• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

10 см х 50 см х 20 см хэмжээтэй цул тоосгонд үйлчлэх хүндийн хүчийг олно уу? Тоосгоны нягт 1800 кг/м3

 • A. 180 Н

 • B. 18 Н

 • C. 36 Н

 • D. 90 Н

Оноо: 1

250 x 120 x 66 мм хэмжээтэй тоосгоны массыг ол. Нягт нь 1800 кг/м3

 • A. 1900 г

 • B. 3.6 кг

 • C. 3.6 г

 • D. 1.8 кг

Оноо: 1

Парис хотын Эйфелийн цамхаг 9000 т масстай ба 450 м2 талбай дээр тулж байдаг байна. Түүний газарт учруулах даралтыг олоорой.

 • A. 200 кПа

 • B. 400 кПа

 • C. 100 кПа

 • D. 10 кПа

Оноо: 1

Шалан дээр зогсож байгаа 80 кг масстай хүний хоёр гутлын улны талбай 400 см2бол уг хүний шаланд учруулах даралтыг олно уу?

 • A. 5 кПа

 • B. 32 кПа

 • C. 10 кПа

 • D. 20 кПа

Оноо: 1

Зурагт харилцан адилгүй хэлбэртэй 4 саванд ижил түвшинтэй ус хийв. Аль савны ёроол дахь даралт их байх вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. бүгд ижил

 • D. 3, 4

Оноо: 1

200 г масстай биеийн жинг олоорой.

 • A. 2 Н

 • B. 200 Н

 • C. 2000 Н

 • D. 100 Н

Оноо: 1

0.01 т масстай биед үйлчлэх хүндийн хүчийг олно уу?

 • A. 1 Н

 • B. 0.1 Н

 • C. 0.01 Н

 • D. 100 Н

Оноо: 1

5 м3 эзлэхүүнтэй хоолны давсны жинг тооцоолоорой. Хоолны давсны нягт 2.1 г/см3

 • A. 105 кН

 • B. 50 кН

 • C. 50 Н

 • D. 105 Н

Оноо: 1

Ширээн дээр тавьсан 3 кг масстай туухайг дээш нь 15 Н хүчээр татаж байв. Туухай ширээг ямар хүчээр дарах вэ?

 • A. 15 Н

 • B. 30 Н

 • C. 45 Н

 • D. 10 Н

Оноо: 1

Хөшүүргийн (L1=20 см, L2=50 см) урт мөрөнд зүүсэн ачааны массыг олно уу? m1=400 г

 • A. 200 г

 • B. 160 г

 • C. 400 г

 • D. 320 г

Оноо: 1

Биеийн жин 300 Н байгаа бол биеийн масс хэд байх вэ? g=10 H/кг

 • A. 300 кг

 • B. 30 кг

 • C. 25 кг

 • D. 0.3 кг

Оноо: 1

42 кг масстай биеийн жин нь хэд байх вэ? g=10 H/кг

 • A. 4.2 Н

 • B. 42 Н

 • C. 420 Н

 • D. 0.4 Н

Оноо: 1

40 кг масстай биеийн шалан дээр учруулах даралтыг олно уу. Биеийн тулах талбай нь S=100 м2,g=10 Н/кг

 • A. 40 Па

 • B. 400 кПа

 • C. 4 кПа

 • D. 4 Па

Оноо: 1

Шалан дээр 4 Па даралт учруулж буй биеийн массыг ол. Биеийн тулах гадаргуун талбай нь S=100 м2,g=10 Н/кг

 • A. 40 кг

 • B. 20 кг

 • C. 400 кг

 • D. 2 кг

Оноо: 1

45 кг масстай биеийн тулгууртаа учруулах даралтыг олно уу. Тулах талбай нь S=150 м2,g=10 Н/кг

 • A. 30 Па

 • B. 300 кПа

 • C. 3 кПа

 • D. 3 Па

Оноо: 1

Ижил эсэргүүцэлтэй 2 резисторыг цуваа холбож 1 резистор болговол эсэргүүцэл нь ямар болох вэ?

 • A. 2 дахин багасна

 • B. 2 дахин ихсэнэ

 • C. 2-оор нэмэгдэнэ

 • D. Өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 1

Ижил R эсэргүүцэлтэй зэрэгцээ холбосон 2 резисторыг 1резистор болговол эсэргүүцэл нь ямар болох вэ?

 • A. 2R

 • B. 0.5R

 • C. R

 • D. R2

Оноо: 1

Биеийн жин 250 Н бол биеийн масс хэд вэ? g=10 H/кг

 • A. 2500 кг

 • B. 250 кг

 • C. 25 кг

 • D. 2.5 кг

Оноо: 1

Биеийн жин 150 Н байгаа бол биеийн масс хэд байх вэ? g=10 H/кг

 • A. 1500 кг

 • B. 15 кг

 • C. 1.5 кг

 • D. 0.05 кг

Оноо: 1

Хүчний моментыг аль нь зөв илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Үйлчлэх хүч, хүчний мөрийн үржвэрийг

 • B. Үйлчлэх хүчийг хүчний мөрд харьцуулж

 • C. Хүчний мөрийг үйлчлэх хүчинд харьцуулж

 • D. Хүч үйлчлэх цэгээс тулах цэг хүртэлх зай

Нийт: 16693