• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1.2 м урт, 60 см өргөнтэй ширээний гадаргуу дээр агаар ямар хүчээр дарах вэ? Атмосферын даралтыг 105Па гэж тооцоолно уу?

 • A. 1.22 кН

 • B. 7.2 кН

 • C. 720 Н

 • D. 72 ∙103 Н

Оноо: 1

Уулын ёроолд барометр 98.5кПа, уулын оргилд 90.3кПа тус тус заав. Уулын өндрийг олно уу. Агаарын нягт 1.3кг/м3

 • A. 630 м

 • B. 820 м

 • C. 759 м

 • D. 775 м

Оноо: 1

Шингэнт шахуургынжижиг бүлүүрт 400 Н хүчээр үйлчлэхэд том бүлүүр 40 кН жинтэй ачааг өргөнө. Жижиг бүлүүрийн талбай 4 см2 бол том бүлүүрийн талбайг олно уу?

 • A. 10 см2

 • B. 40 см2

 • C. 400 см2

 • D. 100 см2

Оноо: 1

100 м3 эзлэхүүнтэй саванд дүүргэсэн шингэний өндөр 5 см бөгөөд шингэн савны ёроолд 49000 Па даралт учруулна. Уг шингэний массыг олоорой.

 • A. 9.8 ∙103 кг

 • B. 9.8 ∙106 кг

 • C. 9.8 ∙107 кг

 • D. 9.8 ∙104 кг

Оноо: 2

Шоо дөрвөлжин хэлбэртэй хайрцагт дүүрэн ус хийв. Хэрэв усны масс 64 г бол хайрцгийн ёроолын даралтыг олно уу? /Усны нягт 1000 кг/м3 /

 • A. 4000 Па

 • B. 40 Па

 • C. 400 Па

 • D. 4 Па

Оноо: 1

Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орныг зурна уу.

Оноо: 1

10 кН/м хаттай пүршийг 2 мм сунгахад үүсэх уян харимхайн хүчийг олно уу?

 • A. 200 Н

 • B. 0.2 Н

 • C. 20 Н

 • D. 2 Н

Оноо: 1

0.2 кН/м хаттай пүршийг агшаахад 10 Н уян харимхай хүч үүссэн бол пүрш ямар хэмжээгээр агшсаныг тооцоолно уу.

 • A. 5 см

 • B. 2 см

 • C. 50 см

 • D. 20 см

Оноо: 1

2 л спиртийн хүндийн хүчийг олно уу. Спиртийн нягт 800 кг/м3

 • A. 0.16 H

 • B. 160 Н

 • C. 16 Н

 • D. 1.6 Н

Оноо: 1

Пүршинд 200 г масстай ачаа зүүхэд 8 мм - ээр сунажээ. Тэгвэл 1.2 кг масстай ачаа зүүвэл пүршний урт ямар хэмжээгээр сунах вэ?

 • A. 48 мм

 • B. 4.8 мм

 • C. 48 см

 • D. 0.48 см

Оноо: 1

Бие 20 с-ийн дотор хурдаа 10 м/с-ээс 40м/с хүртэл нэмэгдүүлсэн бол түүний хурдатгалыг ол.

 • A. 1.5 м/с2

 • B. 15 м/с2

 • C. 10 м/с2

 • D. 1 м/с2

Оноо: 1

20 м/с хурдтай хөдөлж байсан бие 5 секундын дараа зогсжээ. Биеийн хурдатгалыг олно уу.

 • A. 5 м/с2

 • B. 100 м/с2

 • C. 40 м/с2

 • D. 4 м/с2

Оноо: 1

20 м/с хурдтай хөдөлж байсан бие 2.5 м/с2 хурдатгалтайгаар жигд удаашран хөдөлжээ. Бие ямар хугацааны дараазогсох вэ?

 • A. 0.8 с

 • B. 8 с

 • C. 80 с

 • D. 5 с

Оноо: 1

Дараах соронзууд түлхэлцэж байна. Соронзуудын туйлыг будаж, тэмдэглэнэ үү.

Оноо: 4

Мөнгө, зэс, хөнгөн цагаан, төмөр, мод, хар тугалга гэсэн 6 төрлийн савааг тусгайлан бэлдсэн устай савны хажуу талд тогтоожээ. Савтай усыг жигд халаахад үзүүрүүд дээр байрлуулсан лааны тос ээлж дараалан хайлж эхэлжээ.

a. 1-р саваан дээрх лааны тос түрүүлж хайлсан бол энэ савааны дулаан дамжуулах чадвар хэр вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Ямар бодисоор хийгдсэн бэ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

b. 6, 3-р саваанууд дээрх лааны тос ээлж дараалан хайлсан бол ямар бодисоорхийгдсэн бэ?

6-р саваа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

3-р саваа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

c. Үүний дараа 2, 5саваанууд дээрх лааны тос ээлж дараалан хайлсан бол ямар бодисоорхийгдсэн бэ?

2-р саваа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

5-р саваа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

d. Дээрх үр дүнгээс4-р саваагямар бодисоор хийгдсэнийг тодорхойл.

4-р саваа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Оноо: 1

25 см3 эзлэхүүнтэй хөнгөн цагааны масс нь 54 гбол хөндийн эзлэхүүнийг олно уу. ρ=2.7 г/см3

 • A. 20 см3

 • B. 5 см3

 • C. 2.16 см3

 • D. 2.9 см3

Оноо: 1

40 см3 эзлэхүүнтэй хөнгөн цагааны масс нь 54 гбол хөндийн эзлэхүүнийг олно уу. ρ=2.7 г/см3

 • A. 0.15 см3

 • B. 15 см3

 • C. 150 см3

 • D. 20 см3

Оноо: 1

Аль биеийн хөдөлгөөн хурдсажбайна вэ?

 • A. A диаграм

 • B. В диаграм

 • C. С диаграм

 • D. D диаграм

Оноо: 1

Аль биеийн хөдөлгөөн жигд байна вэ?

 • A. А диаграм

 • B. В диаграм

 • C. С диаграм

 • D. D диаграм

Оноо: 1

30 см3 эзлэхүүнтэй хөнгөн цагааны масс нь 54 гбол хөндийн эзлэхүүнийг олно уу. ρ=2.7 г/см3

 • A. 10 см3

 • B. 20 см3

 • C. 25 см3

 • D. 24 см3

Нийт: 16693