• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Усан орчны гэрэлтүүлгийн эрчмийг багасгах хүчин зүйл нь ..................... юм.

 • А.Цацрагийн бохирдол         

 • B.Нефтийн бохирдол           

 • C.Хатуу шингэн хог хаягдал         

 • D.Химийн бохирдол

Оноо: 1

Хромын хүний биед үзүүлэх хөнөөлт үр дагавар нь юу вэ?

 • А.Ясны эдийг өвчлүүлэх   

 • B.Ургийн гажиг үүсгэх          

 • C.Мэдрэлийн тогтолцоог гэмтээх            

 • D.Хорт хавдар үүсгэх

Оноо: 1

Шувууны ханиад, ДОХ, боом зэрэг нь бохирдлын ямар хэлбэрт хамаарах вэ?

 • А.Биологийн бохирдол     

 • B.Цацрагийн бохирдол           

 • C.Шуугианы бохирдол     

 • D.Химийн бохирдол

Оноо: 1

Нуклейн хүчлийн мономер бүтцэд аль нь хамаарах вэ?

 • A.Сахар, амин хүчил, фосфор

 • B.Нүүрс ус, азотлог суурь, фосфорын хүчил

 • C.Нүүрс ус, сахар, азотлог суурь

 • D.Амин хүчил, сахар, азотлог суурь

Оноо: 1

ДНХ ба РНХ-ийн ялгаатай бүтцийг нэрлэнэ үү

 • A. Азотлог суурь, сахар

 • B. Фосфор, сахар

 • C. Сахар, өөх тос

 • D. Фосфор, өөх тос

Оноо: 1

ДНХ-ийн гинжинд тимин 35% оролцдог бол гуанин хэдэн хувийг эзлэх вэ?

 • A. 10%

 • B. 12%            

 • C.15%

 • D. 25%

Оноо: 1

“Чаргаффын дүрэм” аль нь вэ?

 • A. A=T; Г=Т      

 • B. A=Г; Т=Ц

 • C. A=Ц; Г=Т 

 • D. A=T; Г=Ц

Оноо: 1

Пиримидины суурьт аль азотлиг сууриуд хамаарах вэ?

 • A. ТЦУ      

 • B. АГЦ  

 • C. АУГ

 • D. ГЦУ

Оноо: 1

Трансляци гэж юу вэ?

 • A. Амин хүчлүүдийн идэвхжил

 • B. ДНХ-ээс мРНХ үүсэх үйл явц

 • C. мРНХ зРНХ-тэй холбогдох үйл явц

 • D. мРНХ-ээс уураг үүсэх үйл явц

Оноо: 1

Х уураг нь 267 амин хүчлээс тогтдог бол түүний мэдээллийг агуулах ДНХ хичнээн нуклеотидтай байх вэ?

 • A. 1602    

 • B. 801        

 • C. 3204   

 • D.89  

 • E. 178

Оноо: 1

ДНХ-ийн нэг гинжний нуклеотидүүд хоорондоо ямар химийн холбоогоор холбогдох вэ?

 • А. Пептид

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C. Гликозидийн холбоо

 • D.Фосфодиэфирийн холбоо

Оноо: 1

Эсэд анаэроб гликолизоор 4 моль сүүний хүчил үүссэн бол хэдэн моль глюкоз урвалд орсон бэ?

 • A. 2

 • B. 8

 • C. 4

 • D. 16

Оноо: 1

9гр нүүрс ус задрахад хичнээн ккал энерги үүсэх вэ?

 • A. 20,4     

 • B. 40,4  

 • C. 36,4        

 • D. 37,8

Оноо: 1

Микробиологийн лабораторид агар-агарыг өргөн ашигладаг. Хатуу тэжээлт орчин бэлтгэхэд алийг нь ашигладаг вэ?

 • A. Желатин        

 • B. Нэг эст замаг  

 • C. Цэнгэг усны замаг

 • D. Далайн улаан замаг

 • E. Хүрэн замаг

Оноо: 1

Эсийн амьдралд ГФА ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. Уургийн нийлэгжлийг хангана

 • B. ДНХ репликацийг нөхцөлдүүлнэ

 • C. Уургийн нийлэгжих хэсэгт амин хүчлийн зөөвөрлөнө

 • D. Эсийн эрчим хүчний хуваарилалтад оролцоно

Оноо: 1

Сплайсинг гэж юу вэ?

 • A. Чөлөөт РНХ-ийн нуклеотидууд ДНХ-ийн гинжин дээр цугларах үйл явц

 • B. Интроны хэсгүүдийг тайрч экзоны хэсгүүдийг залгах үйл явц

 • C. ДНХ-ээс мРНХ үүсэх үйл явц

 • D. зРНХ мРНХ-тэй антикодоноороо холбогдох үйл явц

Оноо: 1

ДОХ-н вирус дараах төрлийн эсүүдээс алийг нь гэмтээдэг вэ?

 • A. Т-лимфоцит                     .

 • B. В-лимфоцит      

 • C. Моноцитүүд

 • D. Нейтрофилүүд       

Оноо: 1

Ургамлын шим бодис ойрын зөөлтөөр апопласт замаар зөөгдөнө гэдэг нь ....................ийг хэлнэ.

 • A. Эсийн цитоплазм, мембраны плазмодесмээр

 • B. Эсийн цитоплазмаас эс хоорондын зайгаар

 • C. Долонгийн шигшүүрт хоолойгоор

 • D. Модлогийн гуурсаар

Оноо: 1

Ногоон өнгөтэй чинжүү улаан өнгөтэй болох нь пластидуудын шилжилтийн аль хэлбэр вэ?

 • A. Лейкопласт хлоропластд

 • B. Лейкопласт хромопластд

 • C. Хлоропласт хромопластд

 • D. Хлоропласт лейкопластд

Оноо: 1

ДНХ полимераза энзим ДНХ-ийн 5`-3` төгсгөлрүү ажилладаг болохыг ямар эрдэмтэн хэдэн онд нээсэн бэ?

 • A. Ф.Гриффит 1928              

 • B. Херши, Чейс нар 1952

 • C. Артур  Корнберг  1967

 • D. Дж Уотсон Крик нар 1953

Нийт: 16693