• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1г устөрөгч шатаахад 143кж, нүүрс 30кж, октан 46кж тус тус ялгаруулдаг бол аль нь хамгийн сайн түлш болох вэ ?

Оноо: 1

Шатахуун түгээгүүрт салбарласан бүтэцтэй октан ихтэй болон харьцангуй бага 2 төрлийн шатахуун зарагдаж байсан бол аль нь үлдэгдэлгүй сайн шатах вэ ?

Оноо: 1

Дэлхий дээрх нийт усны хэдэн хувийг цэвэр ус эзэлдэг вэ?

 • A. 0.2%

 • B. 3%

 • C. 40%

 • D. 97%

Оноо: 1

Дэлхийн цэвэр усны нөөцийн хэдэн хувь нь гадаргуугийн ус байдаг вэ?

 • A. 1%

 • B. 3%

 • C. 29%

 • D. 79%

Оноо: 1

Дэлхийн цэвэр усны нөөцийн хэдэн хувь нь гүний ус байдаг вэ?

 • A. 1%

 • B. 3%

 • C. 29%

 • D. 79%

Оноо: 1

Ус цэвэршүүлэх аргын үндсэн шатыг нэрлэнэ үү

 • A. Хөнгөнцагааны сульфатаар тунадасжуулах

 • B. Шүүх

 • C. Шүүх, хлоржуулах

 • D. Тунадасжуулах

Оноо: 1

Усыг цэвэршүүлэх бүдүүвчийг сайтар ажиглаад усыг ариутгаж бактерыг устгах үе шатыг тодорхойлно уу.

 • A. В шат

 • B. Г шат

 • C. Д шат

 • D. Е шат

Оноо: 1

Ус цэвэршүүлэх бүдүүвчтэй танилцаад усан дах нарийн ширхэгтэй шаврын жижиг хэсгийг хөнгөнцагааны сульфат нэмэн тунадасжуулах үе шатыг тодорхойлно уу.

 • A. А шат

 • B. Б, В шат

 • C. Г шат

 • D. Д шат

Оноо: 1

Усыг цэвэршүүлэх бүдүүвчтэй танилцана уу. Өмнөх шатандаа шүүгдэлгүй үлдсэн хөвдсийг шүүх шатыг тодорхойлно уу.

 • A. А шат

 • B. Б ба В шат

 • C. Г шат

 • D. Д шат

Оноо: 1

Усыг цэвэршүүлэх үе шатыг тодорхойлж, харгалзуулна уу.

а. Усан дах нарийн ширхэгтэй шаврын жижиг хэсгийг хөнгөнцагааны сульфат нэмж тунадасжуулах

б. Өмнөх шатанд шүүгдэлгүй үлдсэн хөвдсийг элс болон нүүрсэн шүүлтүүрээр шүүх

в. Усыг навч, хатуу хөвдөс, үлдэгдлээс салгахын тулд металлаар хийсэн торон дундуур урсгах

 • A. 1-а, 2-б

 • B. 1-в, 2-б

 • C. 1-в, 2-а,б

 • D. 1-а, 2-б,в

Оноо: 1

Ус цэвэршүүлэх шатыг тодорхойлж, харгалзуулна уу.

а. Усан дах маш нарийн ширхэгтэй шаврын жижиг хэсгийг хөнгөнцагааны сульфат нэмэн тунадасжуулах.

б. Усанд натрийн гидроксид эсвэл шохойн ус нэмж усны рН -ыг тохируулах.

в. Усан дундуур хлорын хийг нэвтрүүлж, ариутгах.

 • A. 1-а, 2-б

 • B. 1-б, 2-а

 • C. 1-б, 2-в

 • D. 1-а, 2-в

Оноо: 1

Зөв харгалзуулна уу

1. Хүчилтөрөгч а. 78%

2. Азот б. 1%

3. Нүүрстөрөгчийн ди оксид в. 21%

 • A. 1а, 2б, 3в

 • B. 1б, 2а, 3в

 • C. 1в, 2б, 3а

 • D. 1в, 2а, 3б

Оноо: 1

Ус цэвэршүүлэх үе шатыг тодорхойлж, харгалзуулна уу.

а. Усанд натрийн гидроксид эсвэл шохойн ус нэмж усны рН -ыг тохируулах.

б. Усанд байгаа маш нарийн ширхэгтэй шаврын жижиг хэсгийг тунадасжуулах.

в. Усан дундуур хлорын хийг нэвтрүүлэн ариутгах.

 • A. 1-б, 2-а

 • B.1-б, 2-в

 • C. 1-в, 2-а

 • D. 1-в, 2-б

Оноо: 1

Агаарын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг: азот (Tбуц.= -196ºC), хүчилтөрөгч (Tбуц.= -183ºC), нүүрсхүчлийн хий (Tбуц.= -76ºC), ус (Tбуц.= 100ºC)

Агаарыг хэсэгчлэн нэрэх үе шатаар ялган авах бүрэдэхүүн хэсгийг тодорхойлно уу.

 • A. 1-р шатаар азот, 2-р шатаар хүчилтөрөгч

 • B. 1-р шатаар нүүрсхүчлийн хий, 2-р шатаар хүчилтөрөгч

 • C. 1-р шатаар нүүрсхүчлийн хий, 2-р шатаар азот

 • D. 1-р шатаар хүчилтөрөгч, 2-р шатаар азот

Оноо: 1

Ямар аргаар агаараас хүчилтөрөгч, азот болон инертийн хийг ялгаж авдаг вэ ?

 • A. Тунадасжуулах

 • B. Нэрэх

 • C. Хэсэгчлэн нэрэх

 • D. Шүүх

Оноо: 1

Агаарын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг: азот (Tбуц.= -196ºC), хүчилтөрөгч (Tбуц.= -183ºC), нүүрсхүчлийн хий (Tбуц.= -76ºC), ус (Tбуц.= 100ºC)

Агаарыг хэсэгчлэн нэрэх үе шатаар ялган авсан бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлно уу.

 • A. 1-р шатаар азот. 2-р шатаар хүчилтөрөгч

 • B. 1-р шатаар нүүрсхүчлийн хий. 2-р шатаар хүчилтөрөгч

 • C. 1-р шатаар азот. 2-р шатаар нүүрсхүчлийн хий

 • D. 1-р шатаар нүүрсхүчлийн хий. 2-р шатаар азот

Оноо: 1

Дараах хийнүүдээс агаарын бохирдол үүсгэгч хийнүүдийг сонгоно уу

 • A. SO2, CO2, NO2

 • B. SO2, CO, O2

 • C. H2, CO, NO2

 • D. SO2, CO, NO2

Оноо: 1

Байгалийн усны pH хэдтэй тэнцүү байпдаг вэ ?

 • A. 6.5-8.5

 • B. 7.5-9.5

 • C. 5-6.5

 • D. 7-8

Оноо: 1

Агаарын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг: азот (Tбуц.= -196ºC), хүчилтөрөгч (Tбуц.= -183ºC), нүүрсхүчлийн хий (Tбуц.= -76ºC), ус (Tбуц.= 100ºC)

Агаарыг хэсэгчлэн нэрэх үе шатуудын эхлэх үедшингэн төлөвт байх бодисуудыг тодорхойлно уу.

 • A. 1-р шат эхлэхэд азот ба хүчилтөрөгч, 2-р шат эхлэхэд зөвхөн азот

 • B. 1-р шат эхлэхэд азот ба хүчилтөрөгч, 2-р шат эхлэхэд зөвхөн хүчилтөрөгч

 • C. 1-р шат эхлэхэд нүүрсхүчлийн хий ба азот, 2-р шат эхлэхэд зөвхөн азот

 • D. 1-р шат эхлэхэд нүүрсхүчлийн хий ба азот, 2-р шат эхлэхэд зөвхөн хүчилтөрөгч

Оноо: 1

Фотохимийн манан үүсгэдэг хийнүүдийг нэрлэнэ үү.

 • A. Азотын оксидууд, нүүрсустөрөгч болон бусад нэгдлийн тоосонцор

 • B. Нүүрстөрөгчийн оксидууд, нүүрсустөрөгч болон бусад нэгдлийн тоосонцор

 • C. Нүүрстөрөгчийн оксидууд, усны уур

 • D. Азотын оксидууд, усны уур

Нийт: 16693