• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах хялбар механизмуудаас аль нь хүчийг хожихгүй вэ?

 • A. Налуу хавтгай

 • B. Хөдлөх эргэвч

 • C. Хөшүүрэг

 • D. Үл хөдлөх эргэвч

Оноо: 1

Аль нь хялбар механизм биш вэ?

 • A. Налуу хавтгай

 • B. Эргэвч

 • C. Хөшүүрэг

 • D. Компьютер

Оноо: 1

Аль нь хялбар механизм биш вэ?

 • A. Налуу хавтгай

 • B. Хөдлөх эргэвч

 • C. Хөшүүрэг

 • D. Принтер

Оноо: 1

Дугуй хэлбэртэй биеийн диаметрийг хэмжихэд аль нь илүү тохиромжтой багаж вэ?

 • A. Шугам

 • B. Штангенциркуль

 • C. Гараар

 • D. Туузан метр

Оноо: 1

Ижил хугацаанд туулсан зам нь өөр өөр байдаг хөдөлгөөнийг ...................................... гэнэ.

 • A. Хурдан

 • B. Жигд

 • C. Удаан

 • D. Жигд биш

Оноо: 1

Ижил хугацаанд туулсан зам нь тэнцүү хөдөлгөөнийг ...................................... гэнэ.

 • A. Хурдсах

 • B. Жигд

 • C. Удаашрах

 • D. Жигд биш

Оноо: 1

Физикт биесийн харилцан үйлчлэлийг ..................... гэсэн хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг.

 • A. Хүч

 • B. Хөдөлгөөн

 • C. Хурд

 • D. Хурдатгал

Оноо: 1

Физикт нэгж хугацаан дахь хурдны өөрчлөлтийг ..................... гэсэн хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг.

 • A. Хүч

 • B. Хөдөлгөөн

 • C. Хурд

 • D. Хурдатгал

Оноо: 1

Биеийн туулсан замыг хугацаанд нь харьцууланилэрхийлдэг хэмжигдэхүүнийг ................. гэнэ.

 • A. Зам

 • B. Хөдөлгөөн

 • C. Хурд

 • D. Хурдатгал

Оноо: 1

Биеийн туулсан бүх замыг харгалзах хугацаанд нь харьцуулж ...................... -ийг олдог.

 • A. Зам

 • B. Хурдатгал

 • C. Дундаж хурд

 • D. Хугацаа

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний түргэн удааныг илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн альнь вэ?

 • A. Хурд

 • B. Хурдатгал

 • C. Хугацаа

 • D. Зам

Оноо: 1

Жижиг тэргэнцэрийг түрж хөдөлгөв. Түүний хурд 1 с тутамд 0.5 м/с хэмжээгээр ихсэж байсан бол 5 с - ийн дараах хурдыг олно уу.

 • A. 0.5 м/с

 • B. 5.5 м/с

 • C. 2.5 м/с

 • D. 25 м/с

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний хурдны өөрчлөгдөх хурдыг илэрхийлдэг физик хэмжигдэхүүн аль нь вэ?

 • A. Хурд

 • B. Хурдатгал

 • C. Зам

 • D. Хугацаа

Оноо: 1

Гипард ирвэс 1 цагт 90 км зайг туулж чаддаг. Түүний хурдыг зөв тэмдэглэснийг сонгоно уу.

 • A. 90 ц/км

 • B. 90 м/с

 • C. 90 км/ц

 • D. 90 км/цаг

Оноо: 1

Хурд - хугацааны диаграммын графикийн доор хашигдсан талбайямар физик хэмжигдэхүүнийг илэрхийлдэг вэ?

 • A. Зам

 • B. Хурд

 • C. Хурдатгал

 • D. Хугацаа

Оноо: 1

Биед үйлчлэх хүндийн хүч хаашаа чиглэх вэ?

 • A. Хүндийн төвөөс эгц дээш

 • B. Хүндийн төвөөс баруун тийш

 • C. Хүндийн төвөөс зүүн тийш

 • D. Хүндийн төвөөс эгц доош

Оноо: 1

Шагайн эзлэхүүнийг хэмжихэд аль багажийг сонгох вэ?

 • A. Шугам

 • B. Мензурк

 • C. Эвхдэг метр

 • D. Жинлүүр

Оноо: 1

Ямар нөхцөлд бие шингэний гадаргуу дээр хөвөх вэ?

 • A. Архимедийн хүч тэгтэй тэнцүү

 • B. Архимедийн хүч хүндийн хүчнээс их

 • C. Архимедийн хүч хүндийн хүчнээс бага

 • D. Архимедийн хүч хүндийн хүчтэй тэнцүү

Оноо: 1

Ямар нөхцөлд бие шингэнд живэх вэ?

 • A. Архимедийн хүч тэгтэй тэнцүү

 • B. Архимедийн хүч хүндийн хүчнээс их

 • C. Архимедийн хүч хүндийн хүчнээс бага

 • D. Архимедийн хүч хүндийн хүчтэй тэнцүү

Оноо: 1

Хөдөлж байгаа биеийн a=0 бол уг бие ямар хөдөлгөөн хийж байна вэ?

 • A. Анхны хурдгүй жигд хурдсах хөдөлгөөн

 • B. Анхны хурдтай жигд хурдсах хөдөлгөөн

 • C. Жигд хөдөлгөөн

 • D. Жигд удаашрах хөдөлгөөн

Нийт: 16693