Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дөрвөн ах дүүс хоорондоо гурав, гурван насны зөрөөтэй. Хамгийн том ах нь отгон дүүгээсээ 4 дахин их настай бол отгон дүүгээсээ хэдээр ах вэ?

 • А. 3

 • B. 7

 • C. 9

 • D. 12

Оноо: 1

Мөрөн өглөө цайндаа“Мишээл” зүссэн талхнаас 2 зүсэм талх дангаар нь иджээ. 1 зүсэм талх 13 гр нүүрс ус агуулдаг бол хэдий хэмжээний энерги авахыг тооцоолно уу. / 1гр нүүрс ус задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 434,2 кж

 • C. 217,1 кж

 • D. 33,4 кж

Оноо: 1

Хүү сургуульдаа ирэх үед агаарын хэм -1o байв. Харих үед агаарын хэм +5o болсон. Агаарын хэм хэдэн хэмээр өөрчлөгдсөн бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой.

 • А. -6

 • B. 6

 • C. -4

 • D. 4

Оноо: 1

Газарзүйн мэдээллийн системийн тухай ойлголтод аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Интернетэд суурилсан аяллын хөтөч

 • B. Дэлхийн гадаргыг хиймэл дагуулаас авсан зураг бүхий мэдээллийн сан

 • C. Байгаль нийгмийн талаарх орон зайн мэдээллийг компьютерын тусламжтайгаар дүрслэн үзүүлдэг программ

 • D. Байгалийн янз бүрийн үзэгдэл өөрчлөлт тэдгээрийн орон зай цаг хугацааны хамаарлыг судалдаг арга

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх трипсин нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Охин сургуульдаа ирэх үед агаарын хэм -1o байв. Харих үед агаарын хэм +4o болсон. Агаарын хэм хэдэн хэмээр өөрчлөгдсөн бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой.

 • А. -5

 • B. 5

 • C. -3

 • D. 3

Оноо: 1

Ходоодны шүүсэнд байх пепсин нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Өгсөн тооны 20% нь 72 байх уг тоог олоорой

 • А. 7.2

 • B. 36

 • C. 360

 • D. 1440

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх липаза нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Өгсөн тооны 20% нь 78 байх уг тоог олоорой

 • А. 7.8

 • B. 39

 • C. 390

 • D. 1560

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх амилаза нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Зурагзүйн дүрслэлийн аргуудыг тодорхойлолттой тохируулна уу?

1. Тэмдгийн арга a. Геометрийн дүрс, төлөөлсөн зураг, үсэг тоо зэргийг ашиглан юмс, үзэгдлийн тархалтыг илэрхийлэх

2. Ареалын арга b. Тодорхой тоо, үзүүлэлтийг төлөөлсөн цэгийн тусламжтайгаар үзэгдлийн тархалт, байршлыг илэрхийлэх

3. Цэгийн арга c. Нутаг дэвсгэрийн хүрээнд тархсан юмс, үзэгдлийн шинж чанарын ялгааг өнгөөр илэрхийлэх

4. Өнгөт дэвсгэрийн арга d. Аливаа юмс үзэгдлийн тархалт, байршлын хил хязгаарыг өнгө, зураас, бичиг болон шугамыг ашиглан үзүүлэх

 • a.1b2c3a4d

 • b.1a2c3b4d

 • c.1a2d3b4c

 • d.1b2a3d4c

Оноо: 1

10% нь 24.5 -тай тэнцэх тоог олоорой.

 • А. 2.45

 • B. 2.45

 • C. 245

 • D. 2450

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “3” бүтцийг нэрлэнэ үү.


 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

10% нь 12.5 -тай тэнцэх тоог олоорой.

 • А. 1.25

 • B. 12.5

 • C.125

 • D.1250

Оноо: 1

Аливаа юмс, үзэгдлийн хуваарилалтыг харуулахад хамгийн тохиромжтой график, диаграммын төрөл аль нь вэ?

 • A. Баганан

 • B. Шугаман

 • C. Тойргийн

 • D.Цэгэн

Оноо: 1

How many students _______in your class?

 • A. are there

 • B. there are

 • C. is there

 • D. there is

Оноо: 1

Байгалийн бүсийн тархалтыг эдгээр аргуудаас аль аргыг сонгон дүрслэхэд тохиромжтой вэ?

 • A. Ареалын арга

 • b. Картограммын арга

 • C. Картодиаграммын арга

 • D. Цэгийн арга

Оноо: 1

Тоглоомын талбайд 30 хүүхэд тоглож байв. Бүх хүүхдийн 1/2 нь хөлбөмбөг, ба 1/ 3 нь сагсан бөмбөг, бусад хүүхдүүд нь гар бөмбөг тоглодог бол хэдэн хүүхэд гар бөмбөг тоглодог вэ?

 • А. 5

 • B. 10

 • C. 15

 • D. 18

Оноо: 1

My brother _______ well how to play with ankle bones.

 • A. is knowing

 • B.know

 • C.is know

 • D. knows

Нийт: 15508