• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Модноос алим унахыг ажиглаж байгаад ямар хуулийг нээсэн бэ?

 • A. Гукийн хууль

 • B. Үрэлтийн хууль

 • C. Паскалийн хууль

 • D. Бүх ертөнцийн таталцлын хууль

Оноо: 1

Автобус гэнэт урагшаа хөдлөхөд түүн дотор зогсож байсан зорчигч тайван байдлаа хадгалж гэдрэгээ хазайдаг. Энэ ямар үзэгдэл вэ?

 • A. Инерцийн

 • B. Үрэлтийн

 • C. Таталцлын

 • D. Тэнцвэрийн

Оноо: 1

Дараах зүйлсээс алийг нь хүчийг хожих (замыг алдах) зориулалтаар ашиглаж болох вэ?

а б в г д

 • A. a,б,в,г,д

 • B. а,б,г,д

 • C. а,б,д

 • D. в

Оноо: 1

Дараах зүйлсээс аль нь хүчийг үл хожих вэ?

а б в г д

 • A. a,б,в,г,д

 • B. а,б,г,д

 • C. а,б,д

 • D. в

Оноо: 1

Ус агуулах савны хананд 3-ннүх гарган гоожуулахад аль нүхнээс урсан гарч буй усны хурд их байх вэ?

 • A. 1-р цорго

 • B. 2-р цорго

 • C. 3-р цорго

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

850 Н жинтэй 0.05 м3 эзлэхүүнтэй биеийг усанд дүрэхэд жин нь ямар болох вэ? ρус=1000 кг/м3

 • A. 85 Н

 • B. 350 Н

 • C. 850 Н

 • D. 500 Н

Оноо: 1

Хүснэгтэд гурван биеийн явсан зам ба хугацааг үзүүлэв. Тэдгээрийг хурд багатайгаас нь ихсэх байдлаар эрэмбэл.

 • A. 1,2,3

 • B. 3,2,1

 • C. 3,1,2

 • D. 2,1,3

Оноо: 1

Машин 72 км/ц, автобус 20 м/с хурдтай явж байна. Эдгээрийн аль нь их хурдтай явж байна вэ?

 • A. Автобус

 • B. Машин

 • C. Машин ба автобусны хурд ижил

 • D. Тооцох боломжгүй

Оноо: 1

Унадаг дугуйтай хүн 5 цаг 30 минутанд 99 км зам явна. Тэрээр ямар дундаж хурдтай явсан бэ?

 • A. 5 м/с

 • B. 50 м/с

 • C. 0.5 м/с

 • D. 4.5 км/ц

Оноо: 1

Замын эхэнд хурдны хязгаарын тэмдэг 30 км/ц-аас илүүгүй хурдтай явахыг анхааруулсан тэмдэг байв. Машин 1.8 км замыг 4 минутанд туулсан бол машины жолооч хөдөлгөөний дүрмийг зөрчсөн үү?

 • A. Машины хурд 27 км/ц учир зөрчөөгүй

 • B. Машины хурд 37 км/ц учир зөрчсөн

 • C. Машины хурд 30 км/ц учир зөрчөөгүй

 • D. Машины хурд 31 км/ц учир зөрчсөн

Оноо: 1

Зөв харгалзуулна уу.

1. Шингэнт төхөөрөмж a. \small t=s/\upsilon

2. Хугацаа b. \small \upsilon _{g}=S_{\delta }/t_{\delta }

3. Шингэний жингийн даралт c.\small F_{1}/S_{1} =F_{2}/S_{2}

4. Дундаж хурд d. P = ρgh

 • A. 1b,2a,3c,4d

 • B. 1c,2a,3d,4b

 • C. 1c,2a,3b,4d

 • D. 1c,2b,3a,4d

Оноо: 1

Дараах багажуудыг хэмжих нэгжтэй нь харгалзуулна уу.

1. Секундомер а. Ньютон

2. Пүршин динамометр б. Цельс

3. Миллиметрийн хуваарьтай шугам в. Сантиметр

4. Термометр г. Килограмм

5. Хөшүүргэн жинлүүр д. Минут

 • A. 1a,2б,3в,4г,5д

 • B. 1б,2а,3в,4д,5г

 • C. 1в,2а,3б,4д,5г

 • D. 1д,2а,3в,4б,5г

Оноо: 1

Дараах багажуудыг хэмжих нэгжтэй нь харгалзуулна уу.

1. Мензурк а. Ньютон

2. Пүршин динамометр б. Цельс

3. Омметр в. Ом

4. Термометр г. Килограмм

5. Хөшүүргэн жинлүүр д. Литр

 • A. 1a,2б,3в,4г,5д

 • B. 1б,2а,3в,4д,5г

 • C. 1в,2а,3б,4д,5г

 • D. 1д,2а,3в,4б,5г

Оноо: 1

Дараах графикийн аль хугацааны завсарт бие зогссон бэ?

 • A. 0-t1

 • B. t1-t3

 • C. t2-t3

 • D. t0-t2

Оноо: 1

Дараах графикийн аль хугацааны завсарт бие хөдөлгөөн хийсэн бэ?

 • A. 0-t2

 • B. t1-t2

 • C. t2-t3

 • D. 0-t1

Оноо: 1

Дараах графикийн аль хугацааны завсарт бие зогссон бэ?

 • A. 0-t1

 • B. t1-t2

 • C. t2-t3

 • D. t0-t2

Оноо: 1

Дараах графикийн аль хугацааны завсарт бие зогссон бэ?

 • A. 0-t1

 • B. t1-t2

 • C. t1-t3

 • D. t0-t2

Оноо: 1

Аль графикаар тайван байгаа биеийн хурд хугацааны хамаарлын харуулж байна вэ?

 • A. А график

 • B. В график

 • C. С график

 • D. D график

Оноо: 1

45 кг масстай хүүхэд нэг хөл дээрээ зогсож байвал шалан дээр учруулах даралтыг олно уу. Гутлын нэг улны талбай нь S=0.02 м2, g=10 Н/кг

 • A. 2.25 Па

 • B. 22.5 кПа

 • C. 2.25 кПа

 • D. 0.225 Па

Оноо: 1

30 кг масстай биеийн тулгууртаа учруулах даралтыг ол. Тулгуурт үйлчлэх талбай нь S=100 м2, g=10 Н/кг

 • A. 30 Па

 • B. 300 кПа

 • C. 3 кПа

 • D. 3 Па

Нийт: 16693