• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Химийн нэгдэл нь ионы, ковалентын, металлын гэсэн үндсэн гурван төрлийн химийн холбоогоор холбогдсон байдаг.
Металлын холбоо гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Электрон "далай" гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Химийн нэгдлийн бүтцийг томъёо болон загвараар илэрхийлдэг.
Байгууллын томъёо гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al2O3 -н байгууллын дэлгэмэл томъёог бичнэ үү?

Оноо: 2

Хүчлийн уусмалыг танихад ямар өнгийн лакмусын цаасыг ашигладаг вэ? . . . . . . . . . .

Өнгө нь хэрхэн өөрчлөгддөг вэ? . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Суурийн уусмалыг танихад ямар өнгийн лакмусын цаасыг ашигладаг вэ? . . . . . . . . . .

Өнгө нь хэрхэн өөрчлөгддөг вэ? . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Индикатор гэж юу вэ? . . . . . . . . . . . .

Индикаторын үүрэг юу вэ? . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

рН-ийн хуваариас хүчтэй, сул хүчил, суурийн аль нь болохыг ялган тодорхойлж болдог. "Хүчтэй хүчил, сул хүчил, сул суурь, хүчтэй суурь"
Дараах рН-н утгад харгалзах хүчил суурийн хүчийн зөв харгалзуулан бичнэ үү?

рН: 0-3 бол . . . . . . . . .

рН: 4-6 бол . . . . . . . . .

рН: 8-11 бол . . . . . . . . .

рН: 12-14 бол . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хүхрийн хүчил, цууны хүчил, хлорт устөрөгчийн хүчил, натрийн гидроксид, аммоннын гидроксид, устөрөгчийн сульфид, калийн гидроксид
Эдгээр хүчил, сууриудын хүчийг харгалзуулан бичнэ үү?

Хүчтэй хүчил: . . . . . . . . . . . . .

Сул хүчил: . . . . . . . . . . . . .

Хүчтэй суурь: . . . . . . . . . . . . .

Сул суурь: . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хар тугалга (II)-ны нитрат болон калийн бромидын уусмалыг холиход хар тугалга (II)-ны бромидын тунадас болон калийн нитратын уусмал уусмал үүсдэг.


Цэгийн оронд төлвийн тэмдэглэгээг бичиж, тэгшитгэлийг гүйцээнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Нүүрсустөрөгчийн бүрэн шаталтын бүтээгдэхүүн нь нүүрстөрөгчийн давхар исэл ба ус юм.


1. Этены бүрэн шаталтын тэгшитгэлийг тэнцүүлнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 1.4 г этен бүрэн шатахад үүсэх нүүрсхүчлийн хийн эзэлхүүнийг тооцоолно уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Нүүрсустөрөгчийн бүрэн шаталтын бүтээгдэхүүн нь нүүрстөрөгчийн давхар исэл ба ус юм.


1. Этин (ацетилены)-ы бүрэн шаталтын тэгшитгэлийг тэнцүүлнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2.6г ацетиленыг бүрэн шатаахад үүсэх нүүрсхүчлийн хийн эзэлхүүнийг тооцоолно уу? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Этеныг усаар үйлчилж этилийн спиртийг үйлдвэрлэдэг. Энэ урвалын тэгшитгэл нь:


1. Этилийн спиртийн байгууллын дэлгэмэл томъёог бичнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8г этенээс хичнээн хэмжээний этилийн спирт үүсэх вэ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Нүүрсустөрөгчийн бүрэн шаталтын бүтээгдэхүүн нь нүүрстөрөгчийн давхар исэл ба ус юм.


1. Метаны бүрэн шаталтын тэгшитгэлийг тэнцүүлнэ үү? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 8г метан бүрэн шатахад үүсэх нүүрсхүчлийн хийн эзэлхүүнийг тооцоолно уу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2


рН-ийн утгад харгалзах орчин, болон индикаторт үзүүлэх өнгийг тодорхойлон бичнэ үү?

Оноо: 2


рН-ийн утгад харгалзах орчин, болон индикаторт үзүүлэх өнгийг тодорхойлон бичнэ үү?

Оноо: 2


рН-ийн утгад харгалзах орчин, болон индикаторт үзүүлэх өнгийг тодорхойлон бичнэ үү.

Оноо: 2

Хүчил, суурийн уусмал индикаторт өнгөө хувиргадаг шалтгаан нь юу вэ? . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хүчил, суурийн уусмалын хүчтэй, сул байх нь юунаас хамаардаг вэ? . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хүрэн байцааны индикаторт үзүүлэх өнгийг бичнэ үү.

Хүчиллэг уусмалд: . . . . . . . . . . Саармаг уусмалд: . . . . . . . . . . . . Суурилаг уусмалд: . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

2.8г нэгэн нүүрс-устөрөгчийг шатаахад 8.8г нүүрсхүчлийн хий, 3.6г ус үүсчээ. Анхны нэгдлийн молекул масс 28 болно.
1. Анхны нэгдлийн томъёог тогтоож нэрлэнэ үү? . . . . . . .

2. Анхны нэгдлийн байгууллын дэлгэмэл томъёог бичнэ үү? . . . . . . .

Оноо: 2

8.8г нэгэн нүүрс-устөрөгчийг шатаахад 13.44л нүүрсхүчлийн хий, 14.4г ус үүсчээ. Анхны нэгдлийн молекул масс 44 болно.
1. Анхны нэгдлийн томъёог тогтоож нэрлэнэ үү? . . . . . . .

2. Анхны нэгдлийн байгууллын дэлгэмэл томъёог бичнэ үү? . . . . . . .

Нийт: 16693