• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Органик нэгдэл Х-н бүтцийг харуулжээ. Х-н молекул томъёо аль нь вэ?

 • A. C6H9

 • B. C6H12

 • C. C7H12

 • D. C7H14

Оноо: 1

X элемент XO гэсэн оксидыг үүсгэдэг ба энэ нь хүхрийн хүчлийг саармагжуулдаг. X ба XO-г аль мөрөнд зөв тодорхойлж байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Бүх металлуудын тухай зөв мэдээлэл аль нь вэ?

 • A. Цахилгаан сайн дамжуулдаг.

 • B. Тэд ион хэлбэрт шилжихдээ электрон авдаг.

 • C. Нягт багатай

 • D. Хайлах цэг багатай

Оноо: 1

Химийн нэгдэл магнийн нитратын химийн томъёо нь Mg(NO3)2. Магнийн нитратын харьцангуй молекул масс аль нь вэ?

 • A. 86

 • B. 134

 • C. 148

 • D. 172

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн хэсгийг харуулсан зураг өгөгджээ. Дараах тодорхойлолт аль элементийг илэрхийлж байна вэ?

“Өнгөгүй, агаараас хөнгөн идэвхигүй хий”

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн хэсгийг харуулсан зураг өгөгджээ.

Аль элемент нь хүчлийн оксидыг үүсгэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн хэсгийг харуулсан зураг өгөгджээ. Аль элемент нь суурийн оксидыг үүсгэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн хэсгийг харуулсан зураг өгөгджээ. Аль элемент нь амфотер оксидыг үүсгэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдийг химийн холбооны төрөлтэй нь зөв харгалзуулна уу.

Нэгдэл Химийн холбооны төрөл
1. NaCl a. Металлын
2. HCl b.Туйлтай ковалент
3. Cl2 c. Ионы
4. Cu d. Туйлгүй ковалент

 • A. 1c, 2b, 3d, 4a

 • B. 1c, 2b, 3a, 4d

 • C. 1b, 2c, 3d, 4a

 • D. 1b, 2c, 3a, 4d

Оноо: 1

Магни агаарт шатах үед магнийн нитрид үүсдэг. Магнийн нитрид нь ионы бүтэцтэй нэгдэл юм. Магнийн атомыг X -ээр илрэхийлбэл нитридын томьёо аль нь вэ?

 • A. ХN2

 • B. Х2N

 • C. Х2N3

 • D. Х3N2

Оноо: 1

Аль 2 элемент хоорондоо харилцан үйлчилж, ионы бүтэцтэй нэгдэл үүсгэх вэ?

 • A. W, X

 • B. X, Y

 • C. Y, Z

 • D. Z, W

Оноо: 1

4 атомын электронт бүтцийг хүснэгтээр харууллаа. Аль 2 атом нь ковалент холбоо үүсгэн нэгдэх вэ?

 • A. W,X

 • B. W,Y

 • C. X,Y

 • D. X,Z

Оноо: 1

Аль нь суурийн шинж чанар биш вэ?

 • A. Карбонаттай харилцан үйлчилж нүүрстөрөгчийн диоксид үүсгэдэг.

 • B. Хүчилтэй харилцан үйлчилж давс үүсгэдэг

 • C. Аммонийн давстай урвалд орж аммиак үүсгэдэг.

 • D. Лакмусын улаан цаасыг хөх өнгөтэй болгодог.

Оноо: 1

Хүчлийн уусмалд . . . . . . лакмусын цаас . . . . . . өнгөтэй болно

 • A. Улаан, хөх

 • B. Хөх, улаан

 • C. Хөх, тод ягаан

 • D. Ногоон, улаан

Оноо: 1

Суурийн уусмалд . . . . . . лакмусын цаас . . . . . . өнгөтэй болно

 • A. Улаан, хөх

 • B. Хөх, улаан

 • C. Хөх, тод ягаан

 • D. Ногоон, улаан

Оноо: 1

pH-ийн утгыг тайлбартай нь зөв харгалзуулсан хэсгийг сонгоно уу.

 • A. 1c, 2b, 3d, 4a

 • B. 1c, 2b, 3a, 4d

 • C. 1b, 2c, 3d, 4a

 • D. 1b, 2c, 3a, 4d

Оноо: 1

pH-ийн хуваарийн зураг өгөгджээ.

A, B, C-ээр тэмдэглэгдсэн pH-н утгад харгалзах уусмалын орчныг нэрлэнэ үү.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Уусмал дээр нэмэхэд pH-аас хамаарч өнгөө янз бүрээр өөрчилдөг будаг эсвэл будагч бодисын холимгийг . . . . . . . гэнэ.

 • A. Лакмусын цаас

 • B. Универсаль индикатор

 • C. Метилоранж

 • D. Индикатор

Оноо: 1

pH-н хуваарь бүхий зураг өгөгджээ.

A, B, C, D-ээр тэмдэглэгдсэн pH-н утгад харгалзах уусмалын орчныг нэрлэнэ үү.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

pH-н хуваарь бүхий зураг өгөгджээ.

Гарын шингэн саван сул суурилаг шинжтэй байдаг. pH-ын хуваарийн аль цэгт харгалзах вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D. 

Нийт: 16693