• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дамжуулагчаар 2 минутад З00мА гүйдэлгүйнэ. Дамжуулагчийн хүчдэл 12 B бол ажлыг ол.

 • A. 432 Ж 

 • B. 4 Ж  

 • C. 43 Ж

 •  D. 4.32 Ж

Оноо: 1

Саяын ангийн 52 нэгж, мянгын ангийн 405 нэгж, нэгжийн ангийн 23 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

 •  А. 5240523   

 •  В. 23405052

 •  С. 52405023   

 •  D. 520405023

Оноо: 1

10 кгмасстай бие газраас дээш 4 м өндөрт оршино. Потенциал энергийг ол.

 • A. 400 Ж 

 • B. 40 Ж  

 • C. 4 Ж

 • D. 0.4 Ж

Оноо: 1

Саяын ангийн 524 нэгж, мянгын ангийн 24 нэгж, нэгжийн ангийн 105 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

 •   А. 52424105  

 •   В. 524240105   

 •  С. 524240150  

 • D. 524024105

Оноо: 1

Choose the correct answer.

……..you working at 7pm last night?

 • A. were                          

 • B. are                     

 • C. was                        

 • D. aren’t

Оноо: 1

0.4 ккал-ийг жоулиар илэрхийл. 1 кал=4.2 Ж

 • А. 16800 Ж

 • В. 8400 Ж  

 • С. 2100 Ж 

 • D. 1680 Ж

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог мянгатаар тоймлоорой.

 • А. 201 000   

 •  В. 202 000   

 • C. 201 700  

 • D. 201 710

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог зуутаар тоймлоорой.

 • А. 201000      

 • В. 202 000      

 • C. 201710   

 • D. 201 700 

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог аравтаар тоймлоорой.

 • А. 201000  

 • В. 201 710   

 • C. 201700    

 •  D. 202 000 

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А.  318.06    

 • В. 318.006   

 • С. 318.1106      

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Пүршинд 60 H хүчээр үйлчлэхэд 0.2 м сунасан бол пүршний хатыг ол.

 • А. 800 H/м  

 • В. 300 H/м  

 • С. 200 H/м 

 • D. 80 H/м

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А.  318.06       

 • В. 318.006   

 • С. 318.1106     

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Дараах 47.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 47.1                       

 • В. 48.0       

 • C. 48.10       

 •  D. 48.5 

Оноо: 1

Дараах 23.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 23.0    

 • В. 23.5   

 • C. 23.1 

 • D. 24.10  

Оноо: 1

47.05 -ыг бүхэл хэсгээр тоймлоорой.

 •  А. 47     

 • В. 50     

 • C. 470      

 •  D. 4705

Оноо: 1

Анхны тоо нь.................................. (нөхөж бичээрэй)

 • А. 1 хуваагчтай         

 • В. 2 ба 3 хуваагчтай                    

 • С. яг 2 хуваагчтай

 • D. 2 -оос олон хуваагчтай

Оноо: 1

Анхны тоо нь................................... (нөхөж бичээрэй)

 • А.  2 хуваагчтай  

 • В. 1 хуваагчтай     

 • С. 3 хуваагчтай     

 • D. 3-аас дээш хуваагчтай

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “3” дугаараар тэмдэглэсэн эрхтэнцрийн үүргийг олно уу. • A. Эсийг хамгаалах       

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх            

 •  C. Энерги үүсгэх     

 • D. Шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “4” дугаараар тэмдэглэсэн эрхтэнцрийн үүргийг олно уу.

 • A. эсэд энерги үүсгэх

 • B. хэрэгцээт уураг нийлэгжүүлэх          

 • C. удамшлын мэдээлэл хадгалах

 • D. энзим агуулсан шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 243: 100

 •  А. 0.24    

 •  В. 2.43     

 • C. 243   

 •  D. 0.243    

Нийт: 16693