• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2


С үсгээр тэмдэглэгдсэн үзэгдлийг нэрлэж, тохирох 1 жишээ бичнэ үү?

Оноо: 2


Цайны аяганд ёотонг бүхлээр нь хийсэн зураг өгөгджээ. Цайнд ёотон жигд тархахын тулд ямар процесс болох ёстой вэ? Молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу.

Оноо: 3


Ус руу хөх ягаан талстыг хийхэд үүсэх үр дүнг зургаар харуулжээ. Энэ туршилтаар ямар процесс явагдсан бэ? Молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу?

Оноо: 2


Яндангаас гарч буй хийн молекулууд агаарт тархаж буй зураг өгөгджээ. Автомашины замын хажуугаар бага насны хүүхэд дагуулж явахдаа амны хаалт хэрэглэхийг сануулдаг. Үүний шалтгааныг тайлбарлана уу

Оноо: 2


Химийн туршилтанд хэрэглэгддэг багажнуудын зураг өгөгджээ. 1, 2, 3, 4 гэсэн тоогоор тэмдэглэгдсэн багажуудыг нэрлэнэ үү?

Оноо: 2


Химийн туршилтанд хэрэглэгддэг багажнуудын зураг өгөгджээ. 1, 2, 3, 4 гэсэн тоогоор тэмдэглэгдсэн багажуудын зориулалтыг бичнэ үү?

Оноо: 2


Энгийн нэрлэг, хэсэгчлэн нэрэх аргын ижил болон ялгаатай талыг бичнэ үү.

Оноо: 2

Хэсэгчлэн нэрэх багажны зураг өгөгджээ.
Хэсэгчилсэн нэрлэгийн багажны зураг дээрх 1, 2, 3, 4-өөр тэмдэглэгдсэн хэсгийг нэрлэнэ үү?

Оноо: 2


Үелэх хүснэгт дээр A болон В үсгээр тэмдэглэгдсэн элементүүдийг нэрлэж, атом массыг бичнэ үү?

Оноо: 2


Үелэх хүснэгт дээр A болон В үсгээр тэмдэглэгдсэн элементүүдийн эгэл хэсгийн тоог тодорхойлж бичнэ үү?

Оноо: 2


Үелэх хүснэгт дээр A болон В үсгээр тэмдэглэгдсэн элементүүдийн атомын бүдүүвчийг зурж, үелэх хүснэгт дэх байрыг заана уу?

Оноо: 2


"С" үсгээр тэмдэглэгдсэн элементийн үүсгэх оксид болон суурийн томъёог бичнэ үү

Оноо: 2


Үелэх хүснэгт дээр A, B, C, D үсгээр тэмдэглэгдсэн элементүүдийг металл, металл бишээр нь ангилна уу? Металл ба металл бишийн ялгаатай шинж чанар 3-г тоочно уу?

Оноо: 2


Үелэх хүснэгтийн бүтцийг харуулсан зураг өгөгджээ. A болон D элементтэй нэг бүлэгт байрлаж байгаа элементүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

Оноо: 2


Металл шинж ихтэй элемент аль нь вэ? Яагаад?

Оноо: 3


Ионы холбоо хэрхэн үүсдэг вэ? Жишээгээр тайлбарлана уу?

Оноо: 2


Ионт нэгдэл гэж юу вэ? Ионт нэгдлийн жишээ 2 бичнэ үү?

Оноо: 2


Ковалентын холбоо хэрхэн үүсдэг вэ? Жишээгээр тайлбарлана уу?

Оноо: 3


1. Атом нь протон, нейтрон, электроныг агуулдаг. Ванадын 2 изотопын протон, нейтрон, электроны тоог хүснэгтэнд гүйцээж бичнэ үү. 2. Изотоп гэж юу вэ? Тодорхойлж бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

A,B,C,D,E,F гэсэн бүтцүүдээс сонгож дараах асуултуудад хариулна уу. Аль бүтэц нь хамаарах вэ?
i. Үелэх хүснэгтийн 3-р үед байдаг атом
ii. 6 протон агуулдаг атом
iii. I бүлгийн металлын атом

Нийт: 16693