• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Анхдагч сукцессийн жишээг олно уу?

 • А. Ой модыг огтолж тариалан эрхлэх   

 • В.Хусан ой шилмүүст ойгоор солигдох

 • С.Нүцгэн хадан дээр ургамалжих                  

 • D. Нуур хагсаж хатан намагжих

Оноо: 1

Агаар мандлаас нүүрсхүчлийн хийг шингээх чадвартай амьд бие аль нь вэ?

 • A.Махан идэштэн  

 •  B.Өвсөн тэжээлтэн          

 • C.Задлагч        

 • D.Бүтээгч

Оноо: 1

Гидросферийн хил хязгаарыг тодорхойлсон хариултыг сонгоно уу?

 • A.  гэрэл шингээлт

 • B.  хөрсний нягтрал     

 • C. усны хэмжээ

 • D. агаарын даралт

Оноо: 1

Заг мод цөлийн нөхцөлд бүх талаар зохилдсон байх ба навчгүй болсон байдаг.Тэгвэл энэ ургамлын ямар эрхтэн нь фотосинтез явуулдаг вэ?

 • A.Найлзуур 

 • B.Иш                 

 • C.Мөчир     

 • D.Навч

Оноо: 1

Байгалийн унаган төрхийг хадгалан үлдээх зорилгоор байгуулсан улсын тусгай хамгаалалт бүхий газрыг .................гэнэ

 • A.Байгалийн нөөц газар       

 • B.Байгалийн цогцолборт газар

 • C.Дархан цаазат газар        

 • D.Дурсгалт газар

Оноо: 1

Нарны гэрлийг шингээж шим бодис үүсгэн хооллодог амьд биеүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.Хемотроф          

 • B.Автотроф           

 • C.Миксотроф        

 • D.Гетеротроф

Оноо: 1

Хээрийн экосистемийн шүхэр зүйлийг багтаасан хувилбарыг сонгоно уу?

 • A.Хялгана, цагаан зээр            

 • B.Цагаан зээр, хөх чоно   

 • C.Үлийн цагаан оготно, цагаан зээр           

 • D.Үлийн цагаан оготно, идлэг шонхор

Оноо: 1

Экологийн тодорхой үзэгдлийг удаан хугацаагаар ажиглан тандаж, явцыг тэмдэглэн судалж гарсан үр дүнг аж ахуйн практикт ашиглах нь судалгааны ямар арга вэ?

 • A.Мониторингийн  

 • B.Хээрийн             

 • C.Лабораторийн        

 • D.Туршилт судалгааны

Оноо: 1

Гэрэл хичнээн хангалттай байвч чийг дутагдалтай бол ургамал ургахгүй. Энэ нь экологийн ямар дүрмээр тайлбарлагддаг вэ?

 • A.Аллен              

 • B.Бергман          

 • C.Глогер            

 • D.Либих                 

Оноо: 1

Харьцангуй тогтвортой бүлгэмдэл бүрэлдэн тогтворжих үзэгдлийг ............. гэнэ.

 • A.Сукцесс

 • B.Климакс   

 • C.Солигдол    

 • D.Тогтворжилт

Оноо: 1

Говийн уулсаар тархсан аргаль угалз нь Монгол Алтайнхаас жижиг биетэй байдаг нь экологийн ямар дүрмээр тайлбарлагддаг вэ?

 • A.Бергман  

 • B.Либих         

 • C.Аллен           

 • D.Глогер

Оноо: 1

Гэрэлсэг өвслөг ургамал ойд шилмүүст модны титэм доор ургахдаа түүнд сүүдэрлэгдэн амьдрал нь доройтдог. Тэр нь шилмүүст модонд хор ч болохгүй, ашиг ч өгөхгүй. Ийм амьдралын харилцааг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.Мутуализм  

 • B.Коменсализм         

 • C.Амменсализм  

 • D.Конкуренц

Оноо: 1

Хөвд→Нам өвс→Өндөр өвс→Бут сөөг→Дунд зэргийн өндөртэй модод→Өндөр модод гэх дарааллаар ойн ургамлууд ташинга буюу ................... ийг үүсгэж ургадаг

 • А.Хүрээ        

 • B.Ярус   

 • C.Фитоценоз        

 • D.Үечлэл

Оноо: 1

Нарны хэт ягаан туяаны үйлчлэлээр озон болж хувирдаг бодис аль нь вэ?

 • А.Нүүрстөрөгч   

 • B.Устөрөгч   

 • C.Азот        

 • D.Хүчилтөрөгч

Оноо: 1

Нарны гэрлийн энергийг 100% гэж үзвэл ургамал хэдэн хувийг шингээж авч фотосинтезд ашигладаг болохыг сонгоно уу.

 • А. 50

 • B. 40  

 • C.30   

 • D.20

Оноо: 1

Цөлийн олон зүйлийн ургамал эд, эрхтэндээ ус нөөцөлдөг. Ийм ургамлыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А.Суккулент    

 • B.Скелеробионт         

 • C.Ус нөөцлөгч       

 • D.Ксеробионт

Оноо: 1

Шим мандлын хүрээнд амьдрал хамгийн их нягтралтай байгаа хэсгийг нэрлэнэ үү.

 • А.Экосистем

 • B. Бүлгэмдэл

 • C.Популяци 

 • D.Бодгаль

Оноо: 1

Өгөгдсөн суваргын Х үсгийн оронд тохирох нэрийг сонгоно уу?

 • A.Бүтээгч      

 • B.Хэрэглэгч          

 • C.Ургамал        

 • D.Редуцент

Оноо: 1

Байгалийн нөөц баялгийн нөхөн сэргэдэггүй нөөц баялагт аль нь орох вэ?

 • А.Ундны цэвэр ус 

 • B.Ургамлын аймаг

 • C.Чулуун нүүрс

 • D.Хөрс

Оноо: 1

Байгалийн нөөц баялгийн нөхөн сэргэдэг нөөц баялагт аль нь орох вэ?

 • А.Нефть          

 • B.Ашигт малтмал

 • C.Чулуун нүүрс    

 • D.Хөрс

Нийт: 16693