• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ямар шинжид нь үндэслэн металлыг хайруулын таваг, зэсийг цахилгаан утас хийхэд хэрэглэдэг вэ?

 • A. Дулаан дамжуулах ба цахилгаан дамжуулах

 • B. Бат бөх ба сунгагдаж давтагдах

 • C. Хангинаж дуугарах ба шил шиг бутарах

 • D. Соронзлогдох  ба амархан хайлах

Оноо: 1

Агаарын найрлага газарзүйн байршил, цаг хугаццанаас хамаарч ялгаатай байдгийн шалтгаан юу вэ ?

 • A. Агаар бол нэгдэл

 • B. Агаар бол холимог

 • C. Агаарын бохирдол

 • D. Агаарыг брдүүлэгч хийн найрлага өөрчлөгддөг

Оноо: 1

Холимог дахь бодисууд химийн харилцан үйлчлэлд . . . , шинээр химийн нэгдэл. . .

 • A. Орно, үүсгэнэ

 • B. Орохгүй, үүсгэнэ

 • C. Орохгүй, үүсгэхгүй

 • D. Орно, үүсгэхгүй

Оноо: 1

Дахин талсжуулах аргын талаарх мэдээллийг сонгоно уу.

 • A. Уусах чанарын зөрөө ихтэй бодисоо усанд уусдаг хольцоос нь цэвэрлэн салгах.

 • B. Шингэнд ууссан хатуу бодисыг шингэнээс нь салгах.

 • C. Бага температурт буцалдаг шингэн бодисыг нөгөө шингэнээс нь салгах.

 • D. Усанд уусдаг бодисыг уусдаггүй хольцоос нь салгах.

Оноо: 1

Зөвхөн химийн элементийг илэрхийлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. I,II

 • B. II, IV

 • C. I, III

 • D. II, III

Оноо: 1

Улаан лоолийн шүүсийн холимогийн төрлийг тодорхойлно уу

 • A. Суспенз

 • B. Коллиод

 • C. Механик холимог

 • D. Уусмал

Оноо: 1

Төмөр ба хүхрийн холимогийн төрлийг тодорхойлно уу

 • A. Суспенз

 • B. Коллиод

 • C. Механик холимог

 • D. Уусмал

Оноо: 1

Хоёр элементийн холимгийг илэрхийлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D.

Оноо: 1

Хоёр нэгдлийн холимгийг илэрхийлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 2

Хүрлийн найрлагыг бүрдүүлэгч элементүүдийг нэрлэж, шинж чанарыг тодорхойлно уу

 • A. Cu ба Zn, Зэсээс хатуу

 • B. Fe ба C, Хатуу, бат бэх

 • C. Cu ба Sn, Коррозд тэсвэртэй, хатуу, бат бөх, гялалзсан

 • D. Fe, C ба Cr, Гялалзсан бат бөх, зэвэрдэггүй

Оноо: 2

Гуулийн найрлагыг бүрдүүлэгч элементүүдийг нэрлэж, шинж чанарыг тодорхойлно уу

 • A. Cu ба Zn, Зэсээс хатуу

 • B. Fe ба C, Хатуу, бат бэх

 • C. Cu ба Sn, Коррозд тэсвэртэй, хатуу, бат бөх, гялалзсан

 • D. Fe, C ба Cr, Гялалзсан бат бөх, зэвэрдэггүй

Оноо: 2

Гангийн найрлагыг бүрдүүлэгч элементүүдийг нэрлэж, шинж чанарыг тодорхойлно уу

 • A. Cu ба Zn, Зэсээс хатуу

 • B. Fe ба C, Хатуу, бат бэх

 • C. Cu ба Sn, Коррозд тэсвэртэй, хатуу, бат бөх, гялалзсан

 • D. Fe, C ба Cr, Гялалзсан бат бөх, зэвэрдэггүй

Оноо: 1

Холимгуудын талаарх ойлголтыг харгалзуулна уу.

 • A. 1X,2Y,3Z

 • B. 1Y,2X,3Z

 • C. 1X,2Z,3Y

 • D. 1Y,2Z,3X

Оноо: 1

Иштэй бөмбөлгөн загварт тохирох Х элементийг тодорхойлно уу.

 • A. Нүүрстөрөгч, C

 • B. Азот, N

 • C. Хүчилтөрөгч, О

 • D. Фтор, F

Оноо: 1

Металлуудын онцлогийг нэрлэнэ үү

 • A. Шингэн, цахилгааныг муу дамжуулна

 • B. Хатуу, цахилгаан дулааныг сайн дамжуулна

 • C. Шингэн, цахилгаан дулааныг сайн дамжуулна

 • D. Хатуу, цахилгаан дулааныг муу дамжуулна

Оноо: 1

Ковалент холбоогоор холбогдсон нэгдлүүдийн онцлогийг нэрлэнэ үү

 • A. Шингэн, хий, цахилгааныг муу дамжуулна

 • B. Хатуу, цахилгаан дулааныг сайн дамжуулна

 • C. Шингэн, цахилгаан дулааныг сайн дамжуулна

 • D. Хатуу, хий цахилгаан дулааныг муу дамжуулна

Оноо: 1

Нэг буюу хэдэн электроныг алдаж, авч эерэг эсвэл сөрөг цахилгаан цэнэгтэй атом болон, бүлэг атомыг . . . гэдэг.

 • A. Радикал

 • B. Катион

 • C. Ион

 • D. Анион

Оноо: 1

Дарааах атомын дүрс хувирлуудаас катионыг сонгоно уу

 • A. Na+

 • B. O-2

 • C. Cl-

 • D. Br-

Оноо: 1

Карбонат ионы томьёог олно уу.

 • A. Cl-

 • B. SO42-

 • C. NO3-

 • D. CO32-

Оноо: 1

Кальцийн сульфатын томьёог олно уу.

 • A. CaCl2

 • B. CaSO4

 • C. Ca(NO3)2

 • D. CaCO3

Нийт: 16693