• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах урвалуудаас нэгдэх урвал нь аль вэ?

 • A. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

 • B. CH2 = CH2 + Cl2 → CH2Cl – CH2Cl

 • C. CH3CH2OH (H_2 SO_4 конц)/(t⁰) CH2 = CH2 + H2O

 • D. CH3 – CH2 – CH3 + HONO2t⁰→ CH3 – CH – CH3  

Оноо: 1

Тус бүр 0,5 моль давсыг усанд уусгасны дараа давсны уусмалд 0,5 моль Mg2+ ион , 1,5 моль Na+ ион, 1,5 моль Cl- ион ба 0,5 моль SO4 2- ион байв. Аль эгнээнд өгөгдсөн давсууд үүнд харгалзаж байна вэ?

 • A. MgSO4 , Na2SO4, NaCl

 • B. MgCl2, MgSO4, Na2SO4

 • C. MgCl2, NaCl ба Na2SO4

 • D. MgSO4, MgCl2, NaCl  

Оноо: 4

Фторт устөрөгч HF нь усанд уусаад сул хүчил үүсэх бөгөөд Кдис= 5,6∙10-4 моль/л байдаг бол

a) 0,25 моль/л концентрацитай НF – ийн уусмалын pH олно уу. ……………………………………………………… [2 оноо]

b) Хийн төлөв дэх аммиак нь фторт устөрөгчтэй харилцан үйлчлээд аммионийн фторидын талст гидратыг үүсгэдэг. NH3(хий) + HF (хий) ⇄NH4F(хат) ∆H= -147кж/моль

b.i) Энэ урвалд дулааны илрэлээр ямар ангилалд хамрах вэ?[1 оноо]

b.ii) NH4F молекулд 3 төрлийн химийн холбоо агуулагдана. Ямар элементийн атомууд, ямар төрлийн холбоо үүссэнийг бичнэ үү.[1оноо]

Оноо: 1

Дараах нотолгоонуудын аль нь үнэн бэ?

 • A. Үе болгон шүлтийн металлаар эхэлж инерт хийгээр төгсдөг.

 • B. Үелэх системд элементүүдийг атом жингийн ихсэх дарааллаар байрлуулдаг

 • C. Их үед байрлах ихэнх элемент металл шинжтэй.

 • D. Үелэх системийн 1-р бүлэгт байрлах элементийг шүлтийн металл гэнэ.  

Оноо: 1

A2O7 дээд оксид үүсгэдэг элементийн хураангуй электрон байгууламж аль нь вэ?

 • A. … 2s22p5

 • B. … 3s23p5

 • C. … 4s23d4

 • D. … 3d34s2  

Оноо: 1

Дараах молекулуудаас зөвхөн туйлтай ковалент холбоотой бодисыг олно уу.

 • A. Устөрөгчийн хэт исэл H2O

 • B. Цагаан фосфор P4

 • C. Натрын корбанат Na2CO3

 • D. Шоргоолжны альдегид HCHO  

Оноо: 1

Дараах бодисуудаас аль нь хамгийн өндөр температурт хайлах вэ?

 • A. Иод

 • B. Глюкоз

 • C.Мөс

 • D.Калийн нитрат

Оноо: 1

Зөвхөн σ холбоо агуулсан молекулын томъёо.

 • A. CO

 • B. F2

 • C. H2SO4

 • D. O2  

Оноо: 1

Үелэх системийн 3 ба 9 дүгээр элементийн хооронд үүсэх химийн холбооны төрөл.

 • A. Ковалент

 • B. Ионы

 • C. Метаимин

 • D. Устөрөгчийн  

Оноо: 1

Молекулын талст тортой бодисын онцлог

 • A. Хялбархан хайлдаг

 • B. Цахилгаан сайн дамжуулдаг

 • C. Дулаан сайн дамжуулдаг

 • D. Уян хатан чанар сайн  

Оноо: 4

NaCl, Cl2, HCl Молекулуудын химийн холбоонд үндэслэн дараах даалгаваруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a) Дээрх гурван молекулд байх химийн холбооны төрлийг тодорхойлно уу.

Натрийн хлорид …………………………………..

Хлор …………………………………..

Хлорт устөрөгч …………………………………..

b) Гурван бодисын шинж чанарыг хүснэгтийн дагуу судлан тодорхойлж бичнэ үү. (Сайн, дунд, бага)

NaCl

Cl2

HCl

Усанд уусах

чанар

Хатуу төлөвт байгаа үед нь хайлах температур

c) Хатуу төлөвт эдгээр бодисуудын жижиг хэсгүүдийн хооронд ямар харилцан үйлчлэл үүсэх вэ?

Оноо: 3

Мод, цаас, картоныг хооронд нь барьцалдуулж наахад поливинил ацетатыг хэргэлдэг. Поливинил ацетатын мономер нь цууны хүчлийн этенилийн эфир юм.

a) A бодисын 2-4 молекулаас поливинил ацетатын полимер үүсэх урвалын схемийг бичнэ үү. [1 оноо]

b) A бодисын гидролизод орох тэгшитгэлийг гүйцээж бичиж B бодисын байгуулалтын томъёог бичнэ үү. [1 оноо]

c) B бодисын бромын устай харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү. [1 оноо]

Оноо: 5

2 атомтой фенол болох гидрохиноныг гэрэл зурагт ангижруулагч, будгын үйлдвэр эмийн үйлдвэрт өргөнөөр хэрэглэдэг.

a) Гидрохинон усанд уусах уу (Хариултаа молекулын бүтэц шинж чанартай холбон тайлбарлана уу)

b) Гидрохинон хими шинж чанарыг илэрхийлсэн дараах урвалын тэгшитгэлүүдийг бичнэ үү.

c) W бодис нь органик бодисын ямар анги бүлэгт хамаарах вэ? W бодисын буцлах температурыг гидрохиномтой харьцуулна уу. Харшилтын үндэслэлийг тайлбарлана уу.[1 оноо]

Оноо: 1

Na+, Li+, Ca2+, Cl- ионуудыг радиусын ихсэх дарааллаар байрлуулна уу.

 • A. Li+, Na+, Ca2+, Cl-

 • B. Li+, Na+, Cl-, Ca2+

 • C. Ca2+, Cl-, Na+, Li+

 • D. Cl-, Ca2+, Na+, Li+  

Оноо: 2

Нүүрсхүчлийн хий (CO2) усанд уусаад сул хүчил үүсгэж түүнд гидрокарбонат ион агуулагддаг.

a) Нүүрсхүчлийн хий устай харилцан үйлчилж гидрокарбонат ион үүсгэх тэгшитгэлийг бичнэ үү.[1 оноо]

b) CO2 усанд уусах процесс нь эргэх урвал бөгөөд энэ урвалын Kc –ийг олох илэрхийллийг бичнэ үү. [1 оноо]


Оноо: 1

Аль нь хар тугалганы (II)-ын силикатын вэ ?

 • A. (PbOH)2SiO3

 • B. Pb(HSiO3)2

 • C. Pb(SiO3)2

 • D. PbSiO3  

Оноо: 1

Төмрийн (II)-ын гидрокарбонатын томъёо аль нь вэ?

 • A. Fe(HCO3)3

 • B. FeOHCO3

 • C. Fe(HCO3)2

 • D. Fe(OH)2CO3  

Оноо: 1

Соронзон квант тооны тэмдэглэгээг олно уу.

 • A. n

 • B. l

 • C. ml

 • D. ms  

Оноо: 1

d орбиталуудын соронзон квант тооны утгыг зөв дарааллаар байрлуулна уу.

 • A. +2, +1, 0, -1, -2

 • B. -2, -1, 0, +1, +2

 • C. +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3

 • D. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3  

Оноо: 1

5525Mn-ын дээд исэлдэхүйн хэм нь хэд вэ?

 • A. -1

 • B. 0

 • C. +7

 • D. +4  

Нийт: 16693