• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газраас дээш 100 метрт байгаа 80 кг масстай шүхэрчин ямар энергитэй байх вэ?

 • A. 80 кЖ   

 • B. 800 Ж   

 • C. 800 кЖ  

 • D. 8000 Ж 

Оноо: 1

2 кг масстай чулууг эгц дээш 30 м/с хурдтай шидэв. Шидэх агшинд чулуу ямар энергитэй байсан бэ?

 • A. 90 кЖ 

 • B. 900 Ж  

 • C. 900 кЖ  

 • D. 9000 Ж

Оноо: 1
 1. 6 дугаарсарын 22нд нар хаана эгц тусах вэ?
 • A. Матрын зам дээр

 • B. Мэлхийн зам дээр

 • C. Экватор дээр

 • D. Туйл дээр

Оноо: 1

4 кг масстай чулууг эгц дээш 40 м/с хурдтай шидэв. Чулууны хурд2 дахин буурсан үедкинетикэнерги хэд болох вэ?

 • A. 80 кЖ 

 • B. 800 Ж   

 • C. 800 кЖ 

 • D. 8000 Ж

Оноо: 1

0 °C температуртай 3 кг ус бүрэн царцахдаа ямар хэмжээний дулааны энергийг гадагшлуулах вэ? Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг

 • A. 330 кЖ   

 • B. 800 Ж     

 • C. 800 кЖ    

 • D. 990 кЖ

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа 500 г ямар бодис бүрэн хайлахдаа 33 кЖ дулааны энерги авах вэ?

 • A. Хар тугалга  25 кЖ/кг

 • B. Алт 66 кЖ/кг

 • C. Хөнгөн цагаан 400 кЖ/кг

 • D. Мөс 332 кЖ/кг

Оноо: 1

Хүн амын дотор залуучуудын эзлэх хувь их байх нь ямар ач холбогдолтой вэ?

 • A. хөдөлмөрийн нөөц нэмэгдэнэ

 • B. хөдөлмөрийн нөөц буурна

 • C. хүн амын тоо буурна

 • D. хүн амын тоо цөөрнө.

Оноо: 1
 1. Дүрвэх, үймээн самуунаас болж үүсэх шилжилт хөдөлгөөний төрлийг нэрлэнэ үү?
 • A. улс хоорондын шилжилт хөдөлгөөн

 • B. сайн дурын шилжилт хөдөлгөөн

 • C. албадан шилжилт хөдөлгөөн

 • D. байнгын шилжилт хөдөлгөөн

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Я живу в монгольской юрте.

 • B. Друзья живут в пятиэтажном доме.

 • C. Я живу в центре города.

 • D. Наш дом находится около магазина.

Оноо: 1

Хүн амын шилжилтэд нөлөөлдөг түлхэгч хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A. ажлын байрны хомсдол

 • B. цалин хөлс харьцангуй өндөр

 • C.эрүүл мэндийн үйлчилгээ сайн

 • D. боловсрол эзэших боломж их

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Я обедаю дома.

 • B. Мы любим обедать в ресторане.

 • C. Я завтракаю дома, потому что завтрак готовит мама.

 • D. Хулан, где ты любишь завтракать?

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Пакет молока стоит 1800 тугриков.

 • B. Банка огурцов стоит 3000 тугриков.

 • C. Пачка сахара стоит 4000 тугриков.

 • D. Буханка чёрного хлеба стоит 1400 тугриков.

Оноо: 1

Хүн амын суваргаас ямар мэдээлэл авч болох вэ?

 • A. хүн амын нас, хүйсийн бүтэц

 • B. хүн амын өсөлт, хүйсийн бүтэц

 • C. хүн амын дундаж наслалт, өсөлт

 • D. хүн амын эрүүл мэнд, хүн амын нас

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Любимое время года -  зима.

 •  B. Дети любят лепить снеговика.

 •  C. Моя сестра любит Цагаан сар.

 •  D. Весна в Монголии наступает в конце марта.

Оноо: 1

Эгц дээш 72 км/цаг хурдтай шидсэн биеийн хурд ямар хугацааны дараа тэгтэй тэнцүүболох вэ?

 • A. 5 с 

 • B. 2 с      

 • C. 1 с  

 • D. 5 с    

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Красная площадь –  главная площадь Москвы.

 • B. Мы приехали в Санкт-Петербург.

 • C. Это Большой театр.

 • D. Масленица – это праздник весны.

Оноо: 1

Сурагч цүнхээ үүрээд зогсож байна. Энэ үед механик ажил юутай тэнцүү вэ?

 • A.  A=0  

 • B. A=F∙S       

 • C. A=F∙S∙cosα   

 • D. Е=m\small \upsilon2/2 

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Я мою посуду.

 • B. Моя мама убирает квартиру.

 • C. Моя сестра ходит в магазин.

 • D. Моя бабушка готовит ужин. 

Оноо: 1

Выберите предложение, которое соответствует по смыслу содержанию рисунка.

 • A. Тамир не любит борщ со сметаной.

 • B. Русская кухня – это мясо, рыба, салаты и супы.

 • C. Моя мама очень вкусно готовит борщ.

 • D. Я люблю пирожки с мясом и с капустой.

Оноо: 1

Биеийн хурдыг 4 дахин ихэсгэхэд кинетик энерги нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 4 дахин багасна 

 • B. 16 дахин багасна 

 • C. 4 дахин ихэснэ

 • D. 16 дахин ихэснэ

Нийт: 16693