• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3


A,B,C,D,E,F гэсэн бүтцүүдээс сонгож дараах асуултуудад хариулна уу. Аль бүтэц нь хамаарах вэ? i. Фосфорын атом ii. Гадаад давхраандаа 6 электронтой атом iii. Электроны гадаад давхраан нь дүүрсэн атом

Оноо: 3

Хлорт устөрөгчийн хүчлийг манганийн (IV) оксидтой халааж хлорыг гаргаж авдаг.
MnO2 + 4HCl → MnCl 2 + Cl 2 + 2H2O 1. Энэ урвалын үгэн тэгшитгэлийг бичнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Хлор нь • Агаараас хөнгөн • Усанд уусдаг Дараах A, B, C диаграмуудаас аль нь хлорын хийг цуглуулахад хамгийн тохиромжтой нь вэ? Яагаад?

Оноо: 2


Хоол хийх сав хийхийн тулд хамгийн тохиромжтой материалаар зэсийг сонгодог шалтгааныг тайлбарлана уу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Нэгдүгээр бүлгийн элементүүдийн хувьд тэдгээрийн физик болон химийн шинж чанарын хандлагын талаар хариулна уу.
1. Бүлгийн дагуу доошлоход хайлах цэг хэрхэн өөрчлөгдөг вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ бүлгийн дагуу нягт хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Яагаад? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. I бүлгийн бүх металлууд хүйтэн устай урвалд ордог. Дараах тэгшитгэлийг гүйцээнэ үү. Rb+H2O = . . . . . + . . . . .

Оноо: 4

Үелэх хүснэгтийн VII бүлгийн металл бишүүдийг галоген гэдэг.
1. Галогенуудын электронт бүтцийн төсөөтэй тал юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Хүснэгтийн бөглөнө үү?

Оноо: 2

Үелэх хүснэгтийн VII бүлгийн галогенуудаас 3-ыг жагсааж бичлээ. - Хлор - Бром - Иод
1. Бүлгийн дагуу доошлоход тэдгээрийн өнгө хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Бүлгийн дагуу доошлоход тэдгээрийн хайлах, буцлах цэг хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Кали болон Ванади нь үелэх хүснэгтийн 4-р үед байдаг элементүүд юм.
1. Тэдгээрийн физик шинж чанарын 2 ялгааг хэлнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Тэдгээрийн хими шинж чанарын 2 ялгааг бичнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Үелэх хүснэгт ашиглан дараах асуултуудад хариулна уу?
1. Дараах нэгдэл тус бүрийн томъёог бичнэ үү? Барийн оксид: . . . . . . . Борын оксид: . . . . . . .

2. Дараах ионы томъёо бичнэ үү? Сульфид: . . . . . . . . . . . Кальцийн: . . . . . . . . .

Оноо: 3

Дараах химийн нэгдлүүд өгөгджээ. NaCl, HCl, Cl2, Cu, Na, KJ
Харгалзах нэгдлийн томъёо бичнэ үү?

1. Металлын холбоотой нэгдэл: . . . . . .

2. Ионы холбоотой нэгдэл: . . . . . . . . . .

3. Ковалентын холбоотой нэгдэл: . . . . .

Оноо: 2

Иод болон хүчилтөрөгчийн аль аль нь ковалентын холбоотой.
Иод хатуу төлөвт, хүчилтөрөгч хий төлөвт оршдог шалтгааныг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2


Бал чулуу нь металл шиг цахилгаан дамжуулах чанартай байдаг. Үүний шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Алмаз, бал чулууны атомын талст торын зангилаан дээр атом байрладаг.


Яагаад цахиурын оксид молекул байтал атомын талст оронт тор үүсгэдэг вэ?

Оноо: 2

pH-ийн хуваарь бүхий зураг өгөгджээ.
A, B, C, D үсгээр тэмдэглэгдсэн хэсэгт уусмалын орчныг бичнэ үү?

Оноо: 2


Индикатор гэж юу вэ? Ямар ямар индикаторууд байдаг вэ?

Оноо: 2


Универсаль индикатор гэж юу вэ? Универсаль индикатораар уусмалын орчинг хэрхэн тодорхойлдог вэ?

Оноо: 2

Цаг хугацааны явцад хөрсний pH хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулсан график өгөгджээ.
A, B, C, D үсгээр тэмдэглэгдсэн хэсэгт хөрсний орчинг ямар байхыг тодорхойлж бичнэ үү?

Оноо: 2

4 бодисын pH-н утга өгөгджээ.
А, B, C, D үсгээр тэмдэглэгдсэн бодисууд хүчиллэг, суурилаг саармагийн аль нь болохыг бичнэ үү?

Оноо: 3

Дараах химийн урвалууд өгөгджээ.
А. Cl2 + KBr → KCl + Br2
B. KClO3→KCL+O2
C. Ca+O2→CaO

Урвалын тэгшитгэлийг тэнцүүлнэ үү?

Оноо: 2

Химийн нэгдэл+Химийн нэгдэл →Химийн нэгдэл
Дараах химийн урвалын ерөнхий бүдүүвчид харгалзах урвалын үгэн тугшитгэл бичиж, химийн урвалын төрлийг зөв тодорхойлно уу.

Оноо: 2

Химийн нэгдэл+Элемент →Химийн нэгдэл+Элемент
Дараах химийн урвалын ерөнхий бүдүүвчид харгалзах урвалын үгэн тэгшитгэл бичиж, химийн урвалын төрлийг тодорхойлно уу?

Нийт: 16693