• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Барийн гидроксид бол суурь юм. Энэ нь хлорт устөрөгчийн хүчилтэй урвалд орж саармагждаг. Барийн гидроксидын уусмалыг хлорт устөрөгчийн уусмал дээр саармагжтал нэмэхэд pH хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. pH нь 14-өөс 7 болж буурна

 • B. pH нь 14-өөс  1 болж буурна

 • C. pH нь 1-ээс 7 болж ихэснэ

 • D. pH нь 1-ээс 14 болж ихэснэ

Оноо: 1

Х элементийн оксидыг хүчил рүү нэмэхэд урвалд орж давс ба усыг үүсгэдэг.

Урвалын өмнөх хүчлийн pH болон Х элементийг тодорхойлно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хүхрийг халаахад . . . . 1 . . . . өөрчлөлтөнд орж, хайлж эхлэдэг. Цаашид халаахад хүхэр . . . . 2 . . . . өөрчлөлтөнд орж, хүхрийн диоксид үүсгэдэг. 1 болон 2 гэсэн хоосон зайг аль үгс бөглөх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Аль мэдээлэл нь суурийн шинж чанарыг илэрхийлж байна вэ?

1. Аммонийн сульфаттай урвалд орж аммиак үүсгэдэг.

2. Лакмусын хөх цаасыг улаан болгодог.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Аль мэдээлэл нь хүчлийн шинж чанарыг илэрхийлж байна вэ?

1. Аммонийн сульфаттай урвалд орж аммиак үүсгэдэг.

2. Лакмусын улаан цаасыг хөх болгодог.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Аль мэдээлэл нь суурийн шинж чанарыг илэрхийлж байна вэ?

1. Аммонийн сульфаттай урвалд орж аммиак үүсгэдэг.

2. Лакмусын улаан цаасыг хөх болгодог.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зарим химийн урвалын хурдыг хэмжихэд ашигладаг багажны зураг өгөгджээ.

Аль 2 урвал нь энэ багажид тохирох вэ?

 • A. 1 ба 2

 • B. 1 ба 3

 • C. 2 ба 4

 • D. 3 ба 4

Оноо: 1

Зарим химийн урвалын хурдыг хэмжихэд ашигладаг багажны зураг өгөгджээ.

Аль 2 урвал нь энэ багажинд тохирохгүй вэ?

 • A. 1 ба 2

 • B. 1 ба 3

 • C. 2 ба 4

 • D. 3 ба 4

Оноо: 1

Урвалын туршид дараах өөрчлөлтүүд явагдана.

1. Температур өснө

2. Хий ялгарна

Энэ урвалын хурдыг хэмжихэд аль багажийг ашиглах вэ?

 • A. Жин ба бюретка

 • B. Жин ба хийн тариур

 • C. Хийн тариур ба бюретка

 • D. Хийн тариур ба хугацаа хэмжигч

Оноо: 1

Шингэн төлөвтэй Х бодис нь хатуу төлөвтэй Y бодистой харилцан үйлчилж хий үүсгэдэг.

Урвалын хурдыг судлахад тохиромжтой арга бүхий 2 зургийг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 3

 • B. 1 ба 4

 • C. 2 ба 3

 • D. 2 ба 4

Оноо: 1

Натрийн гидрокарбонат болон шингэрүүлсэн хлорт устөрөгчийн хүчлийн хооронд явагдах урвалын энергийн диаграмм өгөгджээ.

Эх болон бүтээгдэхүүн бодисын энерги болон урвалын төрлийг аль мөр нь зөв тодорхойлсон байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Усгүй зэсийн (II) сульфат ямар өнгөтэй вэ?

 • A. Хөх

 • B. Цагаан

 • C. Ягаан

 • D. Өнгөгүй

Оноо: 1

Хуурай кобальтын хлорид ямар өнгөтэй вэ?

 • A. Хөх

 • B. Цагаан

 • C. Ягаан

 • D. Өнгөгүй

Оноо: 1

Гидратжсан зэсийн (II) сульфат ямар өнгөтэй вэ?

 • A. Хөх

 • B. Цагаан

 • C. Ягаан

 • D. Өнгөгүй

Оноо: 1

Гидратжсан кобальтын хлорид ямар өнгөтэй вэ?

 • A. Хөх

 • B. Цагаан

 • C. Ягаан

 • D. Өнгөгүй

Оноо: 1

Гидратжсан кобальтын (II) хлоридын томьёо аль нь вэ?

 • A. CoCl2

 • B. CoCL2*H2O

 • C. CoCl2*6H2O

 • D. CoCl

Оноо: 1

Гидратжсан зэсийн (II) сульфатын томъёо аль нь вэ?

 • A. CuSO4

 • B. CuSO4*H2O

 • C. CuSO4*6H2O

 • D. CuSO4*5H2O

Оноо: 1

Зэсийн байвангийн томъёо аль нь вэ?

 • A. CuSO4

 • B. CuSO4*H2O

 • C. CuSO4*6H2O

 • D. CuSO4*5H2O

Оноо: 1

Усыг цэвэршүүлэхийн тулд яагаад хлоржуулдаг вэ?

 • A. Усан дахь бактерыг устгадаг.

 • B. Усыг саармагжуулдаг.

 • C. Усны амтыг сайжруулдаг.

 • D. Усан дахь ямар нэгэн давсыг устгадаг.

Оноо: 1

Диаграммд агаарын найрлагыг харуулсан байна. Х-ээр тэмдэглэсэн хэсэг нь аль бодис вэ?

 • A. Аргон

 • B. Нүүрстөрөгчийн давхар исэл

 • C. Азот

 • D. Хүчилтөрөгч

Нийт: 16693