• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Зурагт өгөгдсөн "луужин"-г хэрхэн ашиглах талаар зөвлөмж бичнэ үү.

Оноо: 3

"Дүүжин даажин"-гийн нэг талд өөртэйгөө ойролцоо жинтэй 2 найзаа суулгаад хэрхэн өргөж болох талаар тайлбар, дүгнэлт бичнэ үү.

Оноо: 3

Нарны энергийг ашигтай хэрэглэх талаар дүгнэлт бичнэ үү.

Оноо: 2

Хоёр хотын хоорондох зай 400км бол 1:1000000 масштабтай зурагт хэрхэн дүрслэхийг тооцоолно уу.

Оноо: 2

Нар, сар, дэлхий 3 ямар байрлалд байх үед дэлхийгээс тэргэл сар харагдахыг зураглаж үзүүлнэ үү.

Оноо: 2

Өдөр, шөнө яагаад солигддог болохыг тайлбарлан бичнэ үү

Оноо: 2

Өгөгдсөн талбарт 4х6м хэмжээтэй ногооны талбайг масштаб зохиож дүрсэлнэ үү.

Оноо: 3

Өгөгдсөн талбарын 1/4 хэсэгт 4х6м хэмжээтэй ногооны талбайг масштаб зохиож дүрсэлнэ үү.

Оноо: 3

Өгөгдсөн талбарт 4х6м хэмжээтэй ангийнхаа ерөнхий план зураг машстаб зохион зурна уу. /ширээ, сандал, самбар, хаалга, анги/

Оноо: 4

Өгөгдсөн талбарын 1/2 хэсэгт 240х360м хэмжээтэй сургууль, бусад хэсэгт сургуулийн гадаад орчныг харуулсан план зураг масштаб зохион зурна уу (хөлбөмбөгийн талбай 45х90м, түүнийг хоорондоо ижил хэмжээний зайтай тойрон 12 мод).

Оноо: 3

Дараах өгөгдлийг графикаар илэрхийлнэ үү. Ажлын эхний 2 өдөр 10 градус, сүүлийн 2 өдөр 15 градус, бусад өдөр 12 градус байсан.

Оноо: 2

“С, D” цэгийн солбилцлыг тэмдэглэнэ үү.

Оноо: 1

“А” цэгийг голдожийн 4, зэргэдийн 7 дээр байрлуулна уу.

Оноо: 2

Зургийг сайтар ажиглаад болж буй үзэгдлийг бодисын төлөвийн шилжилттэй холбон тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Зургаар илэрхийлэгдсэн өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 3

Зурагт өгөгдсөн хэлхээний эд зүйлсийг харгалзах дугаарын дагуу нэрлэнэ. 1. ..................... 2. ..................... 3. .................... 4 ....................

Оноо: 1

Хэлхээнд чийдэнгүүдийг ямар холболтоор холбосон бэ?

Оноо: 1

Чийдэн асаж байгаа нь энергийн ямар хувирал вэ?

Оноо: 5

Өгөгдсөн хүснэгтийг тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Зуны улиралд ногоон байгууламжийн зүлэг дээгүүр болон өвлийн улиралд түүний хөрсөн дээгүүр нь жим гарган алхах нь ургамлын ургацад хэрхэн нөлөөлөх талаар саналаа бичнэ үү.

Нийт: 16693