цөмийн тоо 16

2. Гадаад давхрааны электроны тоо 5

3. Протоны тоо 15

 • A. 1,2 ба 3

 • B. 1 ба 2

 • C. 1 ба 3

 • D. 2 ба 3

Оноо: 1

Атомын бүтцийг харуулсан зураг өгөгджээ.

Энэ атомын изотопын бүтцийг харуулсан зураг аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

4 атом болон ионы цөм дэх жижиг хэсгийн тоог хүснэгтээр харуулжээ. Аль 2 нь ижил элементийн жижиг хэсгүүд вэ?

 • A. 1 ба 2

 • B. 1 ба 4

 • C. 2 ба 3

 • D. 2 ба 4

Оноо: 1

Атом нь электрон, протон, нейтроныг агуулдаг. Цөмийн тооны тухай зөв тодорхойлолт аль нь вэ?

 • A. Атомын цөм дэх нейтроны тоо

 • B. Атомын цөм дэх протоны тоо

 • C. Атомын цөм дэх протон болон нейтроны тооны нийлбэр

 • D. Атом дахь жижиг хэсгийн тооны нийлбэр

Нийт: 16693