Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Many people _________Hybrid cars these days.

 • A.is driving

 • B.have driven

 • C.are driving

 • D.drive

Оноо: 1

График, диаграммын төрлийг тохирох үзүүлэлттэй нь зөв харгалзуулсныг сонго.

1. Тойргийн диаграмм a. 1960 оноос хойших хонин сүргийн тооны өсөлт

2. Шугаман график b. Мал сүргийн дотор 5 хошуу мал тус бүрийн эзлэх хувь

3. Баганан график c. 2017 оны таван хошуу малын тооны харьцуулалт

 • a. 1b2a3c

 • b. 1a2b3c

 • c. 1c2a3b

 • d.1a2c3b

Оноо: 1

We have never ________to America.

 • A.not gone

 • B.been

 • C.gone

 • D.went

Оноо: 1

Газарзүйн зургийг ашиглахад төрөл бүрийн нийлмэл дүн шинжилгээ шаардагдах ба уг ажлыг гүйцэтгэхэд ихээхэн хөдөлмөр, хөрөнгө, цаг хугацааг зарцуулдаг байв. XX зууны II хагасаас ……………………………………. ашиглаж эхэлсэн ба энэ систем гарсанаар газарзүйн зургийг ашиглах үйл явц хялбар энгийн түвшинд очжээ.

 • A. Сэдэвчилсэн газарзүйн зураг

 • B. Нийгмийн газарзүйн зураг

 • C. Физик газарзүйн зураг

 • D. Газарзүйн мэдээллийн систем

Оноо: 1

Зогсоолд 24 машин байв. Бүх машины 1 / 4 нь цагаан, ба 1/3 нь хар машин, үлдсэн нь улаан өнгийн машин байсан бол хэдэн улаан машин байсан бэ?

 • А. 4

 • B. 6

 • C. 8

 • D. 10

Оноо: 1

My father __________for his uncle’s farm for more than ten years.

 • A.works

 • B.is working

 • C.has been working

 • D.has been worked

Оноо: 1

Цахилгаан зуухны үнэ 750 000 төгрөг байв. Наадмаар 720 000 төгрөг болж хямдарсан бол хэдэн хувиар хямдарсан бэ?

 • А. 4

 • B. 9.6

 • C. 10.4

 • D. 40

Оноо: 1

The plane _________one hour ago.

 • A.had landed

 • B.has landed

 • C.landed

 • D.was landing

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “1” бүтцийг нэрлэнэ үү. • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

I_________in Osaka at this time last year.

 • A.had worked

 • B.was working

 • C.worked

 • D.had been working

Оноо: 1

Цахилгаан барааны үнэ 850 000 төгрөг байв. Наадмаар 833 000 төгрөг болж хямдарсан бол хэдэн хувиар хямдарсан бэ?

 • А. 2

 • B. 9.8

 • C. 10.2

 • D. 20

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “2” бүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

My mother_________ dinner by the time we arriived home.

 • A. was cooking

 • B.cooked

 • C. had been cooking

 • D. had cooked

Оноо: 1

Хоёр жуулчин А өртөөнөөс эсрэг зүгт чиглэн, нэгэн зэрэг гарчээ. Хоёр цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай 268 км болов. Хэрэв нэг нь цагт 69 км зам туулсан бол нөгөө жуулчны нэг цагт туулсан замыг олоорой.

 • А. 2

 • B. 65

 • C. 138

 • D. 199

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “4” бүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

They ________ together for two years before they got married.

 • A. had travelled

 • B.had been travelling

 • C. were travelling

 • D.travelled

Оноо: 1

Хоёр аялагч хотоос эсрэг зүгт чиглэн, нэгэн зэрэг гарчээ. Гурван цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай 267 км болов.Хэрэв нэг нь цагт 49 км хурдтай явсан бол нөгөө аялагчийн хурдыг олоорой.

 • А. 3

 • B. 40

 • C. 89

 • D. 218

Оноо: 1

В лимфоцит эс багасах нь эсэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Антигентэй холбогдох чадвар буурч өвчин үүсгэгч ихээр үржих

 • В. Бусад дархлааны эсүүд хэвийн ажиллах

 • С. Антителийн тоо хэмжээ нэмэгдэх

 • D. Антиген антителийн нэгдэл ихээр үүсэх

Оноо: 1

Гемоглобины хэмжээ багасах нь хүний биед ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Уушигны цулцангийн тоо нэмэгдэх

 • В. Уушигны амьдралын багтаамж буурах

 • С. Уушиг хүчилтөрөгчөөр бага хангагдах

 • D. Бие хүчилтөрөгчийн дутагдалд орох

Оноо: 1

Ах нь дүүгээс 3 дахин их жимс хураав. Ах 28 кг, дүү 6 кг жимс худалдсаны дараа ах дүү хоёрын жимс тэнцүү болов. Ах дүү хоёр тус бүр хэдэн килограмм жимстэй үлдсэн бэ?

 • А. 5

 • B. 11

 • C. 22

 • D. 34

Нийт: 15508