• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Зурагт өгөгдсөн хөшүүрэгт 5 ширхэг тус бүр 20 г масстай ачааг хөшүүрэг тэнцвэртэй байхаар хэдэн янзаар байрлуулж болохыг тооцож, дүрсэлж харуулна уу.

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 2

Зургийг ашиглаад дараах асуултад хариулна уу. 10 мл усанд чулуу хийсэн бол чулууны хэмжээг тодорхойлно уу. /мл-ээр/

Оноо: 2

Зургийг ашиглаад дараах асуултад хариулна уу. 20мл устай тэнцэхүйц хэмжээний чулууг усанд хийсэн бол чулуу хийхээс өмнө усны хэмжээг тодорхойлно уу.

Оноо: 2

Зурагт өгөгдсөн соронзыг нэрлэж, үйлчлэл ялгаатай эсэх талаар товч тайлбар бичнэ үү

Оноо: 4

Дараах зургийн тайлбарыг товч бичнэ үү.

Оноо: 2

Тулах цэг нь захдаа ойрхон байрладаг хөшүүргийн жишээ 2-г бичиж, зургаар илэрхийлнэ үү.

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад энергийн хувирал, үүсвэр талаас нь товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 4

Зургийг сайтар ажиглаад энергийн хувирал, үүсвэр, модны өнгөний өөрчлөлт талаас нь товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 3

Зурагт үүссэн тод сүүдрийн хэмжээг хэрхэн өөрчлөх ажлын дараалал бичнэ үү.

Оноо: 4

Зурагт өгөгдсөн туршилтын ажлын дараалал бичнэ үү.

Оноо: 2

Зургийг сайтар ажиглаад товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 3

Давс усанд уусахад нөлөөлөх хүчин зүйлийг ашиглан дараах зурагт тохирох туршилтын төлөвлөгөө бичнэ үү.

Оноо: 2

Төмөр хавтанг өргөхөд аль соронзыг ашиглавал илүү сайн болохыг баталсан зөвлөмж, тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 2

Зурагт дүрслэгдсэн үзэгдлээс аль нь дулаан алдах буюу температур буурахад явагддаг үзэгдэл болохыг тодорхойлж товч тайлбар бичнэ үү

Оноо: 4

Хөшүүргийг тэнцвэртэй байлгахын тулд өгөгдсөн баруун мөрөнд хичнээн ачаа зүүх хэрэгтэй болохыг тооцоолж, тайлбар бичнэ үү. /зүүн мөрний ачааг хөдөлгөхгүйгээр/

Оноо: 3

Хөшүүргийг тэнцвэртэй байлгахын тулд өгөгдсөн баруун мөрөнд зүүн мөрөнд зүүсэн ачаанаас алийг нь зөөх шаардлагтай болохыг тооцоолж, тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад энергийн ямар хувирал явагдаж байгаа болохыг тайлбарлан бичиж, адил төсөөтэй 1 жишээгээр баяжуулна уу.

Оноо: 3

Зурагт өгөгдсөн чийдэнгийн бүх сүүдэр давхацсан буюу бүгд тод сүүдэр байх боломжит туршилтын заавар бичиж, загвар зургаар харуулна уу.

Оноо: 3

Зурагт өгөгдсөн савтай усны аль нь хүнд болох талаар таамаглал дэвшүүлж, таамаглалаа баталж тайлбар бичнэ үү.

Нийт: 16693