• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Летом мы не надеваем .............. .

 • А. туфли

 • B.шорты

 • C.  шубу

 • D. футболку

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Мы не играем дома................ .

 • А. в баскетбол

 • B. в карты

 • C.в шашки

 • D. в шахматы

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

............. - это молочный продукт.

 • А.  арбуз

 • B. сосиски

 • C. сметана

 • D. лук

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Костюм, платье, свитер, куртка– это ................ .

 • А. звери

 • B. обувь

 • C. одежда

 • D. овощи

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Утром мы ............. в 7.30и идём в школу.

 • А. завтракаем

 • B. обедаем

 • C. питаемся

 • D. ужинаем

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Какой день потом?

Вторник, среда, ............ .

 • А. понедельник 

 • B. четверг

 • С. суббота

 • D. пятница

Оноо: 1

Какой месяц потом?

Март, апрель, .......... .

 • А. июнь

 • В. август

 • С. май

 • D. сентябрь

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

- Что случилось? Что с твоим голосом?

- .................. .

 • А. -  Я гуляю.

 • B. - Я делаю уроки.

 • C. - Я болею.

 • D. -  У меня  хороший голос.

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

- Поздравляю Вас! Вот Вам наш подарок.

- ................... .

 • А. - Да, можно,   

 • В.-  Нет, не могу. 

 • С.-  Не знаю.

 • D. - Благодарю от всей души!

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

- Извините, пожалуйста, где можно купить очки?

- ............... .

 • А. - Я работаю в магазине.

 • В. - На втором этаже. 

 • С. - Вы забыли очки.

 • D. - Он купил очки.

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

- Почему ты не идёшь домой?

- .............. .

 • А. - У меня нет ключа от квартиры.

 • В. -  Я стираю одежду. 

 • C. - Мама готовит ужин.    

 • D. - Я хочу спать.

Оноо: 1

Нар, дэлхий хоёрын дунд сар орж, нарыг халхлахыг .........................гэнэ.

 • A. сарны хиртэлт

 • B. нарны хиртэлт

 • C. гаригийн хиртэлт

 • D.одны хиртэлт

Оноо: 1

Μ масстай биеийг\upsilonхурдтайгаар эгц дээш шидсэн бол буцаж байрандаа ирэх үед түүний кинетик энерги нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. ∆Ek=0   

 • B. ∆Ek=\small M\upsilon^{2}/2  

 • C. ∆Ek∆Eп

 • D. ∆Ek=2Ek

Оноо: 1

Далай, тэнгис, томоохон нуур, голын усны түвшин тодорхой хугацаанд ихсэх, буурах үзэгдлийг.......... гэдэг.

 • A. татралт, түрэлт

 • B. өсөх, буурах

 • C. буурах, түрэлт

 • D. түрэлт, өсөх

Оноо: 1

220 В хүчдэлд ажилладаг цахилгаан хөдөлгүүрээр 1 А гүйдэл гүйж байхад 3 с хугацаанд ямар ажил гүйцэтгэх вэ?

 • A. 10 Ж  

 • B. 220 Ж  

 • C. 66 кЖ

 • D. 660 Ж    

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The Mona Lisa ……………… by Leonardo da Vinci.

 • A. paint                       

 • B. painted                        

 • C. was painted             

 • D. were painted

Оноо: 1

5 л усыг 10 °C - 60°C хүртэл халаахад ямар хэмжээний дулааны энерги шаардагдах вэ? с=4200 Ж/кг°C

 • A. 1050 кЖ 

 • B. 25 кЖ   

 • C. 525 кЖ   

 • D. 100 кЖ     

Оноо: 1

Биеийн масс 1 кг бол биеийг 72 км/ц хурдтай шидэх агшин дахь кинетик энергийг ол.

 • A. 36 Ж  

 • B. 72 Ж 

 • C. 20 Ж

 • D. 200 Ж   

Оноо: 1

Бидний гэртээхэрэглэсэн цахилгаан энергийг тоолуураар хэмждэг ба нэгж нь 1 кВтцаг байдаг. Энэ нэгжийг жоуль нэгжээр илэрхийл.

 • A. 3.6∙105 Ж   

 • B. 3.6∙106 Ж  

 • C. 1000 Ж 

 • D. 3600 Ж  

Оноо: 1
 1. Сар бол дэлхийн цорын ганц.....................юм

 • A. гариг

 • B. сүүлт од

 • C. дагуул

 • D. од

Нийт: 16693