• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Тасалгааны нөхцөлд ургамлыг мөчрөөр нь үрслүүлэх аргачлалыг бичнэ үү.

Оноо: 2

Тасалгааны ургамлын навч яагаад шарладаг талаар таамаглал дэвшүүлж тайлбарлана уу.

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад товч танилцуулга бичнэ үү

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад ургийн хөгжлийг тайлбарлаад хэзээ чанга дуу чимээг мэдэрдэг талаар баяжуулж бичнэ үү.

Оноо: 2

Зургийг сайтар ажиглаад сэрэмжлүүлэг, санал зөвлөгөө бичнэ үү

Оноо: 3

Зургийг тайлбарлаад, цүнхээ ийм байрлалаар үүрэх болсон шалтгааныг тайлбарлан бичиж, засах арга зүйн зөвлөмж бичнэ үү

Оноо: 3

Зурагт өгөгдсөн дугааруудад харгалзах нэрийг бичнэ үү.

 • 1-өндөг, 2-авгалдай, 3-хүүхэлдэй, 4-бие гүйцсэн бүгдийг зөв бол 3, 3-ыг зөю бол 2, 2 зөв бол 1 оноо тус тус өгнө

Оноо: 2

Байцайны эрвээхий яагаад навчны доод гадаргад өндөглөдөг вэ?

Оноо: 3

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжид 219 зүйл ургамал ургадаг ба хүний биед харшил үүсгэх боломжтой 33 зүйл ургамал ургаж байна. Үүнийг дугуй диаграммаар илэрхийлнэ үү

Оноо: 4

Ургамлын хэрэглээний талаар товч танилцуулга бичнэ үү

Оноо: 3

Жирэмсэн эх ургийн хөгжлийн хэдэн сараас хүчтэй дуу, чимээтэй газраар явж болохгүй шалгааныг баталсан дүгнэлт бичнэ үү.

Оноо: 2

Зөв хооллолт хүүхдийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлдөг талаар мэдээлэл бичнэ үү

Оноо: 4

Өгөгдсөн графикийг сайтар ажиглаад онцлог шинжүүдийн талаар товч дүгнэлт бичнэ үү

Оноо: 2

Өгөгдсөн графикийг сайтар ажиглаад хэмжээ буурсан үеийн талаар товч дүгнэлт бичнэ үү

Оноо: 2

Нярай хүүхэд усанд сайн сэлж чаддаг болохыг баталсан тайлбар бичнэ үү

Оноо: 2

Хүний амьдралын үе шатны хүүхэд нас ба залуу насны онцлог ялгааг баримтаар баталгаажуулж бичнэ үү

Оноо: 3

Дараах өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Хатуу бие нь хэлбэр дүрстэй..................., ..................., ...................

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Ямар нэгэн өөрчлөлтийн дараа анхны байрандаа эргэж ордоггүй өөрчлөлтийг........ .................. өөрчлөлт гэнэ.

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Хөшүүргийн тулах цэгээс бие үйлчлэх цэг хүртэлх зайг ............................. гэнэ.

Оноо: 2

Цэцэгт ургамлын амьдралын эргэлтийг дүрсэлсэн загварыг сайтар ажиглаад орхигдсон үгийг нөхөж бичнэ үү. Амьдралын эргэлтийн үе шатыг сумаар холбоно уу.

Нийт: 16693