• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Чихрийн шижин өвчний эмчилгээнд хэрэглэгддэг “Гамма-линолены хүчил” нь “Oenothera biennis” ургамлын үрэнд агуулагддаг.

Гамма линолены хүчил

Гамма линолейны хүчил хэдэн цис-транс изометртэй вэ?

 • A.3

 • B.6

 • C.8

 • D. 12

Оноо: 1

Нуклеофиль ямар онцлогтой вэ?

 • A. Үргэлж давхар холбоо руу довтолдог

 • B. Чөлөөт хос электронтой

 • C. Дан атом

 • D. Сөрөг цэнэгтэй

Оноо: 1

Трихлорцууны хүчил (CCl3COOH)-ийг гоо сайхны хагалгаа, арьсны эмчилгээнд ашигладаг. Энэ бодисыг цууны хүчлийг хлороор үйлчлэн гаргаж авдаг. Урвал ямар механизмаар явагдах вэ?

 • A. Электрофил, нэгдэх

 • B. Электрофил, халагдах

 • C. Чөлөөт радикал, нэгдэх

 • D. Чөлөөт радикал, хасагдах  

Оноо: 1

Хлорэтений полимержилтээр поливинил хлорид (PVC) үүсдэг. PVC полимер дахь С-С холбоог хлорэтений молекул дахь C=C холбоотой харьцуулна уу.

 • A. Урт ба хүчтэй

 • B. Урт ба сул

 • C. Богино ба хүчтэй

 • D. Богино ба сул 1

Оноо: 1

Бромэтан нь натрийн гидроксидын шүлтлэг уусмалтай гидролизод орох урвал ямар механизмаар явагдах вэ?

 • A. Хоёрдугаар эрэмбийн нуклеофил халагдах урвал

 • B. Нэгдүгээр эрэмбийн нуклеофил халагдах урвал

 • C. Хоёр дугаар эрэмбийн электрофил халагдах урвал

 • D. Нэгдүгээр эрэмбийн урвал  

Оноо: 1

Аль урвалаар пропен үүсэхгүй вэ?

 • A. Пропанол 1 дээр концентрацитай хүхрийн хүчил илүүдлээр нэмэх

 • B. 2 бромпропанлуу натрийн гидроксидын халуун усан уусмал нэмэх

 • C. 1 бромпропанлуу натрийн гидроксидын спиртэн уусмал нэмэх

 • D. Пропанол 2 ийн уурыг хөнгөнцагааны оксидтой халаах  

Оноо: 0

Этиленгликоль (HOCH2CH2OH)-ийг хөлдөхөөс хамгаалагч шингэн болгон техникт ашигладаг. Этиленгликоль исэлдэж хэд хэдэн бүтээгдэхүүн үүсгэх боломжтой. Эдгээр бүтээгдэхүүний нэг нь натритай урвалд ордоггүй. Ямар найрлагатай бүтээгдэхүүн байх вэ?

 • A. C2H2O2

 • B. C2H2O3

 • C. C2H2O5

 • D. C2H4O2  

Оноо: 1

CH3CH2OH спирт CH3CH2CH2COOH карбон хүчилтэй харилцан үйлчлээд ямар энергийг үүсгэх вэ?

 • A. Этил пропаноат

 • B. Этил бутаноат

 • C. Пропил этаноат

 • D. Бутил этаноат  

Оноо: 1

2-метилбутадиен-1,3 (CH2=C(CH3)-CH=CH2)-ийг нийлэг мяндас үйлдвэрлэхэд мономер болгон ашигладаг. Концентрацитай хүхрийн хүчлээр 170°С температурт аль бодисыг үйлчлэх үед энэхүү мономер үүсэхгүй вэ?

 • A. (CH3 )2 C(OH)CH(OH)CH3

 • B. HOCH2 CH(CH3)CH2CH2 OH

 • C. HOCH2 CH(CH3 ) CH(OH)CH3

 • D. HOCH2 C(CH3)(OH)CH2 CH3  

Оноо: 1

Y бодис нь дараах шинж чанартай

- Тасалгааны температур, атмосфер даралтад шингэн

- Усанд уусахгүй

- Калийн перманганатын хүчиллэг уусмалын өнгийг өөрчлөхгүй

 • A.Этан

 • B.Этаны хүчил

 • C.Этанол         

 • D. Этилэтаноат

Оноо: 4

Кинетик онолоор хийн шинжийг тайлбарладаг.

a. Кинетик онол ёсоор идеал хий гэж юу вэ? 2 шинжийг бичнэ үү.

i.

ii.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Ямар хоёр нөхцөлд бодит хийг идеал хийд тооцож болох вэ?

i.

ii.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Эдгээр хийг идеал хийн шинж буурах дарааллаар байрлуулна уу.

Аргон, метан, устөрөгч

идеал шинж ............................................................... бодит хийн шинж

Хариултын үндэслэлийг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Транс-4-гидрокси-2-ноненал нь тамхины найрлаганд байх бөгөөд уушигны хорт хавдар үүсэх шалтгааны нэг болдог.

CH3(CH2)4CH(OH)CH=CHCHO

Транс-4-гидрокси-2-ноненал

a. Энэ бодисын хураангуй томъёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Энэ бодис нэг C=C холбоо агуулдаг. Өөр ямар 2 функционал бүлэг агуулдаг вэ?

i.

ii.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Энэ бодисын молекул дахь хоёрчийн холбоог ямар урвалжаар таних вэ?

Урвалж

Урвалын шинж тэмдэг

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Магнийн усны уураар үйлчлэх үед Х бодис үүсээд устөрөгч ялгардаг. Х бодисын шинж аль нь вэ?

 • A. Энэ бодисын Mr=58

 • B. Усанд сайн уусдаг

 • C. Амфротер шинжтэй

 • D. Молийн масс нь 40 г/моль

Оноо: 1

Азотын моноксид нь бензинээр явдаг авто машины яндангаас үүсдэг анхдагч бохирдуулагч хий юм. Аль урвалаар азотын моноксидыг каталитик хувиргалтад оруулж байна вэ?

 • A. NO + CO = NO2 + C

 • B. NO + CO2 → NO2 + CO

 • C. 2NO + 2CO → N2 + CO2

 • D. 2NO + CO2 → 2NO2 + C

Оноо: 2

X, Y, Z нь гурван өөр галоген. Хүснэгтэд X2,Y2,Z2 ийн усан уусмал дээр X-,Y-,Z- агуулсан уусмал нэмэх үед явагдсан урвалыг өгөв. X-, Y-, Z- ионуудыг ангижруулагч шинж буурах дарааллаар байрлуулна уу.

X- (уус)

Y-(уус)

Z-(уус)

X2 (уус)

Урвалд ороогүй

Урвалд ороогүй

Урвалд ороогүй

Y2 (уус)

X2 үүссэн

Урвалд ороогүй

Z2 үүссэн

Z2 (уус)

X2 үүссэн

Урвалд ороогүй

Урвалд ороогүй

X-, Y-, Z- ионуудыг ангижруулагч шинж буурах дарааллаар байрлуулна уу.

Хүчтэй ангижруулагч → Сул ангижруулагч

A

X-

Y-

Z-

B

X-

Z-

Y-

C

Y-

Z-

X-

D

Z-

X-

Y-

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Алканаас хэд хэдэн шаталсан урвалын дунд карбон хүчил үүсдэг.

1,3-р шатанд ямар процесс явагдсан бэ?

 • A. 1 конденсаци, 3 шатах

 • B. 1 крекит, 3 дегидратаци

 • C. 1 крекинг 3 исэлдэх

 • D. 1 дегидрогенжих, 3 шатах

Оноо: 1

Аль эфирийн натрийн шүлтийн уусмалтай гидролизод орох үедээ натрийн ацетат (натрийн этаноат) үүсгэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Анхдагч спирт тодорхой нөхцөлд аль урвалжтай харилцан үйлчлээд спиртэнд байсантайгаа тэнцүү тооны хүчилтөрөгч агуулсан органик бүтээгдэхүүн үүсгэх вэ?

 • A. Al2O3

 • B. CH3CO2H

 • C. HBr

 • D. Na

Оноо: 5

Устөрөгчийн фторид усанд уусаж сул хүчил үүсгэдэг. Энэ хүчлийн диссоциацийн тогтмол K=5.6 ∙10-4моль/л

a) 0.05 моль/л HF ийн уусмал pH тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хий байдалтай аммиак ба фторт устөрөгч хоорондоо харилцан үйлчлээд аммонийн фторидын талст үүсгэдэг.

Урвалын төрлийг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c) Энэ урвал нь эргэх урвал. NH4F-ын задрах буюу буцах урвалын зүг тэнцвэрийг шилжүүлэхийн тулд даралт, температурыг хэрхэн өөрчлөх шаардлагатай вэ?

Яагаад вэ?

Температур

Даралт

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Сурагч зэсийн сульфатын уусмалын электролизыг явуулжээ.

a) Электролиз явуулах багажинд катод, анод, зэсийн сульфатын 1моль/л концентрацитай уусмал, амперметр гүйдэл үүсгэгчийг хэрхэн байрлуулахыг зургаар илэрхийлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Туршилтын үеийн нөхцөл харгалзан

 • Хэлхээний гүйдлийн хүч 0.5 А
 • Гүйдлийг нэвтрүүлсэн хугацаа 30 мин
 • Зэс катодын эхний масс 52.243 г байсан бол зэс катодын сүүлийн массыг олно уу.
Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693