• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

650 Н жинтэй 0.05 м3 эзлэхүүнтэй биеийг усанд бүрэн дүрэхэд жин нь ямар болох вэ? ρус=1000 кг/м3

 • A. 150 Н

 • B. 900 Н

 • C. 1450 Н

 • D. 500 Н

Оноо: 1

550 Н жинтэй 0.05 м3 эзлэхүүнтэй биеийг усанд бүрэн дүрэхэд жин нь ямар болох вэ? ρус=1000 кг/м3

 • A. 450 Н

 • B. 500 Н

 • C. 1450 Н

 • D. 50 Н

Оноо: 1

55 см3 эзлэхүүнтэй хөнгөн цагааны масс нь 54 гбол хөндийн эзлэхүүнийг олно уу. ρ=2.7 г/см3

 • A. 20 см3

 • B. 5 см3

 • C. 35 см3

 • D. 2.9 см3

Оноо: 1

0.5 кг масстай хоосон саванд 4 лсүү хийв. Сав сүүний хамт масс нь 4.656 кг саван дотор ямар малын сүү хийснийг тодорхойл.

 • A. 1040 кг/м3 үнээний сүү

 • B. 1039 кг/м3 ингэний сүү

 • C. 1038 кг/м3 ямааны сүү

 • D. 1042 кг/м3 хонины сүү

Оноо: 1

0.5 кг масстай хоосон саванд 4 лсүү хийв. Сав сүүний хамт масс нь 4.660 кг саван дотор ямар малын сүү хийснийг тодорхойл.

 • A. 1040 кг/м3 үнээний сүү

 • B. 1039 кг/м3 ингэний сүү

 • C. 1038 кг/м3 ямааны сүү

 • D. 1042 кг/м3 хонины сүү

Оноо: 1

0.5 кг масстай хоосон саванд 4 лсүү хийв. Сав сүүний хамт масс нь 4.652 кг саван дотор ямар малын сүү хийснийг тодорхойл.

 • A. 1040 кг/м3 үнээний сүү

 • B. 1039 кг/м3 ингэний сүү

 • C. 1038 кг/м3 ямааны сүү

 • D. 1042 кг/м3 хонины сүү

Оноо: 1

0.5 кг масстай хоосон саванд 4 л сүү хийв. Сав сүүний хамт масс нь 4.668 кг саван дотор ямар малын сүү хийснийг тодорхойл.

 • A. 1040 кг/м3 ингэний сүү

 • B. 1039 кг/м3 ингэний сүү

 • C. 1038 кг/м3 ямааны сүү

 • D. 1042 кг/м3 хонины сүү

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөнүүдийг графикаар үзүүлэв. Аль график нь жигд хурдсах хөдөлгөөний график вэ?

 • A. 1

 • B. 3

 • C. 1 ба 3

 • D. 2 ба 5

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөнүүдийг графикаар үзүүлэв. Аль график нь жигд хөдөлгөөний график вэ?

 • A. 1 ба 2

 • B. 2 ба 3

 • C. 1 ба 4

 • D. 2 ба 5

Оноо: 1

Графикаас бие А-аас Е-д ирэх хүртэл явсан замыг олно уу

 • A. 20 м

 • B. 30 м

 • C. 50 м

 • D. 100 м

Оноо: 1

Графикаас бие B-аас D-д ирэх хүртэл явсан замыг олно уу

 • A. 20 м

 • B. 30 м

 • C. 70 м

 • D. 50 м

Оноо: 1

Үл сунах утсыг таазанд бэхлэн ачаа бүхий эргэвчээр зурагт үзүүлсэн байдлаар хагас ороон дээш 100 Н хүчээр татаж байгаа бол ачаа хэдэн ньютон хүчээр доош татах вэ?

 • A. 100 Н

 • B. 50 Н

 • C. 200 Н

 • D. 0.1 Н

Оноо: 1

Үл сунах утсыг таазанд бэхлэн ачаа бүхий эргэвчээр зурагт үзүүлсэн байдлаар хагас ороон дээш 50 Н хүчээр татаж байгаа бол ачаа хэдэн ньютон хүчээр доош татах вэ?

 • A. 100 Н

 • B. 50 Н

 • C. 200 Н

 • D. 0.5 Н

Оноо: 1

Аль биеийн хөдөлгөөн удааширчбайна вэ?

 • A. A диаграм

 • B. B диаграм

 • C. C диаграм

 • D. D диаграм

Оноо: 1

Бат нохойныхоо хурдыг хэмжжээ. Тэрээрнохойныхоо давхилтын зай хугацааны хамаарлыг үзүүлсэн график зуржээ. Графикаас нохойны хөдөлгөөнийг тодорхойлно уу.

 • A. Нохой тогтмол хурдтай давхиж байна.

 • B. Нохой удааширч байна.

 • C. Нохой хурдаа авч байна.

 • D. Нохой хөдлөөгүй байна.

Оноо: 1

Бат нохойныхоо хурдыг хэмжжээ. Тэрээр нохойныхоо давхилтын зай хугацааны хамаарлыг үзүүлсэн график зуржээ. Графикаас нохойны хөдөлгөөнийг тодохойлно уу.

 • A. Нохой тогтмол хурдтай давхиж байна.

 • B. Нохой удааширч байна.

 • C. Нохой хурдаа авч байна.

 • D. Нохой хөдлөөгүй байна.

Оноо: 1

Бат нохойныхоо хурдыг хэмжжээ. Тэрээр нохойныхоо давхилтын зай хугацааны хамаарлыг үзүүлсэн график зуржээ. Графикаас нохойны хөдөлгөөнийг тодохойлно уу.

 • A. Нохой тогтмол хурдтай давхиж байна.

 • B. Нохой удааширч байна.

 • C. Нохой хурдаа авч байна.

 • D. Нохой хөдлөөгүй байна.

Оноо: 1

Бие 10 с-ийн дотор хурдаа 15 м/с-ээс 25 м/с хүртэл нэмэгдүүлсэн бол түүний хурдатгалыг олно уу.

 • A. 5 м/с2

 • B. 9 м/с2

 • C. 10 м/с2

 • D. 1 м/с2

Оноо: 1

Бие 20 с-ийн дотор хурдаа 5 м/с-ээс 35м/с хүртэл нэмэгдүүлсэн бол түүний хурдатгалыг ол.

 • A. 1.5 м/с2

 • B. 15 м/с2

 • C. 10 м/с2

 • D. 1 м/с2

Оноо: 2

Машин замын эхний хагасыг 40 км/цхурдтай, үлдсэн хагасыг 80 км/цхурдтай туулсан бол дундаж хурдыг ол.

 • A. 60 км/ц

 • B. 20 км/ц

 • C. 120 км/ц

 • D. 53.3 км/ц

Нийт: 16693