• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Дараах химийн урвалууд өгөгджээ.

Дараах химийн урвалууд өгөгджээ.
А. Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2
B. NaOH + HCl → NaCl + H2O
C. 2Ca+O2→2CaO
D. CaCO3→CaO+CO2
E. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
F. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl
G. CaO+CO2→CaCO3
H. 2KClO3→2KCL+3O2

Урвалуудыг нэгдэх, солилцох, задрах, халах урвалын аль нь болохыг тодорхойлно уу.

Оноо: 5

Дараах химийн урвалын тэгшитгэлүүд өгөгджээ.

Дараах химийн урвалын тэгшитгэлүүд өгөгджээ.
А. H2SO4+ AlCl3 → . . . . . + . . . . .
B. Na2O+ CO2 → . . . . .
C. Ca+HCl→ . . . . . + . . . . .

1. Урвалын тэгшитгэлүүдийг гүйцээж бичнэ үү?
2. Урвалын тэгшитгэлийг тэнцүүлнэ үү?
3. Урвалын төрлийг тодорхойлно уу.

Оноо: 2

Зарим бодисуудын pH-н утга бухий зураг өгөгджээ.


Өгөгдсөн бодисуудыг ангилж бичнэ үү?

Хүчиллэг: . . . . . . . .

Суурилаг: . . . . . . . .

Саармаг: . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хүхрийн хүчил бол хүчтэй хүчил юм. Энэ нь усан уусмалдаа ион болон задардаг.


Хүчил гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хүхэрлэг хүчил, H2SO3 бол сул хүчил юм.
Хүчтэй хүчил, сул хүчлийн хоорондын ялгаа юу вэ? . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Дараах уусмалын pH-н утгуудыг харгалзуулна уу? 1, 3, 7, 10, 13
Аммонийн усан уусмал, сул суурь . . . .

Шингэрүүлсэн хлорт устөрөгчийн хүчил, хүчтэй хүчил . . . . .

Натрийн гидроксидын усан уусмал, хүчтэй суурь . . . . .

Натрийн хлоридын усан уусмал, давс . . . . . . .

Шингэрүүлсэн цууны хүчил, сул хүчил . . . . .

Оноо: 2

Дараах pH-н утга бүхий уусмалуудын орчинг харгалзуулан бичнэ үү? Хүчтэй хүчил, сул хүчил, саармаг, хүчтэй суурь, сул суурь
Аммонийн усан уусмал, pH=10 . . . .

Шингэрүүлсэн хлорт устөрөгчийн хүчил, pH=1 . . . . .

Натрийн гидроксидын усан уусмал, pH=13 . . . . .

Натрийн хлоридын усан уусмал, pH=7 . . . . . . .

Шингэрүүлсэн цууны хүчил, pH=3 . . . . .

Оноо: 2

4 саванд аммонийн усан уусмал, шингэрүүлсэн хлорт устөрөгчийн усан уусмал, натрийн гидроксидын уусмал, цуу агуулагдаж байв. Савнуудын шошго арилсан байв. 4 уусмалын рН 1, 4 ,10, 13.
Хүснэгтийг гүйцээнэ үү?

Оноо: 2

X, Y, Z, W гэсэн 4 уусмалын pH хүснэгтээр өгөгджээ.


Уусмал бүр дээр универсаль индикатор нэмсэний дараа уусмал бүрийн өнгө ямар болох вэ?

Оноо: 2

P, Q, R гэсэн 3 металл дээр шингэрүүлсэн давсны хүчил ба усыг нэмэхэд гарсан үр дүнг хүснэгтээр харуулжээ.

P, Q, R гэсэн 3 металлыг химийн идэвхийн өсөх дарааллаар байрлуулна уу?

Оноо: 2

Натрийн гидрокарбонат болон шингэрүүлсэн хлорт устөрөгчийн хүчлийн хооронд явагдах урвалын энергийн диаграмм өгөгджээ.


Энэ урвал экзотерм, эндотерм урвалын алинд хамаарах вэ? Яагаад?

Оноо: 2

R бодисын зарим урвалыг зургаар харуулжээ.


1. R бодисын ямар төрөлд хамаарах вэ?

2. R-н оронд тохирох нэг бодисыг сонгож, харгалзах урвалуудын үгэн тэгшитгэлийг бичнэ үү?

Оноо: 2

Химийн урвалын төрлийг харуулсан 4 бүдүүвч өгөгджээ.


Эдгээр 4 урвалын төрлийг тодорхойлно уу?

Оноо: 2

Химийн урвалын төрлийг харуулсан 4 бүдүүвч өгөгджээ.


Тус бүрт харгалзах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү?

Оноо: 2

Тэсэрдэг чихрийг аманд хүлхэхэд сэрүү татам сайхан мэдрэмжийг төрүүлдэг. Мөн шуугисан чимээ мэдрэгддэг нь түүний найрлагад нимбэгний хүчил ба натрийн гидрокарбонатын хуурай холимог байдагтай холбоотой.Энэ 2 бодис шүлсэнд ууссанаар: Нимбэгний хүчил+Натрийн гидрокарбонат=Натрийн цитрат+Нүүрстөрөгчийн (IV) оксид+Ус гэсэн урвал явагддаг.
1. Тэсэрдэг чихрийг аманд хүлхэхэд сэрүү татах мэдрэмж төрдөг шалтгааныг тайлбарлан уу?

2. Энэ урвалын төрлийг тодорхойлно уу?

Оноо: 2


Усыг үйлдвэрлэлд ашигладаг 2 жишээ бичнэ үү?

1. . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Химийн харилцан үйлчлэлээр үүссэн бүтээгдэхүүн болох усыг таньж тогтоохдоо талст гидрат үүсгэж өнгөө хувиргадаг усгүй давсыг хэрэглэдэг.
Ямар ямар давс ашиглан усыг танидаг вэ?

1. . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . .

Оноо: 2

Бидний ахуйдаа хэрэглэдэг гүний ба гадаргуугийн ус нь бичил биетэн, ууссан болон уусаагүй бодис зэргийг агуулсан байдаг. Иймд усыг хэрэглэгчдэд хүргэхийн өмнө цэвэршүүлэх шаардлагатай.
Усыг цэвэршүүлэх үндсэн үе шатыг нэрлэнэ үү?

1. . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . .

Оноо: 2


1. Агаарын найрлаганд азотын эзлэх хувь хэд вэ? . . . . . . . . . . .

2. Азот болон хүчилтөрөгчөөс гадна бусад хийн найрлаганд байдаг 2 элементийн нэрийг бичнэ үү? . . . . . . . . . . ба . . . . . . . . .

Оноо: 2

Цэвэр, хуурай агаар нь гол төлөв хүчилтөрөгч ба азотыг агуулдаг.
Цэвэр, хуурай агаарын найрлагад байдаг бусад 2 хийн нэрийг бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

Нийт: 16693