• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах элементүүдээс аль нь хамгийн бага иончлолын энергитэй байх вэ?

 • A. Li

 • B. Na

 • C. K

 • D. Rb

Оноо: 1

Дараах элементүүдийн аль нь хамгийн их иончлолын энергитэй байх вэ?

 • A. O

 • B. S

 • C. Si

 • D. Al

Оноо: 2

Иончлолын энергийн утгад үндэслэн ямар элемент болохыг тодорхойлно уу.

Шилжсэн электроны тоо

1

2

3

4

5

6

7

8

Иончлолын энерги кЖ/моль

1680

3370

6040

8410

11000

15200

17900

92000

 • A. Хүчилтөрөгч

 • B. Фтор

 • C. Неон

 • D. Натри

Оноо: 1

Ванадын атомын валентын электронт давхрааны электрон байгууламжийн томьёог заана уу.

 • A. 3d24s2

 • B. 3d34s1

 • C. 3d4

 • D. 4s24p2

Оноо: 3

1s22s22p63s23p63d54s2 гэсэн электрон байгууламж бүхий элемент өгчээ.

a) s,p,d,f элементийн аль нь вэ?

b) Энэ элемент хэд дүгээр бүлэгт байрлах вэ?

c) Энэ ямар элемент вэ?

Оноо: 1

Металл шинж хамгийн ихтэй элементийн электрог байгууламжийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Ямар элементийн атом 2.66·10-26кг масстай байх вэ?

 • A. Азот

 • B. Неон

 • C. Хүхэр

 • D. Хүчилтөрөгч

Оноо: 1

Нэгэн бодисын уурийн устөрөгчтэй харьцуулсан нягт 8 бол түүний гелитэй харьцуулсан нягтыг ол.

 • A. 2

 • B. 4

 • C.8

 • D.16

Оноо: 1

Cu2+ ионы электрон байгууламжийн томъёог бичнэ үү.

 • A.1s22s22s63s23p63d94s2

 • B.1s22s22s63s23p63d9

 • C. 1s22s22s63s24s23d7

 • D.1s22s22s63s23p63d104s1

Оноо: 1

1s22s22s63s23p63d5 электрон байгууламж бүхий Э3+ ион үүсгэдэг элементийг сонгоно уу.

 • A. V3+

 • B. Gr3+

 • C. Fe3+

 • D. N3+

Оноо: 1

4d дэд түвшинд хамгийн ихдээ хэдэн электрон байрлах вэ?

 • A. 8

 • B. 10

 • C. 14

 • D. 18

Оноо: 3

Нэгэн бодисд массын хувиар 75% нь нүүрстөрөгч, 25% нь устөрөгч агуулагдаг бол дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

a) Бодисын молекул томьёог олно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

b) Молекулын байгууламжийн томьёог зурна уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c) Молекул дахь атомуудын хоорондох химийн холбооны төрлийг тогтооно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 1

H-Cl, H-Br, H-I холбооны урт ба энэргийг зөв жагсаан бичсэн хүснэгтийг сонгоно уу.


 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

BeCl2 молекул ямар бүтэцтэй байх вэ?

 • A. Тетраэдир

 • B. Бипирамид

 • C. Тригональ

 • D. Шугаман

Оноо: 1

Дараах молекулуудаас аль нь олон пи холбоо агуулах вэ?

 • A. Na2CO3

 • B. HCl

 • C. C2H2

 • D. NH3

Оноо: 3

Хлорт метан (CH3Cl)-ын молекулын томьёоноос үндэслэн дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

a) Молекулын байгуулалтын томьёог бичнэ үү.

…………………………………………………....

…………………………………………………….

…………………………………………………….

b) Молекулын туйлширалыг сумаар дүрслэн үзүүлнэ үү.

……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c) Энэ молекул дахь химийн холбооны нэрийг тодорхойлно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 3

Фтор, хлор, бром, иодын буцлах температур харгалзан -188°C, -35°C, +59°С, +184°С байдаг бол дараах даалгаварыг гүйцэтгэнэ үү.

a) Галогены цөмийн цэнэг ба буцлах температурын хамаарлыг графикаар илэрхийлнэ үү.

b) Буцлах темпратур бүлгийн дагуу ………………………….. байна.

с) Үүний шалтгаан нь

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Гексан, 2,2 диметилбутан, 2-метилпентаныг буцлах температур ихсэх дарааллаар байрлуулна уу.

 • A. 2-метилпентан, 2,2-диметил бутан, гексан

 • B. 2,2-диметилбутан, гексан, 2-метилпентан

 • C. Гексан, 2,2-диметилбутан, 2-метилпентан

 • D. 2,2 диметилбутан, 2-метилпентан, гексан

Оноо: 1

1 – CH3CH2CH2CH3 , 2 – CH3CH2CH2CH2OH , 3 – CH3CH2COCH3

Молекул томьёо бүхий бодисуудыг буцлах температурын ихсэх дарааллаар байрлуулна уу

 • A. 1 2 3

 • B. 2 3 1

 • C. 3 2 1

 • D. 1 3 2

Оноо: 1

Молекулын холбооны цэг ба чагт диаграммыг холбооны өнцөгтэй зөв харгалзуулна уу.

 • A. 1а, 2b, 3c

 • B.1b, 2c, 3a

 • C.1c, 2a, 3b

 • D.1c, 2b, 3a

Нийт: 16693