• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Устөрөгчийн хлоридын уусмал дээр суурийн уусмалаас бага багаар нэмж, рН=7 болоход урвалыг зогсоожээ. уусмалын орчин хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

 • A. хүчиллэг байснаа саармаг болсон.

 • B. суурилаг байснаа саармаг болсон.

 • C. хүчиллэг байснаа суурилаг болсон.

 • D.суурилаг байснаа хүчиллэг болсон

Оноо: 1

pH=9 байх нэгэн уусмалтай нэгэн оксид урвалд ороход үүссэн уусмалын pH=6 болтлоо буурчээ. Анхны уусмалын орчин болоноксидын хими шинжийг тодорхойлно уу.

 • A.суурилаг, суурийн оксид

 • B. хүчиллэг, хүчлийн оксид

 • C. хүчиллэг, суурийн оксид

 • D. суурилаг, хүчлийн оксид

Оноо: 1

Хүний биеийн ходоодон дахь хүчиллэгийн хэмжээ ихдэснээр чээж хорсдог. Тригел нь цээж хорсолтын үед шинж тэмдгийг буурулдаг бэлдмэл юм. Тригелийн орчинг таамаглаарай

 • A. Хүчиллэг

 • B. Саармаг

 • C. Суурилаг

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Таримал ургамал ургахад хамгийн тохиромжтой хөрсний орчинг тодорхойлно уу

 • A. pH=6-7.5

 • B. pH=5-7

 • C. pH=4-6

 • D. pH=3-5

Оноо: 1

рН=4 байх уусмал нэгэн оксидтой урвалд орж, pH=8 -тай уусмал үүсгэжээ. Анхны уусмалын орчин болон оксидын хими шинжийг тодорхойлно уу.

 • A. хүчиллэг, хүчлийн оксид

 • B. суурилаг, суурийн оксид

 • C. хүчиллэг, суурийн оксид

 • D. суурилаг, хүчлийн оксид

Оноо: 1

Хүчлийн уусмал дээр зэсийн оксидыг илүүдлээр нэмэхэд цэнхэр өнгийн уусмал үүсчээ. Зэсийн оксидын шинж болон уусмалын орчны өөрчлөлтийг тодорхойлно уу.

 • A. суурийн оксид, рН нь ихсэнэ.

 • B. хүчлийн оксид рН нь буурна.

 • C. суурийн оксид рН нь буурна.

 • D. хүчлийн оксид, рН нь ихсэнэ.

Оноо: 1

Усан уусмалдаа . . . ион агуулсан нэгдлийг хүчил, . . . ион агуулсан нэгдлийг суурь гэдэг.

 • A. Гидроксид, устөрөгч

 • B. Устөрөгч, гидроксид

 • C. Сөрөг, эерэг

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Нэгэн бодисын уусмалын pH = 6бол бодисын шинжийг тодорхойлно уу.

 • A. Сул хүчиллэг

 • B. Хүчтэй хүчиллэг

 • C. Сул суурилаг

 • D. Хүчтэй хүчиллэг

Оноо: 1

Устай урвалд орж суурь үүсгэдэг, хүчилтэй үйлчилж давс ба ус үүсгэдэг оксидыг .......... гэнэ. Харин шүлтэд уусаж давс үүсгэдэг, усанд уусаж хүчил үүсгэдэг оксидыг ........... гэнэ.

 • A. Хүчлийн, суурийн

 • B. Суурийн, хүчлийн

 • C. Суурийн, амфотер

 • D. Хүчлийн, амфотер

Оноо: 1

Нэгэн бодисын уусмалын рН=2 бол энэ бодисын шинжийг тодорхойлно уу.

 • A. Сул суурилаг

 • B. Хүчтэй суурилаг

 • C. Сул хүчиллэг

 • D. Хүчтэй хүчиллэг

Оноо: 1

Элементүүд ионы холбоо үүсгэхдээ электроноо алддаг. Энэ зарчмыг тайлбарлах элементийн шинж болон үүсэх ионыг тодорхойлно уу.

 • A. Металл, катион

 • B. Металл биш, катион

 • C. Металл, анион

 • D. Металл биш, анион

Оноо: 1

Элементүүд ионы холбоо үүсгэхдээ электроны авдаг. Энэ зарчмыг тайлбарлах элементийн шинж болон үүсгэх ионыг тодорхойлно уу.

 • A. металл, катион

 • B. металл биш, анион

 • C. металл, анион

 • D. металл биш, катион

Оноо: 1

Бүтцийг ажиглаад органик бодисыг нэрлэнэ үү.

 • A. пропен

 • B. пропан

 • C. бутан

 • D. бутен

Оноо: 1

Бүтцийг ажиглаад органик бодисыг нэрлэнэ үү.

 • A. пропаны хүчил

 • B. бутаны хүчил

 • C. бутанол

 • D. пропанол

Оноо: 1

Органик нэгдлийн молекулын хэлбэр, физик шинж чанар, урвалд орох идэвхийг тодорхойлдог бүлгийг . . .гэж нэрлэдэг.

 • A. Функциональ бүлэг

 • B. Радикал

 • C. Нүүрсустөрөгч

 • D. Метил бүлэг

Оноо: 1

Алканы гомолог гишүүдийннүүрстөрөгчийн атомын тоо ихсэхэд буцлах температур ямар зүй тогтлоор өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Үелэн давтагдана

 • B. Өөрчлөгдөхгүй

 • C. Буурна

 • D. Ихэснэ

Оноо: 1

Нэг гомологийн, ижил функциональ бүлэгтэй, нүүрстөрөгчийн үндсэн хэлхээ ялгаатайизомерийг . . . изомер гэнэ.

 • A. Салбарлалтын

 • B. Байрлалын

 • C. Функциональ бүлгийн

 • D. Оптикийн

Оноо: 1

Органик нэгдлийг нэрлэх олон улсын нэршлийн дүрмийг олно уу

 • A. Үндсэн хэлхээ + халагч +давхар холбоо + функциональ бүлэг

 • B. Халагч + үндсэн хэлхээ + функциональ + бүлэг давхар холбоо

 • C. Халагч + үндсэн хэлхээ + давхар холбоо + функциональ бүлэг

 • D. Үндсэн хэлхээ + + давхар холбоо + функциональ бүлэг

Оноо: 1

Байгалийн индикаторыг сонгоно уу

 • A. Байцаа

 • B. Лууван

 • C. Шар манжин

 • D. Хүрэн байцаа

Оноо: 1

Аль металл нь хүчилтэй харилцан үйлчлэлцэх вэ ?

 • A. Pt

 • B. Cu

 • C. Al

 • D. Ag

Нийт: 16693