• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Жижиг хэсгүүдийн таталцлын потенциал энерги нь хөдөлгөөний кинетик энергээс олон дахин бага бол бодис нь ямар төлөвт орших вэ ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Плазм

Оноо: 1

Хатуугаас шингэн төлөвт шилжих нь ямар үзэгдэл вэ ?

 • A. Хайлах

 • B. Буцлах

 • C. Хөлдөх

 • D. Конденсацлагдах

Оноо: 1

Шингэнээс хатуу төлөвт шилжих нь ямар үзэгдэл вэ ?

 • A. Хайлах

 • B. Буцлах

 • C. Хөлдөх

 • D. Хуурай нэрэгдэх

Оноо: 1

Хатуугаас хийн төлөвт шилжих нь ямар үзэгдэл вэ ?

 • A. Хайлах

 • B. Буцлах

 • C. Хөлдөх

 • D. Хуурай нэрэгдэх

Оноо: 1

Хийгээс шингэн төлөвт шилжих нь ямар үзэгдэл вэ ?

 • A. Хайлах

 • B. Буцлах

 • C. Хөлдөх

 • D. Конденсацлагдах

Оноо: 1

Бодисын хайлахдаа шингээсэн энерги, хөлдөхдөө гадагш алдсан энерги . . . байна

 • A. Тэнцүү

 • B. Ойролцоо

 • C. Ялгаатай

 • D. Их

Оноо: 1

Бодисын конденсацийн үеийн температурын утга, буцлах цэгтэй .... . . байдаг.

 • A. Ижил

 • B. Ойролцоо

 • C. Ялгаатай

 • D. Бага

Оноо: 1

Хийтэй баллоныг нартай дулаан газар хадгалж болдоггүй шалтгаан юу вэ ?

 • A. Температур ихсэхэд молекулуудын хөдөлгөөний хурд ихэсдэг

 • B. Температур ихсэхэд молекулуудын хөдөлгөөний хурд буурдаг

 • C. Температур буурахад молекулуудын хөдөлгөөний хурд ихэсдэг

 • D. Температур буурахад молекулуудын хөдөлгөөний хурд буурдаг

Оноо: 1

Диффузийн хурдад нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг сонгоно уу.

 • A. Гадаргуугийн талбай, концентраци, бодисын найрлага

 • B. Температур, гадаргуугийн талбай, жижиг хэсгийн өнгө

 • C. Температур, жижиг хэсгийн өнгө, концентраци

 • D. Температур, жижиг хэсгийн хэмжээ, гадаргуугийн талбай

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхнө үү. Жижиг хэсгийн хэмжээ томрохын хэрээр диффузийн хурд . . .

 • A. Өөрчлөгдөхгүй

 • B. Ихэсдэг

 • C. Буурдаг

 • D. Тогтмол

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхнө үү. Жижиг хэсгийн масс ихсэхэд диффузийн хурд . . .

 • A. Өөрчлөгдөхгүй

 • B. Ихэсдэг

 • C. Буурдаг

 • D. Тогтмол

Оноо: 1

Этанол -1140C температурт хайлдаг ба 780С-т буцалдаг. 210С-т ямар төлөвт орших вэ ?

 • A. Буцлах

 • B. Хатуу

 • C. Хий

 • D. Шингэн

Оноо: 1

Атомын цөмийг бүрдүүлэгч эгэл хэсгүүдийг нэрлэнэ үү

 • A. Протон, нейтрон

 • B. Протон, электрон

 • C. Нейтрон, электрон

 • D. Протон, электрон, нейтрон

Оноо: 1

Атомын бутцийн анхны загварыг боловсруулсан эрдэмтний хэн бэ ?

 • A. Томсон

 • B. Резерфорд

 • C. Чедвик

 • D. Бор

Оноо: 1

Яагаад Li, Na, K үелэх системийн IA бүлэгт оршиж байна вэ ?

 • A. Гадаад давхраандаа 11 электронтой

 • B. Гадаад давхраандаа 1 электронтой

 • C. Электроны давхрааны тоо 1

 • D. 1, 2 дугаар давхраандаа 1 электронтой

Оноо: 1

Яагаад Li, Be, C, N үелэх системийн 2 дугаар үед оршиж байна вэ ?

 • A. Гадаад давхраандаа ижил тооны электронтой

 • B. Гадаад давхраандаа 2 электронтой

 • C. Электроны давхрааны тоо 2

 • D. 2 дугаар давхраандаа 2 электронтой

Оноо: 1

Калийн атом электроны хэдэн давхраатай вэ ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

12H устөрөгчийн атомын протон, нейтрон, электроны тоо хэд вэ ?

 • A. 1, 1, 1

 • B. 1, 2, 1

 • C. 1, 1, 0

 • D. 1, 1, 2

Оноо: 1

Нэг элементийн . . . тоогоороо ялгаатай атомуудыг изотоп гэдэг.

 • A. Электроны

 • B. Протоны

 • C. Нейтроны

 • D. Жижиг хэсгийн

Оноо: 1

Протоныг нээсэн эрдэмтнийг нэрлэнэ үү

 • A. Э.Резерфорд

 • B. Н.Бор

 • C.

 • D. отоныг нээсэн эрдэмтнийг нэрлэнэ үү A. Э.Резерфорд B. Н.Бор C. Ж.Чедвик D . Ж.Ж.Томсон

Нийт: 16693