• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Автобус А буудлаас В буудал хүртэл 60 км/ц хурдтайгаар 4 минут явав. Тэнд 3 минут зогсож цааш 30 км/ц хурдтайгаар 5 минут явж С буудалд хүрч очив. АвтобусА-гаас С буудал хүрэхдээямар дундаж хурдтай явсныголно уу?

 • A. 60 км/ц

 • B. 40 км/ц

 • C. 32.5 км/ц

 • D. 30 км/ц

Оноо: 2

Дугуйчин хугацааны эхний 6 минутад 4 км, дараагийн 9 минутад 18 км, сүүлийн 5 минутад 8 км явсан бол дугуйчны дундаж хурдыг тооцоолно уу?

 • A. 90 км/ц

 • B. 30 км/ц

 • C. 1.5 км/ц

 • D. 50 км/ц

Оноо: 1

Тугал эхийнхээ мөөрөх чимээг 0.6 с-ийн дараа сонсож зогсож байгаа эх рүүгээ 6 м/с – ийн хурдтай шогшлоо. Хэдэн секундын дараа тугал эхдээ очих вэ? Агаарт дуу тархах хурд 340 м/с

 • A. 3.6 c

 • B. 30 c

 • C. 34 c

 • D. 56.6 c

Оноо: 1

График дээр нэгэн зэрэг хөдөлсөн гурван машины хөдөлгөөнийг харуулав. Аль машин хамгийн их хурдтай вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. Бүгд адилхан

Оноо: 2

Галт тэрэг замын эхний хэсгийг 50 км/ц хурдтайгаар 2 цагт туулжээ. Үлдсэн 240 км замыг 3 цаг явжээ. Бүх замын турш дахь галт тэрэгний дундаж хурдыг олоорой.

 • A. 68 км/ц

 • B. 58 км/ц

 • C. 80 км/ц

 • D. 50 км/ц

Оноо: 2

Автобус эхний 4 км замыг 20 км/ц, дараагийн 12 км замыг 40 км/ц хурдаар явжээ. Нийт замыг ямар дундаж хурдаар туулсан бэ?

 • A. 16 км/ц

 • B. 32 км/ц

 • C. 40 км/ц

 • D. 20 км/ц

Оноо: 2

Моторт завь голын урсгал дагуу 12 км/ц, урсгалын сөрж 9 км/ц хурдтай явна. Зогсоолуудын хооронд 3.6 км зайтай бол нэг зогсоолоос гараад нөгөө зогсоолд хүрээд буцаж иртлээ ямар дундаж хурдтай явах вэ?

 • A. 10.3 км/ц

 • B. 21 км/ц

 • C. 72 км/ц

 • D. 7.2 км/ц

Оноо: 1

Моторт завь урсгал дагуу 150 км зайг 5 ц, мөн энэ зайг урсгал сөрж 10 ц явсан бол бүх замын турш завины дундаж хурдыг олоорой.

 • A. 50 км/ц

 • B. 20 км/ц

 • C. 15 км/ц

 • D. 25 км/ц

Оноо: 1

Биеийн хурд хугацааны хамаарлыг ашиглан хурдатгалыг олно уу.

 • A. 1 м/с2

 • B. 3.6 м/с2

 • C. -1 м/с2

 • D. -3.6 м/с2

Оноо: 1

График ашиглан биеийн хөдөлгөөний хурдатгал ямар байсныг тодорхойлно уу?

 • A. -2 м/с2

 • B. -7.2 м/с2

 • C. 5 м/с2

 • D. 1 м/с2

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний хурдатгал хугацааны хамаарлыг ашиглан биеийн хурдны өөрчлөлтийг олно уу.

 • A. 4 м/с

 • B. 2 м/с

 • C. 0

 • D. 8 м/с

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлыг графикт үзүүлжээ. Хурдатгалыг олно уу.

 • A. 4 м/с

 • B. 2 м/с

 • C. 0

 • D. 8 м/с

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлыг графикт үзүүлжээ. Хурдатгалыг олно уу.

 • A. 4 м/с2

 • B. 8 м/с2

 • C. 2 м/с2

 • D. 0

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлыг диаграмаар харуулав. Хугацааны завсар дахь биеийн туулсан замыг ол.

 • A. 8 м

 • B. 4 м

 • C. 2 м

 • D. 1 м

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлыг диаграмаар харуулав. Хугацааны завсар дахь биеийн туулсан замыг ол.

 • A. 8 м

 • B. 6 м

 • C. 2 м

 • D. 1 м

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлыг диаграмаар харуулав. Хугацааны завсар дахь биеийн туулсан замыг ол.

 • A. 40 м

 • B. 20 м

 • C. 10 м

 • D. 4 м

Оноо: 1

Машины тэвшний өндөр 1.2 м бол 3.6 м урттай банз ашиглаж 60 кг орчим масстай торхтой тосыг машинд гаргахад хичнээн хүч шаардагдах вэ?

 • A. 200 Н

 • B. 600 Н

 • C. 300 Н

 • D. 250 Н

Оноо: 1

Толинд цагны дүрс харагдана. Цаг хэд болж байна.

 • A. 2 ц 30 мин

 • B. 9 ц 30 мин

 • C. 14 ц 30 мин

 • D. 21 ц 00 мин

Оноо: 1

Шилэн тавцантай ширээн дээр байгаа цагны дүрс харагдана. Цаг хэд болж байна вэ?

 • A. 8 ц

 • B. 10 ц 30 мин

 • C. 2 ц 30 мин

 • D. 14 ц 30 мин

Оноо: 1

20 кг масстай нэгэн төрлийн саваа хоёр үзүүрээрээ тулгуурыг дарна. Тулгууруудыг ямар хүчээр дарах вэ?

 • A. 200 H, 200 H

 • B. 100 H, 100 H

 • C. 200 H, 100 H

 • D. 0, 100 H

Нийт: 16693