• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль урвалаас нь 3 хлор 3 метил пентаны гарц хамгийн их байх вэ?

 • A. 3 метил пентаныг хэт ягаан туяаны үйлчлэл дор хлороор үйлчлэх

 • B. 3 метил пентанол 3-ыг натрийн хлоридын усан уусмалаар үйлчлэх

 • C. 3 метил пентанол 3 – ыг SOCl2 оор үйлчлэх

 • D. 3 метил пент-2-ен 2 - ныг шингэрүүлсэн хлорт устөрөгчийн хүчлээр үйлчлэх  

Оноо: 1

0,5 моль Х алканаас крекингээр 2 моль прапан 1 моль этен, 1 моль пропен үүссэн бол энэ ямар алкон байсан бэ?

 • A. C8H18

 • B. C11H24

 • C. C16H34

 • D. C22H46

Оноо: 1

Аль нь халах урвал вэ?

 • A. P2O5 + 6KOH = 2K3PO4 + 3H2O

 • B. 2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2

 • C. Na2O + H2SO4 → Na2SO4+ H2O

 • D.

Оноо: 1

Дараах хос бодисуудаас аль нь исэлдүүлэгч, ангижруулагчийн аль аль шинжийг үзүүлдэг вэ?

 • A. SO2 ба Na

 • B. H2 ба K2Cr2O7

 • C. Na ба HNO2

 • D. H2 ба HNO2  

Оноо: 1

S+2 → S-2 ямар процесс вэ, хэдэн электрон шилжсэн бэ?

 • A. исэлдэх 4e-

 • B. ангижрах 8e-

 • C. исэлдэх 8e-

 • D. ангижрах 4e-  

Оноо: 1

CO2(xий) + C(хат) ⇄ 2CO(хий) ∆H < 0 эргэх урвалын тэнцвэрийг баруун тийш шилжүүлхийн тулд ямар нөхцөл шаардлагатай вэ?

 • A. Температурыг ихэсгэх, даралтыг ихэсгэх

 • B. Температурыг ихэсгэх, CO2 концентрацыг ихэсгэх

 • C. Температурыг бууруулах, даралтыг ихэсгэх

 • D. Температурыг бууруулах, даралтыг бууруулах  

Оноо: 1

2л эзлэхүүний 1моль/л концентрацитай уусмалд хэдэн моль ууссан бодис агуулагдах вэ?

 • A. 0.1 моль

 • B. 0,2 моль

 • C. 2 моль

 • D. 0,01 моль  

Оноо: 1

Аль эгнээнд нь зөвхөн сул электролит байна вэ?

 • A. HClO4, HCl, NaOH, NH4OH

 • B. H2O, H2SiO3, CH3COOH, Ba(OH)2

 • C. H2CO3, Cu(OH)2, BaSO4, H2O

 • D. NH4OH, CH3COOH, H2S, H2CO3  

Оноо: 1

1 моль (NH4)2SO4 молекул диссоциацид орох үед хэдэн ион үүсэх вэ?

 • A. 2

 • B.3

 • C. 4

 • D. 9  

Оноо: 1

Дараах урвалуудын альных нь ионы хураангуй тэгшитгэл H++ OH- = H2O вэ?

 • A. H2SO4 + Cu(OH)2 ⇄ CuSO4 + 2H2O

 • B. HBr + KOH ⇄ KBr + H2O

 • C. 2HNO3 + Pb(OH)2 = Pb(NO3)2 + 2H2O

 • D. H2S + 2KOH ⇄ K2S + 2H2O  

Оноо: 1

Аль бодис нь усан уусмалдаа Mn2+ ион үүсгэн диссоциацлагдах вэ?

 • A. MnO4

 • B. MnCl2

 • C. Na2MnO4

 • D. MnO2  

Оноо: 1

(+1) цэнэгтэй ион үүсгэх боломжтой элементүүд бүхий эгнээг олно уу.

 • A. K, Fe, Cu, Ag

 • B. Ba, Fe, Ag, Cu, Mn

 • C. K, Na, Li, H

 • D. N, S, P, H, O  

Оноо: 1

Ямар давсны уусмалд фенолфталейн нэмэх үед ягаан өнгөтэй болох вэ?

 • A. Na2CO3

 • B. (NH4)2CO3

 • C. CuBr2

 • D. KCl  

Оноо: 1

Аль давсны усан уусмалын pH<7 байх вэ?

 • A. Na2CO3

 • B. (NH4)2CO3

 • C. CuBr2

 • D. KCl  

Оноо: 1

Дараах хос бодисуудын аль нь хоёулаа нүүрстөрөгч (IV)-ийн оксидтой харилцан үйлчлэх вэ?

 • A. MgO, NaCl

 • B. AgNO3, NaOH

 • C. MgO, ZnO

 • D. NaCl, NaOH  

Оноо: 1

Дараах хос бодисуудын аль нь хоёулаа калийн гидроксидтой харилцан үйлчлэх вэ?

 • A. NaCl, H2SO4

 • B. H2SO4, Zn

 • C. ZnO, Na2SO4

 • D. SO2, CaCO3  

Оноо: 1

Al, AI2O3, SO2 нь ямар бодистой гурвуулаа урвалд орох вэ?

 • A. NaOH

 • B. CO

 • C. HCl

 • D. K2SO4  

Оноо: 3

Бодисын томёьонд үндэслэн дараах даалгаврыг гүйцээнэ үү.

a) Энэ бодисыг олон улсын нэршлээр нэрлэнэ үү.

b) Энэ бодисын хлорт устөрөгчтэй харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

c) Энэ бодисд цис, транс изомер байх боломжтой эсэхийг тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 5

I Пропилан (“CH3 – CH = CH2),

II Пропан (H3C – CH2 – CH3),

III Этанол (CH3 – CH2 - OH)

a) Эдгээр бодисын ангилалыг тодорхойлно уу.

I ........................................................

II ........................................................

III ........................................................

b) Дараах урвалын тэгшитгэлийг гүйцээж бичээд урвалын төрлийг тодорхойлно уу.

Урвалын тэгшитгэл

Урвалын төрөл

H3C – CH = CH2 + HBr →

H3C – CH2 – CH3 + Cl2

CH3 – CH2 – OH + Na →

c) Эдгээр бодисуудыг буцлах температурын ихсэх дарааллаар байршуулна уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 1

Дараах бодисуудаас аль нь спирт вэ?

 • C. CH3 – CH2 – CH2 – OH

 •  

Нийт: 16693