• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цаг хугацааны явцад хөрсний pH хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулсан график өгөгджээ. Аль цэгт хөрс саармаг байсан бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D. 

Оноо: 1

Цаг хугацааны явцад хөрсний pH хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулсан график өгөгджээ. Аль цэгт хөрс суурьлаг байх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D. 

Оноо: 1

Суурийн талаарх дараах мэдээллүүдээс аль нь зөв бэ?

1. Хүчилтэй харилцан үйлчлэхэд уусмалын pH өсдөг.

2. Лакмусын цаасыг хөх өнгөтэй болгодог.

3. Аммонийн давстай халаахад аммиакийн хий үүсгэдэг.

 • A. 1, 2, 3

 • B. 1,2

 • C. 1,3

 • D. 2, 3

Оноо: 1

Ургамал бүр янз бүрийн рН-ийн нөхцөлд сайн ургадаг. Аль ургамал суурьлаг хөрсөндургадаг вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Шоргоольжны хошуунаас үүсэх хүчил арьс салстыг гэмтээх аюултай байдаг. Хүчлийг саармагжуулахад хамгийн тохиромжтой бодис аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Урвалын үр дүнд ус болон давс үүсгэдэг урвалын төрөл аль нь вэ?

 • A. Экзотерм

 • B. Саармагжих

 • C. Исэлдэх

 • D. Полимержих

Оноо: 1

Дараах химийн урвалын ерөнхий бүдүүвчид харгалзах урвалын жишээ болон, химийн урвалын төрлийг зөв тодорхойлсон хэсгийг сонгоно уу. Химийн нэгдэл+Химийн нэгдэл →Химийн нэгдэл

 • A. Солилцох, CaO+CO2→CaCO3

 • B. Солилцох, FeS+HCl →FeCl2+H2S

 • C. Нэгдэх, CaO+CO2→CaCO3

 • D. Нэгдэх, FeS+HCl →FeCl2+H2S

Оноо: 1

Дараах химийн урвалын ерөнхий бүдүүвчид харгалзах урвалын жишээ болон, химийн урвалын төрлийг зөв тодорхойлсон хэсгийг сонгоно уу. Химийн нэгдэл+Элемент →Химийн нэгдэл+Элемент

 • A. Солилцох, Ca+O2→CaO_

 • B. Солилцох, Ca+HCl →CaCl2+H2

 • C. Халах, Ca+O2→CaO

 • D. Халах, Ca+HCl →CaCl2+H2

Оноо: 1

Натрийн карбонат болон шингэрүүлсэн давсны хүчлийн хоорондох химийн урвалаар үүсэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно уу.

 • A. натрийн хлорид ба ус

 • B. натрийн хлорид ба устөрөгч

 • C. натрийн хлорид, нүүрсхүчлийн хий ба ус

 • D. натрийн хлорид

Оноо: 1

Кальцийн карбонат болон давсны хүчлийн уусмалын хоорондох химийн урвалаар үүсэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно уу.

 • A. кальцийн хлорид

 • B. кальцийн хлорид ба ус

 • C. кальцийн хлорид, нүүстөрөгчийн диоксид ба ус

 • D. кальцийн хлорид ба устөрөгч

Оноо: 1

Экзотерм болон эндотерм урвалын талаарх зөв мэдээлэл аль нь вэ?

1. Экзотерм урвалын туршид дулаан ялгардаг.

2. Эндотерм урвалын температур өсдөг, яагаад гэвэл дулааныг өгдөг

3. Агаарт метаны шатах урвал нь экзотерм урвал юм.

 • A. 1,2 ба 3

 • B. 1 ба 2

 • C. 1 ба 3

 • D. 2 ба 3

Оноо: 1

Бутан, этанол болон устөрөгч нь түлш юм. Аль бодисуудыг түлш болгон ашиглахад нүүрстөрөгчийн диоксид болон усны аль аль нь үүсэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

P, Q, R гэсэн 3 металл дээр шингэрүүлсэн давсны хүчил ба усыг нэмэхэд гарсан үр дүнг хүснэгтээр харуулжээ.

Металлуудыг идэвхээр нь зөв жагсаасан эгнээ аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн багажийг ашиглан химийн урвалын хурдыг тодорхойлох туршилтыг харуулжээ. Аль урвалын хурдыг дээрх багажаар судлаж болох вэ?

 • A. Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

 • B. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

 • C. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

 • D. NaOH + HCl → NaCl + H2O

Оноо: 1

Метан + Хүчилтөрөгч → Нүүрстөрөгчийн диоксид + Ус; Термометрийн заалт өснө.

Натри + Ус → Натрийн гидроксид + Устөрөгч; Термометрийн заалт өснө.

Магни + Хлорт устөрөгч → Магнийн хлорид + Устөрөгч; Термометрийн заалт өснө.

Эдгээр урвалыг тодорхойлно уу.

 • A. Шатах

 • B. Эндотерм

 • C. Экзотерм

 • D. Саармагжих

Оноо: 1

4 уусмалын pH- н утгыг зургаар харуулжээ. Эдгээр уусмалуудын аль нь суурьлаг вэ?

 • A. Зөвхөн Р

 • B. Р ба Q

 • C. Q, R, S

 • D. R ба S

Оноо: 1

4 уусмалын pH- н утгыг зургаар харуулжээ. Эдгээр уусмалуудын аль нь хүчиллэг вэ?

 • A. Зөвхөн Р

 • B. Зөвхөн Р ба Q

 • C. Зөвхөн Q, R, S

 • D. Зөвхөн R ба S

Оноо: 1

4 уусмалын pH- н утгыг зургаар харуулжээ. Эдгээр уусмалуудын аль нь саармаг вэ?

 • A. Зөвхөн Q

 • B. Зөвхөн Р ба Q

 • C. Зөвхөн Q, R, S

 • D. Зөвхөн R ба S

Оноо: 1

Аль бодис хамгийн их хүчиллэг шинжтэй вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хүчлийн шинжийн талаарх худал мэдээллийг сонгоно уу.

 • A. Аммонийн давстай урвалд орж давс ба аммиак үүсгэнэ.

 • B. Металлын карбонаттай урвалд орж  нүүрстөрөгчийн диоксид, ус ба давс үүсгэнэ.

 • C. Металлын гидроксидтой урвалд орж давс ба ус үүсгэнэ.

 • D. Металлуудтай урвалд орж  давс ба устөрөгч үүсгэнэ.

Нийт: 16693