• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах томьёонуудаас аль нь Архимедын хуулийг илэрхийлэх вэ?

 • A. F=\rho gV

 • B. F=-kx

 • C. F=ma

 • D. F=PS

Оноо: 1

Цахилгаан халаагуур 1 секундэд 1500 Ж цахилгаан энергийг дулааны энергид хувиргадаг. Үүнийг аль ньзөв илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. 1500 Ж

 • B. 1500 В

 • C. 1500 Вт

 • D. 1500 А

Оноо: 1

Дараах томьёонуудаас аль нь Гукийн хуулийг илэрхийлсэн байнавэ?

 • A. \small F=\rho gV

 • B. F=-kx

 • C. F=ma

 • D. F=PS

Оноо: 1

Хатуу биеийн гадаргууд үзүүлэх даралт аль нь вэ?

 • A. \small \dpi{100} \small p=F/S

 • B. \small p=FS

 • C. \small p=\rho gh

 • D. \small p=p{o}+\rho gh

Оноо: 1

Гулсахын үрэлтийн хүч аль вэ?

 • A. F=\muN

 • B. F=mg

 • C. F=-kx

 • D. F=A/s

Оноо: 1

Дараах томьёонуудаас үрэлтийн хүчний томьёог олно уу.

 • A. \small Fa=\rho gV

 • B. \small F=ma

 • C. \small F=-kx

 • D. \small F=\mu mg

Оноо: 1

Аль нэгжийн шилжүүлэг зөв бэ?

 • A. 5 м/с = 18 км/ц

 • B. 5 м/с = 5 км/ц

 • C. 5 м/с = 10 км/ц

 • D. 5 м/с = 1.8 км/ц

Оноо: 1

Аль нэгжийн шилжүүлэг зөв бэ?

 • A. 36 км/ц = 36 м/с

 • B. 36 км/ц =3.6 м/с

 • C. 36 км/ц=10 м/с

 • D. 36 км/ц=10 км/ц

Оноо: 1

Аль нэгжийн шилжүүлэг зөв бэ?

 • A. 12 м/с = 12 км/ц

 • B. 12 м/с = 4.32 км/ц

 • C. 12 м/с = 432 км/мин

 • D. 12 м/с = 43.2 км/ц

Оноо: 1

Аль нэгжийн шилжүүлэг зөв бэ?

 • A. 108 км/ц = 30 м/с

 • B. 108 км/ц = 54 м/с

 • C. 108 км/ц = 108 м/с

 • D. 108 км/ц = 3 м/c

Оноо: 1

1 дм3 нь хэдэн м3-тэй тэнцүү вэ?

 • A. 1 м3

 • B. 0.01 м3

 • C. 0.1 м3

 • D. 0.001 м3

Оноо: 1

1 см3 нь хэдэн дм3-тэй тэнцүү вэ?

 • A. 1 дм3

 • B. 0.01 дм3

 • C. 0.1 дм3

 • D. 0.001 дм3

Оноо: 1

Дараах нягтуудын аль нь тэнцүү вэ?

 • A. 2.7 г/см3 = 0.027 кг/м3

 • B. 2.7 г/см3 = 2700 кг/м3

 • C. 2.7 г/см3 = 27 кг/м3

 • D. 2.7 г/см3 = 5.4 кг/м3

Оноо: 1

Бие 5 м/с хурдтай гэдэг нь .................... гэсэн утгыг илэрхийлдэг.

 • A. Бие 5 секундэд 5 м зам туулна

 • B. Бие 5 секундэд 1 м зам туулна

 • C. Бие 1 секундэд 5 м зам туулна

 • D. Бие 1 цагт 5 км зам туулна

Оноо: 1

Хэрвээ чи 12 км/ц хурдтай гүйж байгаа бол 2 минутанд ямар зам туулах вэ?

 • A. 24 км

 • B. 24 м

 • C. 0.4 км

 • D. 40 м

Оноо: 1

Дараах бодисуудаас хамгийн их нягттай бодисыг олно уу.

 • A. Мөнгө

 • B. Мөнгөн ус

 • C. Зэс

 • D. Алт

Оноо: 1

Ямар орчинд дуу авиа тардаггүй вэ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Вакум

Оноо: 1

Хатуу биень дараах шинжтэй байна.

 • A. Оршин буй орон зайгаа дүүргэдэг

 • B. Агуулж буй савны хэлбэрээ дагадаг

 • C. Өөрийн гэсэн хэлбэр дүрсээ хадгалдаг

 • D. Ямар ч байж болох юм

Оноо: 1

Шингэн биень дараах шинжтэй байна.

 • A. Оршин буй орон зайгаа дүүргэдэг

 • B. Агуулж буй савны хэлбэрээ дагадаг

 • C. Өөрийн гэсэн хэлбэр дүрсээ хадгалдаг

 • D. Ямар ч байж болох юм

Оноо: 1

Хийнь дараах шинжтэй байна.

 • A. Оршин буй орон зайгаа дүүргэдэг

 • B. Агуулж буй савны хэлбэрээ дагадаг

 • C. Өөрийн гэсэн хэлбэр дүрсээ хадгалдаг

 • D. Ямар ч байж болох юм

Нийт: 16693