• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Усыг цэвэршүүлэхэд аль процессыг ашигладаг вэ?

 • A. Шүүх ба хлоржуулах

 • B. Шүүх ба ангижруулах

 • C. Саармагжуулах ба хлоржуулах

 • D. Саармагжуулах ба ангижруулах

Оноо: 1

Агаарт бохирдол үүсгэдэггүй хийг сонгоно уу.

 • A. Аргон

 • B. Нүүрстөрөгчийн моноксид

 • C. Азотын оксид

 • D. Хүхрийн диоксид

Оноо: 1

Агаарыг бохирдуулагч хий аль нь вэ?

 • A. Аргон

 • B. Нүүрстөрөгчийн диоксид

 • C. Азот

 • D. Хүхрийн диоксид

Оноо: 1

Эдгээр хийнүүдийн аль нь агаар мандал дахь бохирдуулагч вэ?

1. Нүүрстөрөгчийн моноксид

2. Азотын диоксид

3. Хүхрийн диоксид

 • A. Зөвхөн 1

 • B. Зөвхөн 2

 • C. Зөвхөн 3

 • D. 1,2 ба 3

Оноо: 1

Эрдэмтэд шинэ гариг нээжээ.

Түүний агаар мандлыг судалсан үр дүнг хүснэгтэд харуулсан байна.

Дэлхийн агаар мандлын найрлага дахь хийн агуулаамжаас аль хийнүүдийн эзлэх хувь нь их байна вэ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн диоксид ба хүчилтөрөгч

 • B. Зөвхөн нүүрстөрөгчийн диоксид

 • C. Азот ба хүчилтөрөгч

 • D. Зөвхөн азот

Оноо: 1

Эрдэмтэд шинэ гариг нээжээ.

Түүний агаар мандлыг судалсан үр дүнг хүснэгтэд харуулсан байна.

Дэлхийн агаар мандлын найрлага дахь хийн агуулаамжаас аль хийнүүдийн эзлэх хувь нь бага байна вэ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн диоксид ба хүчилтөрөгч

 • B. Зөвхөн нүүрстөрөгчийн диоксид

 • C. Азот ба хүчилтөрөгч

 • D. Зөвхөн азот

Оноо: 1

Хүхрийн диоксид, нүүрстөрөгчийн моноксид болон азотын оксидууд нь агаарт байдаг үндсэн бохирдуулагч бодисууд юм. Аль бохирдуулагч бодис нь хүчлийн бороо ороход нөлөөлдөг вэ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн моноксид ба хүхрийн диоксид

 • B. Азотын оксидууд ба хүхрийн диоксид

 • C. Зөвхөн азотын оксидууд

 • D. Зөвхөн хүхрийн диоксид

Оноо: 1

Цэвэр агаарт аль хий байдаггүй вэ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн диоксид

 • B. Нүрстөрөгчийн моноксид

 • C. Азот

 • D. Хүчилтөрөгч

Оноо: 1

Түүхий нүүрсийг түлшинд хэрэглэхэд агаарт ямар хийн бохирдол ихсэх вэ?

 • A. Нүүрсхүчлийн хий

 • B. Азотын оксидууд

 • C. Хүхэр (IV) -ийн оксид

 • D. Угаарийн хий

Оноо: 1

Төмөр нь . . .1 . . . -тэй харилцан үйлчилж зэвэрдэг. Төмрийг илүү идэвхигүй, . . . . .2 . . . . гэх мэт металлаар бүрж зэврэхээс нь хамгаалдаг. Өгүүлбэрийг зөв болгон гүйцээхийн тулд 1 болон 2 -н оронд ямар үг байх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Төмрийн зэврэлд будаг хэрхэн нөлөөлдгийг турших туршилтын зураг өгөгджээ.

P болон Q шилэн дэх усны түвшин ямар болох вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Багажийг зурагт үзүүлсэн байдлаар 7 хоног тавьсан.

Долоо хоногийн дараах усны түвшинг аль зураг зөв харуулж байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Төмрийн зэврэлийг туршсан туршилтын зураг өгөгджээ.

Дараах үр дүнгүүд гарчээ.

1. P шилэн дэх төмөр хадаас зэвэрнэ

2. Q шилэн дэх төмөр хадаас зэврэхгүй

3. R шилэн дэх төмөр хадаас зэврэхгүй Аль үр дүн зөв бэ?

 • A. Зөвхөн 1 ба 2

 • B. Зөвхөн 1 ба 3

 • C. Зөвхөн 2 ба 3

 • D. 1, 2 ба 3

Оноо: 1

Түлшний дутуу шаталтаар үүсдэг, агаарыг бохирдуулагч хийг сонгоно уу.

 • A. Азот (II) -ын оксид

 • B. Азот (IV) -ын оксид

 • C. Нүүрстөрөгч (II) -ийн оксид

 • D. Нүүрстөрөгч (IV) -ийн оксид

Оноо: 1

Хүчиллэг бороо үүсгэхэд оролцдог хоёр хийг сонгоно уу.

 • A. Угаарын хий ба азот

 • B. Нүүрсхүчлийн хий ба хүчилтөрөгч

 • C. Азотын оксид ба хүхрийн оксид

 • D. Метан ба аргон

Оноо: 1

Дэлхийн дулааралд нөлөөлөхгүй хийг сонгоно уу.

 • A. Нүүрсхүчлийн хий

 • B. Хүчилтөрөгч

 • C. Метан

 • D. Азот (I) -ын оксид

Оноо: 1

Ягаан өнгөтэй кобальтын хлоридын талстыг халаахад дулаан шингээж, давсны өнгө хөх болж өөрчлөгддөг.

Хөх өнгийн давс руу ус нэмэхэд ямар өөрчлөлт болох вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Талст ус агуулсан кобальтын хлоридыг халаахад задардаг. Энэ урвалын тэгшитгэл нь :

Ус нэмсэнээр буцах урвал явагддаг. Буцах урвалын хувьд өнгөний өөрчлөлт болон урвалын төрлийг зөв тодорхойлсон эгнээ аль вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зурагт ахуй амьдрал дахь усны хэрэглээг харуулсан байна.

Аль хэрэглээнд цэвэршүүлсэн ус хамгийн чухал вэ?

 • A. Зөвхөн 1

 • B. Зөвхөн 2

 • C. Зөвхөн 3

 • D. 1, 2, 3

Оноо: 1

Агаараас дээж авч шинжлэхэд азот ба хүчилтөрөгчийн агууламж өндөр байсан. Мөн дараах 4 хий илэрсэн байна. Эдгээрийн аль нь бохирдуулагч вэ ?

 • A. Аргон

 • B. Нүүрстөрөгчийн диоксид

 • C. Хүхрийн диоксид

 • D. Усны уур

Нийт: 16693