• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хөрсний бүтцийг ямар бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн найрлагаар тодорхойлох вэ?

Оноо: 1

Хөрсний үндсэн 4 бүрэлдэхүүнийг нэрлэнэ үү.

 • ус, агаар, эрдэс бодис, органик бодис

Оноо: 1

Цахилгаа станцын нүүрсний шаталтаас үүссэн хүхрийн диоксид нь үүлэн дэх усны ууртай урвалд орж хүхэрлэг хүчлийг үүсгэдэг. Явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Стандарт буюу хүлцэх агууламж гэж юу вэ?

Оноо: 1

Ургамлын ургалтыг сайжруулах зорилгоор хөрсний орчинг хэрхэн өөрчлөх вэ?

Оноо: 2


Хуурай мөс хий төлөвт шилжихэд ойрхон байсан хүн хэр зэрэг норох вэ? Яагаад?

Оноо: 2


А, Б, В, Г үсгээр тэмдэглэгдсэн төлвийн өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 2


Диффуз гэж юу вэ? Жишээгээр тайлбарлана уу?

Оноо: 2


Шингэн дэх диффуз хий дэх диффузээс удаан явагддаг шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 2


Диффузийн хурд температураас хэрхэн хамаарах вэ? Шалтгааныг молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу?

Оноо: 2


Диффузийн хурд хийн молекул массаас хэрхэн хамаарах вэ? Шалтгааныг молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу?

Оноо: 2


Химийн туршилтанд хэрэглэгддэг багажнуудын зураг өгөгджээ. A, B, C, D үсгээр тэмдэглэгдсэн багажуудыг нэрлэнэ үү?

Оноо: 1

A болон D үсгээр тэмдэглэгдсэн багажнуудын зориулалтыг бичнэ үү.

Оноо: 2


Шүүх аргын бүтцийг харуулсан зураг өгөгджээ. А, Б, В, Г үсгээр тэмдэглэгдсэн хэсгүүдийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 2


Холимгийг ялгахад ашигладаг нэгэн аргын зураг өгөгджээ. Энэ аргын нэр юу вэ? Ямар төрлийн холимгийг цэвэрлэхэд энэ аргыг ашигладаг вэ?

Оноо: 2


X, Y, Z үсгээр тэмдэглэгдсэн өөрчлөлтүүдийн аль нь эндотермийн процесс вэ? Хариултаа тайлбарлана уу?

Оноо: 2


X, Y, Z үсгээр тэмдэглэгдсэн өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү?

Оноо: 3


A, B, C үсгээр тэмдэглэгдсэн бодисын төлвийг нэрлэж, жижиг хэсгүүдийн хөдөлгөөнийг молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу?

Оноо: 2


Алинд нь калийн манганат (VII)-ын хөх ягаан өнгийн талст илүү хурдан тархах вэ? Яагаад?

Оноо: 2


X, Y, Z үсгээр тэмдэглэгдсэн өөрчлөлтүүдийн аль нь экзотермийн процесс вэ? Хариултаа тайлбарлана уу?

Нийт: 16693