• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

pH-ийн хуваарийн зураг өгөгджээ. Цэвэр усны pH-ын утга нь хуваарь дээрх аль цэгт харгалзах вэ?

 • A. Зөвхөн А

 • B. Зөвхөн В

 • C. Зөвхөн С

 • D. А ба С

Оноо: 1

pH-ийн хуваарийн зураг өгөгджээ. Лимоны pH-ын утга нь хуваарь дээрх аль цэгт харгалзах вэ?

 • A. Зөвхөн А

 • B. Зөвхөн В

 • C. Зөвхөн С

 • D. А ба С

Оноо: 1

pH-ийн хуваарийн зураг өгөгджээ. Угаалгын шингэний pH-ын утга нь хуваарь дээрх аль цэгт харгалзах вэ?

 • A. Зөвхөн А

 • B. Зөвхөн В

 • C. Зөвхөн С

 • D. А ба С

Оноо: 1

Дараах үзэгдлүүдээс химийн үзэгдлийн жишээг сонгоно уу.

 • A. Давс усанд уусах

 • B. Ус уурших

 • C. Сүү гашлах

 • D. Төмөр соронзлогдох

Оноо: 1

Дараах үзэгдлүүдээс физикийн үзэгдлийн жишээг сонгоно уу.

 • A. Давс усанд уусах

 • B. Хүчлийг саармагжуулах

 • C. Сүү гашлах

 • D. Магни шатах

Оноо: 1

Нэг бодисоос хоёр буюу түүнээс дээш тооны бодис үүсэх урвалыг . . . . . . . гэнэ.

 • A. Нэгдэх урвал

 • B. Халах урвал

 • C. Задрах урвал

 • D. Солилцох урвал

Оноо: 1

Дараах өөрчлөлтүүдээс аль нь химийн үзэгдлийн үед илэрдэг вэ?

 • A. Бодисын төлөв өөрчлөгдөх

 • B. Тунадас үүсэх

 • C. Жижиг хэсгүүдийн эмх цэгц өөрчлөгдөх

 • D. Хэлбэр өөрчлөгдөх

Оноо: 1

Дараах өөрчлөлтүүдээс аль нь физикийн үзэгдлийн үед илэрдэг вэ?

 • A. Бодисын төлөв өөрчлөгдөх

 • B. Тунадас үүсэх

 • C. Гэрэл, дулаан ялгарах

 • D. Хий ялгарах

Оноо: 1

Химийн урвалын үед гарах дараах өөрчлөлтөнд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Тунадас үүсэх

 • B. Хий ялгарах

 • C. Бодисын төлвийн шилжилт

 • D. Гэрэл, дулаан ялгарах

Оноо: 1

Химийн урвалуудыгтөрөлтэй нь харгалзуулна уу.

Химийн урвал Химийн урвалын төрөл
1. Ca + 2HCl → CaCl2+ H2 a. Нэгдэх
2. CaCl2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaCl b. Халах
3. 2Ca + O2→ 2CaOс. Задрах
4. CaCO3→ CaO + CO2d. Солилцох

 • A. 1b, 2d, 3a, 4c

 • B. 1b, 2d, 3c, 4a

 • C. 1d, 2b, 3a, 4c

 • D. 1d, 2c, 3b, 4a

Оноо: 1

Атом болон ион ангижрахад исэлдэхүйн хэм нь . . . . . . . . . бол харин исэлдэхэд исэлдэхүйн хэм нь . . . . . . . .

 • A. Багасдаг, ихэсдэг

 • B. Ихэсдэг, багасдаг

 • C. Багасдаг, өөрчлөгддөггүй

 • D. Ихэсдэг, өөрчлөгддөггүй

Оноо: 1

R бодисын зарим урвалыг зургаар харуулжээ. R бодисыг тодорхойлно уу.

 • A. Хүчил

 • B. Суурь

 • C. Элемент

 • D. Давс

Оноо: 1

4 химийн урвалын бүдүүвч өгөгджээ. Задрах урвалыг аль бүдүүвч илэрхийлж байна вэ?

 • A. I

 • B. II

 • C. III

 • D. IV

Оноо: 1

4 химийн урвалын бүдүүвч өгөгджээ. Солилцох урвалыг аль бүдүүвч илэрхийлж байна вэ?

 • A. I

 • B. II

 • C. III

 • D. IV

Оноо: 1

4 химийн урвалын бүдүүвч өгөгджээ. Халах урвалыг аль бүдүүвч илэрхийлж байна вэ?

 • A. I

 • B. II

 • C. III

 • D. IV

Оноо: 1

Зарим бодисуудын pH-н утга бүхий зураг өгөгджээ. Эдгээрээс хүчтэй хүчилд хамаарах бодис аль нь вэ?

 • A. Цайруулагч

 • B. Хүний шээс

 • C. Ходоодны шүүс

 • D. Хүний цус

Оноо: 1

Зарим бодисуудын pH-н утга бүхий зураг өгөгджээ. Эдгээрээс хүчтэй суурьд хамаарах бодис аль нь вэ?

 • A. Цайруулагч

 • B. Хүний шээс

 • C. Ходоодны шүүс

 • D. Хүний цус

Оноо: 1

X, Y, Z, W гэсэн 4 уусмалын pH хүснэгтээр өгөгджээ. Уусмал бүр дээр хөх лакмусыгнэмжээ. Индикатор нэмсэний дараа уусмал бүрийн өнгө ямар болох вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Аль мэдээлэл буруу вэ?

 • A. Суурь аммонийн давстай харилцан үйлчлэхэд аммиак үүсгэдэг.

 • B. Хүчил суурьтай харилцан үйлчлэхэд саармагждаг.

 • C. Хүчил карбонаттай харилцан үйлчлэхэд нүүрстөрөгчийн диоксид үүсдэг.

 • D. Уусмалын хүчиллэг чанар нэмэгдэхэд pH нэмэгддэг.

Оноо: 1

Аль урвал хүчлийн шинж чанар биш вэ?

 • A. Энэ нь магнийн оксидыг уусгадаг.

 • B. Энэ нь аммоны нэгдлүүдээс аммиакийг үүсгэдэг

 • C. Энэ нь металлын карбонатаас нүүрстөрөгчийн диоксидыг үүсгэдэг.

 • D. Энэ нь цайртай харилцан үйлчилж устөрөгчийг үүсгэдэг.

Нийт: 16693