• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “5” дугаараар тэмдэглэсэн эрхтэнцрийн үүргийг олно уу.


 • A. эсийг хамгаалах 

 • B. уураг нийлэгжүүлэх 

 • C. лизосом үүсгэх   

 • D. рибосом үүсгэх

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 234 : 10

 • А. 2.34      

 • В. 24.3     

 •   C. 23.4     

 •  D. 0.234    

Оноо: 1

Анги 38 сурагчтай. Бүх сурагчдын 23 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Хөвгүүд ба охидын тооны харьцааг олоорой.

 •   А. 23 : 15       

 •  B. 15 : 23    

 • C. 38 : 23    

 •  D. 23 : 38

Оноо: 1

Амьтны эсийн зургийг ажиглан “4” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.
 • A. Эсийг хамгаалах       

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх 

 • C. Дотоод орчин болох

 • D. Сонгон нэвтрүүлэх

Оноо: 1

Анги 29 сурагчтай. Бүх сурагчдын 14 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцааг олоорой.

 • А. 14 : 15   

 • B. 15 : 14

 • C. 15 : 29     

 •  D. 29 : 15

Оноо: 1

Энзимийн үүргийг тодорхойлно уу.

 • A. Биеийн дулааныг хадгалах

 • B. Дотоод орчныг хэвийн хадгалах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Бодисын солилцоог хурдасгах

Оноо: 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 • А. 3  

 •  В. 4          

 •  C. 12 

 •   D. 24 

Оноо: 1

Даавар ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Дулаан тогтворжуулах

 • B. Хурдасгуур

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Зохицуулах

Оноо: 1

18 ба 27-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 •  А. 54   

 • В. 3    

 •  C. 6  

 • D. 18 

Оноо: 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагдагчийг олоорой.

 •  А. 3  

 • В. 8         

 • C. 32    

 • D. 48 

Оноо: 1

Инсулин ямар үүрэгтэй даавар болохыг тодорхойлно уу.

 • A.Дулааныг хадгалах

 • B. Сахарыг зохицуулах  

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Бодисын солилцоог хурдасгах

Оноо: 1

18 ба 12-ын ерөнхий хуваагдагчийг олоорой.

 • А. 6

 • В. 24   

 • C. 36         

 • D. 54 

Оноо: 1

Гликагон ямар үүрэгтэй бодис вэ? • A. Дулааныг хадгалах

 • B. Зохицуулах     

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

5А анги 18 охидтой байв. Хөвгүүд ба охидын тооны харьцаа 3 : 2 бол энэ ангийн хөвгүүдийн тоог олоорой.

 • А. 12        

 • B. 23                        

 •  C. 27    

 • D. 45

Оноо: 1

Дэлхийн гадаргыг хавтгай дээр дүрслэх аргыг ................ гэнэ.

 • A. Тусгаг

 • B. Гажилт

 • C. Картографи

 • D. Зураг зүй

Оноо: 1

4Б анги 18 хөвгүүдтэй байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцаа 2 : 3 бол энэ ангийн охидын тоог олоорой.

 •  А. 6     

 •  B. 9      

 • C. 12     

 •  D. 24

Оноо: 1

Ахынх 1200 малтай. Бүх малын 30% нь үхэр бол ахынх хэдэн үхэртэй вэ?

 •  А. 40        

 • B.  360       

 • C.  400   

 • D. 840

Оноо: 1

Бүх цусны судасны хананд байх эдүүдийг сонгоно уу.

1. коллаген

2. уян ширхэглэг

3. дотоод давхраа

4. гөлгөр булчин

 • A. 1, 2, 3, 4                     

 • B.  1, 2 ,4           3

 • C.  2, 3                      

 • D. 3

Оноо: 1

Малчин 1800 малтай. Бүх малын 30% нь хонь бол малчин хэдэн хоньтой вэ?

 •  А. 60  

 •  B.  600             

 • C.  540   

 •  D. 1260

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 600 бөгөөд нэг нь нөгөөгөөс 5 дахин их тоонууд байв. Бага тоог олоорой.

 • А.  100     

 • B. 120  

 •  C.  480       

 • D. 595

Нийт: 16693