• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ургамлын навчны аль хэсгээс ус хамгийн их ууршдаг вэ?

 • A. кутикул                                            

 • B. амсрын эс            

 • C.  хөвсгөр мезофилл эс               

 • D. ксилем

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 1000 бөгөөд нэг нь нөгөөгөөс 4 дахин их тоонууд байв. Бага тоог олоорой.

 • А.  996     

 •  B. 750        

 • C. 250     

 • D. 200

Оноо: 1

Нэг сурагч өглөө цайндаа чанасан 5шөндөг иджээ. 1ш өндөг 6 гр уураг агуулдаг бол хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр уураг задрахад 17,6кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 100,2 кж

 • C.  101 кж

 • D. 528 кж

Оноо: 1

Дөрвөн эгч дүүс хоорондоо дөрөв, дөрвөн насны зөрөөтэй. Хамгийн том эгч нь отгон дүүгээсээ 4 дахин их настай бол отгон дүүгээсээ хэдээр эгч вэ?

 •  А.  4              

 • B. 7           

 • C. 12       

 • D. 16

Оноо: 1

Дөрвөн ах дүүс хоорондоо гурав, гурван насны зөрөөтэй. Хамгийн том ах нь отгон дүүгээсээ 4 дахин их настай бол отгон дүүгээсээ хэдээр ах вэ?

 •  А.  3        

 • B. 7          

 • C. 9   

 •  D. 12

Оноо: 1

Уургийн нийлэгжилтийн үед рибосом дээрх зэрэгцээ амин хүчлүүд ямар холбоогоор холбогддог вэ?

 • A. дисульфидын гүүр              

 • B.  устөрөгчийн холбоо

 • C.  ионы холбоо                               

 • D. пептидын холбоо

Оноо: 1

Хүү сургуульдаа ирэх үед агаарын хэм -1o байв. Харих үед агаарын хэм +5o болсон. Агаарын хэм хэдэн хэмээр өөрчлөгдсөн бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой.

 •  А.  -6      

 • B. 6           

 • C. -4      

 •  D. 4

Оноо: 1

Газарзүйн мэдээллийн системийн тухай ойлголтод аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Интернетэд суурилсан аяллын хөтөч

 • B. Дэлхийн гадаргыг хиймэл дагуулаас авсан зураг бүхий мэдээллийн сан

 • C. Байгаль нийгмийн талаарх орон зайн мэдээллийг компьютерын тусламжтайгаар дүрслэн үзүүлдэг программ

 • D. Байгалийн янз бүрийн үзэгдэл өөрчлөлт тэдгээрийн орон зай цаг хугацааны хамаарлыг судалдаг арга

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх трипсин энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Охин сургуульдаа ирэх үед агаарын хэм -1o байв. Харих үед агаарын хэм +4o болсон. Агаарын хэм хэдэн хэмээр өөрчлөгдсөн бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой.

 • А. -5   

 • B. 5   

 • C. -3        

 •  D. 3

Оноо: 1

Ходоодны шүүсэнд байх пепсин энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Өгсөн тооны 20% нь 72 байх уг тоог олоорой

 • А.  7.2       

 • B. 36          

 •  C. 360   

 • D. 1440

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх липаза энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 •  D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Өгсөн тооны 20% нь 78 байх уг тоог олоорой

 • А.  7.8   

 • B. 39    

 • C. 390     

 • D. 1560

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх амилаза энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Зурагзүйн дүрслэлийн аргуудыг тодорхойлолттой тохируулна уу?

1. Тэмдгийн арга a. Геометрийн дүрс, төлөөлсөн зураг, үсэг тоо зэргийг ашиглан юмс, үзэгдлийн тархалтыг илэрхийлэх

2. Ареалын арга b. Тодорхой тоо, үзүүлэлтийг төлөөлсөн цэгийн тусламжтайгаар үзэгдлийн тархалт, байршлыг илэрхийлэх

3. Цэгийн арга c. Нутаг дэвсгэрийн хүрээнд тархсан юмс, үзэгдлийн шинж чанарын ялгааг өнгөөр илэрхийлэх

4. Өнгөт дэвсгэрийн арга d. Аливаа юмс үзэгдлийн тархалт, байршлын хил хязгаарыг өнгө, зураас, бичиг болон шугамыг ашиглан үзүүлэх

 • a.1b2c3a4d

 • b.1a2c3b4d  

 • c.1a2d3b4c   

 •  d.1b2a3d4c

Оноо: 1

10% нь 24.5 -тай тэнцэх тоог олоорой.

 • А.  2.45   

 •  B. 2.45                   

 • C. 245            

 • D. 2450

Оноо: 1

Зөөгч болон сувган уураг ашиглахгүйгээр эсийн гадаргуугийн мембран дундуур шууд нэвтэрч чадах бодисуудыг сонгоно уу.

1. СО2

2. Са2+ ба Nа+

3. H2O


 • A. 1, 2     

 • В. 1, 3

 • С. 2, 3

 • D. 2

Оноо: 1

10% нь 12.5 -тай тэнцэх тоог олоорой.

 • А.  1.25

 • B. 12.5   

 • C.125                     

 •  D.1250

Оноо: 1

Аливаа юмс, үзэгдлийн хуваарилалтыг харуулахад хамгийн тохиромжтой график, диаграммын төрөл аль нь вэ?

 • A. Баганан

 • B. Шугаман

 • C. Тойргийн

 • D.Цэгэн

Нийт: 16693