• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Калийн перманганатыг тус бүр 100С, 250С, 900С температуртай усанд хийжээ.


1. Калийн перманганатыг усанд хийхэд юу болохыг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ үзэгдлийг нэрлэнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Калийн перманганатыг тус бүр 100С, 250С, 900С температуртай усанд хийжээ.


100С, 250С, 900С температуртай ус бүхий стакан тус бүрт калийн перманганат хэрхэн тархахыг зургаар дүрслэн харуулна уу?

Оноо: 2

Калийн перманганатыг тус бүр 100С, 250С, 900С температуртай усанд хийжээ.


1. Өндөр температуртай усанд калийн перманганатыг хийхэд юу болохыг тайлбарлана уу? Яагаад? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэхүү туршилтанд температур нөлөөлөх үү? Молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Холимгийг ялгаж салгах нэгэн аргын зураг өгөгджээ.


1. Энэ аргыг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ аргаар ямар төрлийн холимгийг ялгаж, салгах вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ арга нь холимгийг үүсгэж буй бодисуудын ямар шинжид үндэслэгдсэн бэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Холимгийг ялгаж салгах нэгэн аргын зураг өгөгджээ.


1. Энэ аргыг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ аргаар ямар төрлийн холимгийг ялгаж, салгах вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ арга нь холимгийг үүсгэж буй бодисуудын ямар шинжид үндэслэгдсэн бэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Холимгийг ялгаж салгах нэгэн аргын зураг өгөгджээ.


1. Энэ аргыг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ аргаар ямар төрлийн холимгийг ялгаж, салгах вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ арга нь холимгийг үүсгэж буй бодисуудын ямар шинжид үндэслэгдсэн бэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Холимгийг ялгаж салгах нэгэн аргын зураг өгөгджээ.


1. Энэ аргыг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ аргаар ямар төрлийн холимгийг ялгаж, салгах вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ арга нь холимгийг үүсгэж буй бодисуудын ямар шинжид үндэслэгдсэн бэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2


Хийтэй баллоннуудыг нартай дулаан газар удаан тавьж болдоггүй. Үүний шалтгааныг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хийн эзэлхүүн температураас хамаарах хамаарал бүхий зураг өгөгджээ.


1. Хий бодисын температурыг бууруулахад хийн эзэлхүүн хэрхэн өөрчлөгдөхийг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Хийн даралт тогтмол хадгалагдах уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хийн даралт температураас хамаарах хамаарал бүхий зураг өгөгджээ.


1. Хийн даралт температураас хэрхэн хамаарах вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шалтгааныг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Хийн даралт ба температурын аль нь хамаарах, аль нь үл хамаарах хувьсагч болох вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хийн эзэлхүүн температураас хамаарах хамаарал бүхий зураг өгөгджээ.


1. Хийн эзэлхүүн температураас хэрхэн хамаарах вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шалтгааныг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Хийн эзэлхүүн ба температурын аль нь хамаарах, аль нь үл хамаарах хувьсагч болох вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Бодисын төлвийн шилжилт ба дулааны өөрчлөлтийг харуулсан зураг өгөгджээ.


1-5 тоогоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг нөхөж бичнэ үү?

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Тус бүрдээ устөрөгч болон хүчилтөрөгч хийг агуулсан 2 сав өгөгджээ.


1. Зургийг ажиглаад энэ үзэгдлийг нэрлэнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ үзэгдлийг молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

А.

Б.
А, Б зургуудыг ажиглан дараах асуултанд хариулна уу.

1. Үзэгдлийг нэрлэнэ үү? А. . . . . . . . . . . . . . . . . . Б. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. А, Б үзэгдлийн аль нь хурдан явагдах вэ? Яагаад? . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Буцлах цэгийн зөрөө ихтэй шингэнүүдийг нэрэх аргаар ялгаж салгахыг энгийн нэрлэг гэдэг. Дараах энгийн нэрлэгийн багажны зураг өгөгджээ.


1. Зураг дахь 1-9 тоогоор тэмдэглэгдсэн хэсгүүдийг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 1 болон 6-аар тэмдэглэгдсэн хэсгийн үүргийг бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Буцлах цэгийн зөрөө бага буюу харьцангуй ойролцоо шингэнүүдийг нэрэх аргаар ялгаж салгахыг хэсэгчилсэн нэрлэг гэдэг. Дараах хэсэгчилсэн нэрлэгийн багажны зураг өгөгджээ.


1. Зураг дахь 1-8 тоогоор тэмдэглэгдсэн хэсгүүдийг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 3 болон 6-аар тэмдэглэгдсэн хэсгийн үүргийг бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хатуу бодисын шингэнд уусч үүссэн гомоген холимог болох уусмалаас бодисуудыг талсжуулах арга ашиглан ялгаж салгадаг. Талсжуулах аргын зураг өгөгджээ.


1. Зураг дахь 1-4-өөр тэмдэглэгдсэн үе шатуудыг нэрлэнэ үү. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ аргаар ялгаж салгаж болох хоимгийн жишээ бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

А.

Б.
Холимгийг ялгаж салгах 2 аргын зураг өгөгджээ.

1. Энэ 2 аргыг нэрлэнэ үү? А. . . . . . . . . . . . . . . . . . Б. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ 2 аргын үндсэн зарчмыг нэрлэнэ үү. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. А, Б багажнуудын гол ялгаа нь юу вэ? Яагаад? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Томсоны атомын бүтцийн загвар өгөгджээ.


1. Ж.Ж.Томсоны атомын бүтцийн загварыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Нэр: . . . . . . . . . . . . . .

2. Тэрээр энэ загвараараа атомыг хэрхэн тайлбарласан бэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Э.Резерфорд болон Ж.Чедвик нарын атомын бүтцийн загвар өгөгджээ.

1. Энэ загварыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Нэр: . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ингэж нэрлэх болсон шалтгаан юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693