• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Шүлтийн металлуудын атомын бүтцэд ямар нийтлэг шинж ажиглагдаж байна вэ ?

 • A. Үеийн дугаар ижил

 • B. Валентын электроны тоогоороо ижил

 • C. Атомын давхрааны тоо ижил

 • D. Протоны тоо ижил

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн үеийн дагуу хойшлоход .........

 • A. Атомын радиус багасна

 • B. Металл шинж ихэснэ

 • C. Металл биш буурна

 • D. Атомын радиус ихэснэ

Оноо: 1

Шилжилтийн металл агуулсан эгнээг сонгоно уу

 • A. Mn, Cu, Fe

 • B. Li, Na, K

 • C. Rb, Cs, Fr

 • D. F, Cl, Br

Оноо: 1

Инертийн хийн талаархи үнэн мэдээллийг сонгоно уу.

А Электрон давхраа нь бүрэн дүүргэгдсэн учир урвалд орох идэвхгүй

Б Агаарын найрлагад 1% -иас ихгүй байдаг

В Урвалд орох идэвхгүй учир чийдэн, гэрлэн чимэглэлд хэрэглэдэг

 • A. Зөвхөн А мэдээлэл үнэн

 • B. Зөвхөн Б мэдээлэл үнэн

 • C. А ба В мэдээлэл үнэн

 • D. А, Б ба В мэдээлэл үнэн

Оноо: 1

14Si гэсэн атомын электрон давхраан дах электроны тоог тодорхойлно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

VII бүлгийн элементүүдээс тасалгааны температурт хатуу төлөв байдаг элементийг сонгоно уу.

 • A. Иод

 • B. Бром

 • C. Хлор

 • D. Фтор

Оноо: 1

Зураг дээр ямар атомыг илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Устөрөгч

 • B. Нүүрстөрөгч

 • C. Хүчилтөрөгч

 • D. Бор

Оноо: 1

IA бүлгийн дагуу дээрээс доошлоход химийн идэвх хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Зүй тогтол байхгүй

 • B. Өөрчлөгдөхгүй

 • C. Буурна

 • D. Ихэснэ

Оноо: 1

Фторын хайлах цэг -2200С, буцлах цэг -1880С бол тасалгааны температурт ямар төлөвт орших вэ?

 • A. Хий

 • B. Хатуу

 • C. Шингэн

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Металлоид элементийг нэрлэнэ үү

 • A. Na

 • B. S

 • C. P

 • D. Si

Оноо: 1

Шүлтийн металл устай урвалд орж суурь үүсгэснийг ямар индикатор ашиглан таних вэ?

 • A. Метилоранж

 • B. Фенолфталейн

 • C. Лакмус

 • D. Хүнсний будаг

Оноо: 1

Калийн иодид дээр бромын ус нэмэхэд уусмалын өнгө хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Улаан хүрэн

 • B. Улбар шар

 • C. Шар ногоон

 • D. Ногоон

Оноо: 1

Калийн бромид дээр хлорын ус нэмэхэд уусмалын өнгө хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Улаан хүрэн болно.

 • B. Улбар шар болно.

 • C. Шар ногоон болно.

 • D. Өнгөгүй болно.

Оноо: 1

Бүлгийн дагуу дээрээс доошлоход металл шинж ихэсч байгаагийн шалтгаан юу вэ?

 • A. Давхрааны тоо нэмэгдэж, валентын электроны цөмдөө татагдах хүч сулардаг

 • B. Давхрааны тоо буурч, валентын электроны цөмдөө татагдах хүч сулардаг

 • C. Давхрааны тоо нэмэгдэж, валентын электроны цөмдөө татагдах хүч ихэсдэг

 • D. Давхрааны тоо нэмэгдэж, валентын электроны цөмдөө татагдах хүч өөрчлөгддөггүй

Оноо: 1

Протоны масс электроны массаас хэд дахин хүнд вэ?

 • A. 1640

 • B. 1840

 • C. 1960

 • D. 1480

Оноо: 1

Нейтроны цэнэг хэд байх вэ?

 • A. +1

 • B. -1

 • C. 0

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Дээрх загварыг боловсруулсан эрдэмтний нэр хэн бэ ?

 • A. Э.Резерфорд

 • B. Н.Бор

 • C. Ж.Чедвик

 • D. Ж.Ж.Томсон

Оноо: 1

Хийн гарган авах туршилтын үед хуруу шилний амсарт зогшсон зомгол барихад ассан бол ялгарсан хийг нэрлэнэ үү

 • A. Хүчилтөрөгч

 • B. Нүүрсхүчлийн хий

 • C. Гели

 • D. Устөрөгч

Оноо: 1

Усны задрах урвалаар үүсэх хийнүүдийн эзлэхүүний харьцааг тодорхойлно уу

 • A. O2 1: 2 H2

 • B. O2 2: 1 H2

 • C. O2 2: 4 H2

 • D. O2 2: 3 H2

Оноо: 1

Элемент бромыг гарган авахын тулд аль урвалжийг ашиглах вэ?

 • A. H2

 • B. Cl2

 • C. I2

 • D. Br2

Нийт: 16693