• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Хатуу, шингэн, хийн жижиг хэсгийг загварчилсан зурганд тохирох нэрийг бичнэ үү. ( ус, мөс, уур)

Оноо: 3

Зурагт тохирох үгийг харгалзуулан бичнэ үү. (хатуу, шингэн, хий)

1 2 3

Оноо: 3

Хөргөгчнөөс гаргасан сав хэсэг хугацааны дараа хөлөрч гадна хэсгээр нь усан дуслууд үүсчээ. Үүнийг хатуу, шингэн, хийн өөрчлөлттэй холбон тайдбарлана уу.

Оноо: 3

Монгол орны аль хэсгээр өндөр уул нурууд оршиж байна вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Монгол орны аль хэсгээр намхан, тал газар оршиж байна вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 2

Сумын төв ба аймгийн төвийн хоорондох замыг газрын зураг дээр 12 см-ээр дүрсэлжээ. Газрын зургийн масштаб 1:1000000 бол сумаас аймаг ороход хэдэн км вэ? Тооцоолоорой.

Оноо: 2

Усны өөрчлөлтийг харуулсан бүдүүвчийн цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

Оноо: 3

Зургийг ажиглаад нарны гэрлийн тусах өнцгөөс хамааран дэлхийн цаг агаар өөр өөр байдаг шалтгааныг тайлбарлаарай.

Оноо: 3

Цаг агаарын мэдээний хүснэгтийг ажиглаад аль хотын цаг агаар хүйтэн байгааг бичээрэй.

Оноо: 1

Аль хот нь өдрүүдийн температурын зөрөө ихтэй байна вэ?

Оноо: 2

Цээжний хэнхэрцэг яс ямар үүрэгтэй вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 4

Цээжний хэнхэрцэг ясанд ямар, ямар яс ордог вэ?

Оноо: 2

Сарвууны яс ямар, ямар хөдөлгөөн хийдэг вэ?

Оноо: 5

Ууц, ахар сүүл, бүсэлхий, хүзүү, сээр. Эдгээр яснуудын нэрийг тохирох байрлалд нь харгалзуулан бичнэ үү.

Оноо: 2

Хоосон нүд байгаа зайд ямар хэсгийн яс байх вэ? Гүйцээн нөхөж бичнэ үү.

Оноо: 1

Араг яс ямар хэсгээрээ хөдөлдөг вэ?

Оноо: 2

Араг яс, мах булчингийн үүргийг тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 4

Хүний нурууны яс буруу хөгжсөн шалтгаануудаас тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 2

Дотоод болон гадаад араг ястай амьтдыг харьцуулаарай.

Оноо: 3

Эдгээр амьтдын үржил хэрхэн явагддагийг харьцуулан тайлбарлаарай.

Нийт: 16693