• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хагийг судалдаг шинжлэх ухааныг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Алгелоги                    

 • B. Микологи                 

 • C. Лихенологи

 • D. Бактериологи

Оноо: 1

Хагийн амьдралын гол онцлогуудыг дурьдана у

 • A. Симбиоз амьдрал                   

 • B. Шимэгчлэх амьдрал               

 • C. Хиг үүсгэн үржих

 • D. Мицеллийн тасархайгаар үржих

Оноо: 1

Замганд байдаг вегетатив үржлийн хэлбэрийг сонгоно уу

1. Гетероцист 3. Изиди 2. Коньюгаци 4. Аллокоспор

 • A 1,3     

 • B  3,4    

 • C  4   

 • D 2

Оноо: 1

Хагийн вегетатив үржлийн 2 хэлбэрийг багтаасан хариултыг сонгоно уу

1. Гетероцист 3. Изиди

2. Коньюгаци 4. Сореди

 • A 1,3              

 • B  3,4       

 • C  2,4   

 •  D 1,3

Оноо: 1

Хос талт үрт ургамлын ангид хамаарах шинжийг сонгоно уу

 1. Ихэвчлэн голлосон үндэсний системтэй
 2. Ихэвчлэн сахлаг үндэсний системтэй
 3. Хөврөлийн хоёр талтай
 4. Навч нь торлосон судалтай

 • A. 1,2,4 

 • B. 1,3,4

 • C. 1,2,3     

 • D. 2,3,4,        

Оноо: 1

Нэг талт үрт ургамлын ангид хамаарах шинжийг сонгоно уу.

 1. Ихэвчлэн сахлаг үндэсний системтэй
 2. Хөврөлийн хоёр талтай
 3. Хөврөлийн нэг талтай
 4. Навч нь зэрэгцээ ба нуман судалтай

 • A. 2,3,4 

 • B.  1,3,4  

 • C. 1,3,4   

 • D. 1,2,3      

Оноо: 1

Эвглен аль ангилалд хамаарах вэ?

 • A. Спортны ангид       

 • B. Сормуустны ангид          

 • C. Шилбүүртний ангид

 • D. Үндэс хөлтний ангид

Оноо: 1

Хоёр тасалгаат зүрхтэй, хүйтэн цустай амьтан аль нь вэ?

 • A. Жороо тоодог                   

 • B. Шивэр хадран     

 • C. Модны мэлхий

 • D. Дагуур зараа

Оноо: 1

Манай орны говь цөлийн шувуу аль нь вэ?

 • A. Тоншуул   

 • B. Ногтруу          

 • C. Самарт шаазгай

 • D. Хур

Оноо: 1

Зүрх нь дөрвөн тасалгаатай, бүлээн цустай амьтан аль нь вэ?

 • A. Булуу цагаан                    

 • B.Шивэр хадран                

 • C. Модны мэлхий

 • D. Дагуур зараа

Оноо: 1

Эволюцийн градацийн онолыг боловсруулсан эрдэмтний нэрийг сонгоно уу

 • A. Карл Линней                   

 • B. Ж.Кювье   

 • C. Жан Батист Ламарк

 • D. Г.Энглер

Оноо: 1

Цэцэг нь дөрвөн дэлбээнээс тогтсонургамлын овгийг сонгоно уу.

 • A. Иршимбэ                 

 • B. Буурцагтан                  

 • C. Голгэсэртэн

 • D.  Тоонолжин цэцэгтэн

Оноо: 1

Хэлэрхүү юмуу хоолойрхуу цэцэгтэй ургамлын овгийг сонгоно уу.

 • A. Иршимбэ                        

 • B. Буурцагтан               

 • C. Голгэсэртэн

 • D. Шүхэр цэцэгтэн

Оноо: 1

Үндэсгүй, ризойдтой ургамлыг нэрлэнэ үү

 • A. Сибирь жодоо                                       &n

 • B. Хөхөө маалинга                             

 • C. Эр ойм

 • D. Хөдөөгийн шивлээ

Оноо: 1

Хөвдийн гол төлөөлөгчийг сонгоно уу.

 • A. Сибирь жодоо                     

 • B. Хөхөө маалинга                

 • C. Эгэл бавран

 • D. Хөдөөгийн шивлээ

Оноо: 1

Адууны филогенезийн цувааг зөв дараалуулсан хувилбарыг сонгоорой.

 • A. Завь үзүүртээ шонтонтой, буурцаг ханзардаггүй

 • B. Завь үзүүртээ шонтонтой, буурцаг хэвлийн заадлаараа ханзардаг

 • C. Завь үзүүртэй шонтонгүй, буурцаг ханзардаггүй

 • D. Завь үзүүртээ шонтонгүй, буурцаг хэвлийн заадлаараа ханзардаг

Оноо: 1

Ерөнхий экологийн ШУ .................... Судалдаг

 • A. Организм ба орчны харилцан холбооны талаар

 • B. Популяци болон бүлгэмдлийн талаар

 • C. Бодгалийн талаар

 • D. Ургамал, амьтны талаар

Оноо: 1

Абиотик хүчин зүйлд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Малын бууцаар ургамал бордох

 • B. Үлийн цагаан оготно бэлчээр сүйтгэх

 • C. Үерийн усны нөлөөгөөр хөрс эвдрэх

 • D. Чийгийн улаан хөрс сийрэгжүүлэх

Оноо: 1

Хүний үйл ажиллагааны үр дагаварыг дэлхийн даац чадавхтай харьцуулахад сүйрэлд хүргэдэг хувилбарыг сонгоно уу.

 • A. C=1 

 • B. C<2 

 • C.C>1

 • D.C<2

Оноо: 1

Нуурын бүлгэмдлээс бүтээгчийг олно уу.

 • A. Нуурын зэгс                    .   

 • B. Булуу цагаан                  

 • C. Усч цох

 • D. Соно

Нийт: 16693