• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах хүснэгтэн мэдээлэлтэй танилцаарай.

Х катионыг сонгоно уу.

 • A. K+ калийн ион

 • B. NH4+ аммоний ион

 • C. Mg2+ магнийн ион

 • D. Al3+ хөнгөнцагааны ион

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэн мэдээлэлтэй танилцаад Y анионыг сонгоно уу.

 • A. NO3- нитрат ион

 • B.SO42- сульфат ион

 • C.PO43- фосфат ион

 • D. Cl- хлорид ион

Оноо: 1

Na+ионы протон, электрон, нейтроны тоо хэд вэ?

 • A. 10, 10, 12

 • B. 11, 10, 12

 • C. 11, 11, 11

 • D. 12, 11, 12

Оноо: 1

Электроноо алдаж байгаа процессийг . . . , электрон авч байгааг . . . гэнэ.

 • A. Ангижрах, исэлдэх

 • B. Исэлдэх, саармагжих

 • C. Исэлдэх, ангижрах

 • D. Саармагжих, ангижрах

Оноо: 1

Аргоны атомтай тэнцүү тооны электрон агуулсан ионыг сонгоно уу?

 • A. Al 3+

 • B. S 4+

 • C. Na 1+

 • D. K 1+

Оноо: 1

Натрийн бромидынтомьёог зөв зохиосон хариултыг сонгоно уу. /Натрийн ионыг Х -ээр тэмдэглэсэн болно./

 • A. ХBr3

 • B. ХBr2

 • C.ХBr

 • D. Х2Br

Оноо: 1

Аль нь аммонийн сульфидын химийн томьёо вэ?

 • A. NH4S

 • B. (NH4)2S

 • C. NH3S

 • D. NaH4S

Оноо: 1

Дараахаас энгийн ионыг сонгоно уу

 • A. Na+

 • B. NO3-

 • C. HCO3-

 • D. OH-

Оноо: 1

Ионы холбоогоор холбогдсон нэгдлийг сонгоно уу.

 • A. H2

 • B. CH4

 • C. CO

 • D. Na2O

Оноо: 1

Ионт нэгдлийг сонгоно уу.

 • A. H2

 • B. CH4

 • C. CO

 • D. Na2O

Оноо: 1

Ковалент холбоогоор холбогдсон бодисын томьёогсонгоно уу.

 • A. H2

 • B. MgO

 • C. Na

 • D. Na2O

Оноо: 1

MeCl3 томьёотой нэгдэлд катионы томьёог сонгоно уу.

 • A. Na

 • B. Al

 • C. Mg

 • D. Cu

Оноо: 1

Дараах бодисын аль нь цахилгаан дамжуулах вэ ?

 • A. Литийн оксид

 • B. Aгаар

 • C. Натрийн сульфид

 • D. Хүчилтөрөгч

Оноо: 1

Холбогдож буй атомууд гадаад давхрааны хослоогүй электроноор дундын хос үүсгэн бий болсон холбоог . . . гэнэ.

 • A. Ковалентын холбоо

 • B. Ионы холбоо

 • C. Металлын холбоо

 • D. Координацийн ковалентийн холбоо

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн атомуудын хооронд үүсэх химийн холбооны төрлийгтодорхойлно уу.

 • A. Ковалентын холбоо

 • B. Ионы холбоо

 • C. Металлын холбоо

 • D. Координацийн ковалентийн холбоо

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн атомуудын хооронд үүсэх химийн холбооны төрлийг тодорхойлно уу.

 • A. Ковалентын холбоо

 • B. Ионы холбоо

 • C. Металлын холбоо

 • D. Координацийн ковалентийн холбоо

Оноо: 1

Ковалент холбоотой химийн нэгдлүүд нь гол төлөв . . . , . . . , . . . нэгдлүүд байдаг.

 • A. Дэгдэмхий, ихэнх нь усанд муу уусдаг, цахилгаан сайн дамжуулдаг.

 • B. Дэгдэмхий, ихэнх нь усанд сайн уусдаг, цахилгаан сайн дамжуулдаг.

 • C. Дэгдэмхий, ихэнх нь усанд муу уусдаг, цахилгаан сайн дамжуулдаггүй.

 • D. Дэгдэмхий, ихэнх нь усанд сайн уусдаг, цахилгаан сайн дамжуулдаггүй.

Оноо: 1

Аммиакийн томьёог сонгоно уу.

 • A. NH3

 • B. CH4

 • C. CO2

 • D. CO

Оноо: 1

Азотын хүчил (HNO3) -ийн молекул массыг олно уу.

 • A. 96 н.н

 • B. 98 н.н

 • C. 62 н.н

 • D. 63 н.н

Оноо: 1

Хүхрийн хүчил (H2SO4) -ийн найрлага дах хүхрийн массын хувийг олно уу.(H-1, S-32, O-16)

 • A. 2.04%

 • B. 32.65%

 • C. 65.3%

 • D. 98.02%

Нийт: 16693