• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2


1. Н.Бор өөрийн нээсэн атомын бүтцийг загвараараа атомыг хэрхэн тайлбарласан бэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Алмаз болон бал чулуу нь нүүрстөрөгч гэх элементийн 2 хэлбэр юм.


1. Алмаз яагаад маш хатуу бодис болохыг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Алмазын нэг хэрэглээг бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Алмаз болон бал чулуу нь нүүрстөрөгч гэх элементийн 2 хэлбэр юм.


1.Бал чулуу яагаад маш зөөлөн бодис болохыг тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Бал чулууны нэг хэрэглээг бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Зарим элементүүдийн атомын бүтцийн зураг өгөгджээ.


Дараах тодорхойлолт тохирох элементийн тэмдгийг цэгийн оронд бичнэ үү?

1. Шүлтийн металл: . . . . . . , . . . . . .

2. Инертийн хий: . . . . . . . . . . . . .

3. Галогены бүлгийн элемент: . . . . .

Оноо: 2

Зарим элементүүдийн атомын бүтцийн зураг өгөгджээ.


Дараах тодорхойлолт тохирох элементийн тэмдгийг цэгийн оронд бичнэ үү?

1. Гадаад давхраандаа 6 электронтой элемент: . . . . . . . .

2. Цахилгаан гүйдэлд улаан өнгө өгдөг хий: . . . . . . . . . .

3. Цайвар шаргал өнгийн хий: . . . . . . .

Оноо: 2


Ион гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ион хэрхэн үүсдэг вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2


Катион гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Катион хэрхэн үүсдэг вэ? . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Оноо: 2


Анион гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Анион хэрхэн үүсдэг вэ? . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Протон, нейтрон, электроны харьцангуй масс болон харьцангуй цэнэгийг харуулсан хүснэгт өгөгджээ.


Протон, нейтрон, электроны харьцангуй масс болон харьцангуй цэнэгийг харуулсан хүснэгт өгөгджээ. Хүснэгтийн хоосон нүдийг гүйцээж бөглөнө үү?

Оноо: 2

Устрөгөгчийн нэг изотопын атомын тэмдэг өгөгджээ.


Энэ изотопын нэг атомд байгаа протон, нейтрон, электроны тоог олно уу?

Протоны тоо: . . . . . . . . . . . . . Электроны тоо: . . . . . . . . . . . . Нейтроны тоо: . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Атомыг бүрдүүлэгч 3 эгэл хэсгийн нэр, тэмдэг, харьцангуй масс, харьцангуй цэнэг бүхий хүснэгт өгөгджээ.


Атомыг бүрдүүлэгч 3 эгэл хэсгийн нэр, тэмдэг, харьцангуй масс, харьцангуй цэнэг бүхий хүснэгтийг гүйцээж бөглөнө үү?

Оноо: 2

Үл мэдэгдэх элементүүдийн атомуудын электроны тархал бүхий жагсаалт өгөгджээ.


Дараах тодорхойлолт тус бүрийн хувьд тохирох элементийг жагсаалтаас сонгож бичнэ үү.

1. Энэ нь инертийн хий . . . . . . . .

2. Энэ нь бага нягттай зөөлөн металл . . . . . . .

3. Энэ нь А элементтэй ковалент холбоо бүхий нэгдлийг үүсгэнэ. . . . . . .

4. Энэ нь алмазтай төстэй том ковалент бүтэцтэй. . . . . . . . . . . .

5. Энэ нь Х3- гэсэн сөрөг ион үүсгэдэг. . . . . . . . . .

Оноо: 2

Нүүрстөрөгчийн том молекулт 2 хэлбэр нь алмаз болон бал чулуу юм.


Бал чулуу яагаад зөөлөн бүтэцтэй, цахилгаан сайн дамжуулдаг болохыг түүний бүтэцээр тайлбарлана уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Нүүрстөрөгчийн том молекулт 2 хэлбэр нь алмаз болон бал чулуу юм. Бал чулуу нь зөөлөн бүтэцтэй, цахилгаан сайн дамжуулдаг.


Бал чулуу нь зөөлөн бүтэцтэй, цахилгаан сайн дамжуулдаг. Дээрх шинж чанараас хамаарах бал чулууны 2 хэрэглээг бичнэ үү?

Энэ нь зөөлөн: . . . . . . . . . . . . . .

Энэ нь цахилгаан сайн дамжуулдаг: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Үелэх хүснэгтийн зураг өгөгджээ.


1. Үелэх хүснэгтийн I бүлгийн элементүүдийг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. I бүлгийн элементүүдийн ерөнхий нэршил нь юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. I бүлгийн элементүүдийн физик шинжээс 3-ыг бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Үелэх хүснэгтийн зураг өгөгджээ.


1. Үелэх хүснэгтийн VII бүлгийн элементүүдийг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. VII бүлгийн элементүүдийн ерөнхий нэршил нь юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Бүлгийн дагуу атомын радиус хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Үелэх хүснэгтийн зураг өгөгджээ.


1. Үелэх хүснэгтийн VIII бүлгийн элементүүдийг нэрлэнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. VIII бүлгийн элементүүдийн ерөнхий нэршил нь юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. VIII бүлгийн элемент тус бүрийн хэрэглээ нэг нэгийг бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Үелэх хүснэгтийн зураг өгөгджээ.


1. Шилжилтийн металл гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Шилжилтийн металлуудын үелэх хүснэгт дэх байрлалыг зураг дээр тэмдэглэнэ үү?

3. Тасалгааны температурт шингэн төлөвт орших шилжилтын металлыг нэрлэнэ ? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Химийн нэгдэл нь ионы, ковалентын, металлын гэсэн үндсэн гурван төрлийн химийн холбоогоор холбогдсон байдаг.

Ионы холбоо гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ионт нэгдэл гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Химийн нэгдэл нь ионы, ковалентын, металлын гэсэн үндсэн гурван төрлийн химийн холбоогоор холбогдсон байдаг.
Ковалентын холбоо гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дундын хос электрон гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693