• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Агаар нь бохирдуулагч бодисуудыг агуулдаг.
Агаар дахь түгээмэл бохирдуулагч хий 2-г тодорхойлж, тэдгээрийн эх үүсвэрийг бичнэ үү?

Бохирдуулагч хий 1: . . . . . . Энэ хий хэрхэн үүсдэг: . . . .

Бохирдуулагч хий 2: . . . . . . Энэ хий хэрхэн үүсдэг: . . . .

Оноо: 4

Бохирдсон агаар нь нүүрстөрөгчийн 2 оксид, азотын 2 оксидыг агуулдаг. Эдгээр бохирдуулагчдын үндсэн эх үүсвэр нь автомат тээврийн хэрэгсэл юм.
1. Нүүрстөрөгчийн моноксид болон нүүрстөрөгчийн диоксид нь автомат хөдөлгүүртэй тээврийн хэргслүүдээс хэрхэн үүсдэгийг тодорхойлж бичнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Эдгээр хийнүүдийн сөрөг нөлөө тус бүр нэгийг бичнэ үү . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Төмөр хадаасны зэврэлийг туршсан туршилтын зураг өгөгджээ.


1. Төмөр ямар бодисуудын оролцоотой зэвэрдэг вэ?

2. Харгалзах урвалын үгэн тэгшитгэлийг бичнэ үү?

Оноо: 2


Аль хуруу шилэн дэх төмөр хадаас зэврэх вэ? Яагаад? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2


Аль хуруу шилэн дэх төмөр хадаас зэврэхгүй вэ? Яагаад? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Усгүй зэсийн (II) сульфат болон талст ус агуулсан зэсийн (II) сульфатын дээжүүдийг халааж буй зураг өгөгджээ.


1. Усгүй зэсийн (II) сульфат ямар өнгөтэй вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Талст ус агуулсан зэсийн (II) сульфат ямар өнгөтэй вэ? . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Усгүй зэсийн (II) сульфат болон талст ус агуулсан зэсийн (II) сульфатын дээжүүдийг халааж буй зураг өгөгджээ.


Халаахад өнгө нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Усгүй зэсийн (II) сульфатыг халаахад: өнгө нь. . . . .. . . . . . -ээс . . . . . . . .. болно. Талст ус агуулсан зэсийн (II) сульфатыг халаахад: өнгө нь. . . . .. . . . . . -ээс . . . . . . . .. болно.

Оноо: 2

Усны эргэлтийг харуулсан зураг өгөгджээ.


Төлвийн өөрчлөлт бүрийг нэрлэж бичнэ үү.

1. H2 Oшин → H2 Oхий Нэр: . . . . . . . . . . . . . . .

2. H2 Oхий → H2 Oшин Нэр: . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Усны эргэлтийг харуулсан зураг өгөгджээ.


Төлвийн өөрчлөлт өгөгджээ.

1. H2 Oшин → H2 Oхий

2. H2 Oхий → H2 Oшин Дээрх өөрчлөлтүүдийн аль нь экзотерм, аль нь эндотерм бэ? Хариултаа тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Бохирдсон агаар нь нүүрстөрөгчийн 2 оксид, азотын 2 оксидыг агуулдаг. Эдгээр бохирдуулагчдын үндсэн эх үүсвэр нь автомат тээврийн хэрэгсэл юм.
Азотын моноксид, NO нь автомат тээврийн хэрэгслээс байнга ялгарч байдаг хий юм. Энэ хий нь автомат хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэлд хэрхэн үүсдэгийг тайлбарлаж бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Бохирдсон агаар нь нүүрстөрөгчийн 2 оксид, азотын 2 оксидыг агуулдаг. Эдгээр бохирдуулагчдын үндсэн эх үүсвэр нь автомат тээврийн хэрэгсэл юм.
Азотын моноксид агаар мандалд ялгарсан үед азотын диоксид NO2 үүсдэг. Үүний шалтгааныг тайлбарлаж бичнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Азотын моноксид агаар мандалд ялгарсан үед азотын диоксид NO2 үүсдэг.
Энэ металл бишийн оксид NO2 нь хүчилтөрөгч болон устай урвалд ороход хүрээлэн буй орчинд гарах нөлөөг бичнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Агаар бол хийн холимог. Гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь хүчилтөрөгч болон азотын элементүүд юм.
1. Агаар дахь бусад элементийн нэрийг бичнэ үү? . . . . . . . . . .

2. Бохирдоогүй агаар дахь нэгдлийн томъёог бичнэ үү? . .. . . . . . . . . .

Оноо: 2

Агаар дахь нийтлэг бохирдуулагчид бол азотын оксид болон хүхрийн оксид юм.
1. Азотын оксидууд хэрхэн үүсдэг вэ? . . . . . . . . . . . . . .

2. Хүхрийн оксидууд хэрхэн үүсдэг вэ? . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2


Чийгтэй төмөр утас агуулсан хуруу шилийг ус руу хөмрүүлэн тавьжээ. 3 хоногийн дараа хуруу шилэн дэх усны түвшин нэмэгдсэн байв. Шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 3

Төмрийн зэврэлийг туршсан туршилтын зураг өгөгджээ.


P, Q, R шил тус бүр дэх хадаас зэврэх үү? Яагаад?

Оноо: 3

Төмрийн зэврэлд будаг хэрхэн нөлөөлдгийг турших туршилтын зураг өгөгджээ.


P болон Q шилэн дэх усны түвшин өөрчлөгдөх үү? Яагаад?

Оноо: 2

L хий агуулсан хуруу шилэнд төмөр хадаасыг хийж таглажээ. Хадаас зэвэрсэн байв.


1. L ямар хий байсан бэ? . . . . . . . . . . . .

2. Хадаас яагаад зэвэрсэн бэ? . . . . . . .. . . . .. .

Оноо: 2

Хийн даралт температураас хэрхэн хамаардаг вэ? Тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хийн даралт эзэлхүүнээс хэрхэн хамаарах вэ? Тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693