• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүнсний нэмэлт бодисуудыг ямар үсгээр эхэлсэн серийн дугаараар тэмдэглэдэг вэ?

 • A. A

 • B. E

 • C. T

 • D. R

Оноо: 1

Дэлхий дээрх цэвэр усны хэдэн хувийг гадаргын цэвэр ус эзэлдэг вэ?

 • A. 1

 • B. 3

 • C. 5

 • D. 7

Оноо: 1

Түлшний дутуу шаталтаар үүсдэг хорт хий нь:

 • A. SO2

 • B. CO2

 • C. CO

 • D. NO2

Оноо: 1

Дараах хийнүүдээс аль нь хүчиллэг бороо үүсэхэд оролцохгүй вэ?

 • A. SO2

 • B. SO3

 • C. CO

 • D. NO2

Оноо: 1

Нарны гэрлээс ирсэн дулааны энергийг өөртөө шингээн авч буцаан дэлхийг халаах үзэгдлийг ...................... гэнэ.

 • A. Хүлэмжийн хийн нөлөө

 • B. Фотохимийн манан

 • C. Каталитик хувиргагч

 • D. Хүчлийн бороо

Оноо: 1

Дараах металлуудаас аль нь хамгийн түрүүнд бүрэн коррозид орох вэ?

 • A. Al

 • B. Cu

 • C. Ag

 • D. Fe

Оноо: 1

Давсгүй ус буюу гол мөрний усны рН хэд байх вэ?

 • A. 11-10

 • B. 3-1

 • C. 8.5 - 6.5

 • D. 4-5

Оноо: 1

Хүчиллэг борооны рН хэд байх вэ?

 • A. 11-10

 • B. 3-1

 • C. 8.5 - 6.5

 • D. 4-5

Оноо: 1

Дараах үзэгдлүүдээс аль нь амьд биетэд хор хөнөөлгүй вэ?

 • A. Хүлэмжийн хийн нөлөө

 • B. Фотохимийн манан

 • C. Озоны нийлэгжилт

 • D. Хүчлийн бороо

Оноо: 1

Цаг уурын өөрчлөлтөнд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг үзэгдэл нь:

 • A. Хүлэмжийн хийн нөлөө

 • B. Фотохимийн манан

 • C. Озоны нийлэгжилт

 • D. Хүчлийн бороо

Оноо: 1

Агаарын найрлагын хэдэн хувийг азот эзлэх вэ?

 • A. 1

 • B. 21

 • C. 78

 • D. 50

Оноо: 1

Агаарын найрлагын хэдэн хувийг хүчилтөрөгч эзлэх вэ?

 • A. 1

 • B. 21

 • C. 78

 • D. 50

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдээс аль нь хамгийн бага температурт буцлах вэ?

 • A. Цэвэр ус

 • B. Жүүс

 • C. Сүү

 • D. Ундаа

Оноо: 1

Судлаач 10гр, 20гр, 30гр давсыг усанд уусгаж аль нь өндөр температурт буцалдаг болохыг ажиглах туршилт хийжээ. Эдгээрээс аль нь хамаарах хувьсагч болох вэ?

 • A. Температур

 • B. Савны эзлэхүүн

 • C. Халаагчийн заалт

 • D. Давс

Оноо: 1

Судлаач 10гр, 20гр, 30гр давсыг усанд уусгаад аль нь өндөр температурт буцалдаг болохыг ажиглах туршилт хийжээ. Тэгвэл эдгэрээс аль нь үл хамаарах хувьсагч болох вэ?

 • A. Температур

 • B. Савны эзлэхүүн

 • C. Халаагчийн заалт

 • D. Давс

Оноо: 1

Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд хортой нөлөө үзүүлэх, улмаар үхэл, мөхөлд хүргэх үйлчилгээтэй бодис, түүний нэгдлүүдийг ...................... гэнэ.

 • A. Хүнсний нэмэлт

 • B. Химийн бодис

 • C. Аюултай бодис

 • D. Хортой бодис

Оноо: 1

Тэсрэмтгий, шатамхай, идэмхий, исэлдүүлэгч, цочромтгой шинж чанартай бодис, түүний нэгдлүүдийг ...................... гэнэ.

 • A. Хүнсний нэмэлт

 • B. Химийн бодис

 • C. Аюултай бодис

 • D. Хортой бодис

Оноо: 1

Хөдөө аж ахуй газар тариаланд таримал ургамалыг хогийн ургамал, хортон шавьж мэрэгч амьтнаас хамгаалах зорилгоор хэрэглэдэг бодисыг ...................... гэнэ.

 • A. Никотин

 • B. Пестицид

 • C. Ацетон

 • D. Метан

Оноо: 1

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол хэддүгээр сард хамгийн их байдаг вэ?

 • A. 11

 • B. 12

 • C. 1

 • D. 2

Оноо: 1

Металл шинж чанартай 2 буюу түүнээс дээш элементийн холимогийг юу гэж нэрлэх вэ?

 • A. Хайлш

 • B. Холимог

 • C. Нэгдэл

 • D. Амальгам

Нийт: 16693