• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Соронзон самбарт цаасыг хэрхэн тогтоох талаар товч зөвлөмж бичнэ үү.

Оноо: 2

Байгаль дээр соронз дангаараа байдаг эсэх талаар таамаглал дэвшүүлж товч бичиглэл хийнэ үү.

Оноо: 3

Үлээсэн шаарыг дүрсэлж, түүнийг эгэл хэсгийг цэгээр илэрхийлнэ үү.

Оноо: 2

"Мөндөр" ямар төлөвийн хувирлаар явагддаг байгалийн үзэгдэл болох талаар товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 2

"Хадаас сугалагч" нь хөшүүргийн ахуйн хэрэглээний нэг хувилбар болохыг баталсан тайлбар бичиж, зургаар илэрхийлнэ үү.

Оноо: 3

"Дүүжин, даажин" тоглоомыг аавтайгаа хамт тоглож болохыг баталсан тайлбар бичиж, дүрсэлнэ үү.

Оноо: 2

"Тоос сорогч"-ийг ажиллуулахад явагдах энергийн хувирлыг талаар танилцуулга бичнэ үү.

Оноо: 2

Цахилгааны энергийг дулааны энергид хувиргаж ажилладаг ахуйн хэрэглээний цахилгаан хэрэгслээс 4-ийг бичнэ үү.

Оноо: 2

Ширээний чийдэнгийн гэрэлтүүлэх талбайг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар зөвлөмж бичнэ үү.

Оноо: 2

Дараах зургийг сайтар ажиглаад соронзыг хэрхэн ашигласан талаар товч танилцуулга бичнэ үү.

Оноо: 1

Тариурт хэдэн мл шингэн байгааг тодорхойлно уу.

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад өгөгдсөн дугаарт харгалзах үгийг оролцуулан явагдаж байгаа үзэгдлийн талаар товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 3

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг ашиглаад 10кг, 40кг ачааг тэнцвэртэй байх боломжтойгоор тулах цэгийн байрлалыг тодорхойлж дүрсэлнэ үү

Оноо: 4

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг ашиглаад 10кг, 40кг ачааг тэнцвэртэй байх боломжтойгоор тулах цэгийн байрлалыг тодорхойлж дүрсэлнэ үү. Мөн тулах цэгийн байрлал хаана байгааг тайлбарлан бичнэ үү

Оноо: 2

Зургийг сайтар ажиглаад 1 ачаа ашиглан хөшүүргийг тэнцвэрт байлгах мөрийг тодорхойлж зурагт дүрсэлнэ үү.

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үүсвэрийн нэрийг бичиж энергийн ямар хувирал явагдах талаар товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 2

Зурагт үүссэн сүүдрийн хэмжээг хэрхэн багасгах талаар арга зүйн зөвлөмж бичнэ үү.

Оноо: 3

Соронзыг аль шулуун дээр барихад төмрийг илүү хүчтэй татах вэ? Яагаад?

Оноо: 3

Зурагт өгөгдсөн соронзын алийг нь төмрийн үртэс цуглуулахад илүү тохиромжтой болохыг тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Давсыг усанд хэрхэн хурдан уусгах талаар туршилтын төлөвлөгөө бичнэ үү.

Нийт: 16693