• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Ямар үед тэргэл сар харагддаг вэ? Тодорхойлон бичнэ үү.

Оноо: 1

Оддын орд гэж юу вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Одод яагаад өдөр харагддаггүй вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Оддын өнгө яагаад тод, бүдэг харагддаг вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Одод яагаад өөр өөр өнгөтэй харагддаг вэ? Шалтгааныг бичнэ үү.

Оноо: 3

Одод яагаад гэрэлтэж харагддаг вэ? Тайлбарлаарай.

Оноо: 3

Долоон бурхан одоор алтан гадас одыг хэрхэн баримжаалж болох вэ? Зурж тайлбарлаарай.

Оноо: 3

Зарим шөнө сар харагддаггүй. Үүний шалтгааныг нар, сар, дэлхийн байрлалтай холбон зурж тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Сар яагаад гэрэлтэж харагддаг вэ? Тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг бичнэ үү. Глобус дээр дүрслэгдсэн босоо шугамыг голдож буюу .................. - ийн шугам гэнэ.

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг бичнэ үү. Глобус дээр дүрслэгдсэн хөндлөн шугамыг зэргэд буюу .................. - ийн шугам гэнэ.

Оноо: 1

Хоосон нүдэнд тохирох нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Хоосон нүдэнд тохирох нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Глобус дээр тэмдэглэсэн хэсэгт тохирох нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Глобус дээр тэмдэглэсэн хэсэгт тохирох нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Глобус дээр тэмдэглэсэн хэсэгт тохирох нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 2

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. Голдож нь глобус дээр ............... ба ............... зүгийг заана.

Оноо: 2

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. Зэргэд нь глобус дээр ............... ба ............... зүгийг заана.

Оноо: 2

Газарзүйн солбилцол гэж юу вэ? Тодорхойлон бичнэ үү.

Оноо: 2

Газрын зураг дээр А цэг х.ө 60 б.у 90-т байрлаж байгаа бол В цэгийн солбилцлыг олоорой.

Нийт: 16693