• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Глобусыг ашиглаад дэлхийн баруун хойд хагаст орших тивийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 2

Тооны дэвтрийнхээ 1 нүдний масштабыг тодорхойлно уу.

Оноо: 3

"Луужин" ашиглахгүйгээр зүг чигээ олох арга зүйн зөвлөмж бичнэ үү.

Оноо: 2

Бразил улс дэлхийн аль хэсэгт оршиж буйг тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Масштаб ашиглан бодит хэмжээг тодорхойлох ажлын дараалал бичнэ үү.

Оноо: 3

Масштаб ашиглан бодит хэмжээг зурагт зөв дүрслэх ажлын дараалал бичнэ үү.

Оноо: 3

Агаарын бохирдлыг хэрхэн багасгах талаар 40 үгтэй зохион бичлэг бичнэ үү

Оноо: 3

"Эх дэлхий ба миний оролцоо" байгаль орчноо хамгаалах талаар 40 үгтэй зохион бичлэг бичнэ үү.

Оноо: 3

"Алтан гадас" одны байрлалыг тодорхойлох арга зүйн алхамыг бичнэ үү.

Оноо: 2

"Долоон бурхан" одыг зурж зөв дугаарлана уу.

Оноо: 3

Газрын зураг дээр солбилцол тодорхойлох ажлын дарааллыг жишээ ашиглан бичнэ үү.

Оноо: 3

Африкийн орны цаг агаарын талаар тодорхойлолт бичиж, батална уу.

Оноо: 5

a. Хэдэнд хамгийн их халуун өдөр болсон бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. 5 сарын 5-ны өдрийн салхины хурдыг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Хамгийн их хүйтэн шөнийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Салхины хэмжээг ажиглалтаар хэрхэн тодорхойлох талаар товч аргачлал бичнэ үү.

Оноо: 3

План зургийг уншихад анхаарах зүйлийн талаар зөвлөмж бичнэ үү.

Оноо: 2

План зурагт дүрслэгдсэн биетийг илүү тодорхой харуулахын тулд масштабыг хэрхэн өөрчлөх талаар зөвлөмж бичнэ үү

Оноо: 4

Газарын зурагт намдуу тал газрыг илэрхийлэх өнгө сонгоод" толгод, нам уул, дундаж өндөртэй уул, өндөр уул"-ыг тэмдэглэх өнгүүдийг таних тэмдэг хэлбэрт оруулан будаж харуулна уу.

Оноо: 3

1:500000 ба 1:50000 масштабыг харьцуулж зургаар баталгаажуулж тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Хөвсгөл болон Өмнөговь аймгийнцаг агаарын талаар харьцуулалт хийж товч танилцуулга бичнэ үү.

Оноо: 3

Орднуудын нэрийг бичиж, өөрийнхөө ордыг тайлбарлаж бичнэ үү.

Нийт: 16693