• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Идэш тэжээлийн түвшинд дэх бүтээгчийнбиомасс 4600кг бол хоол тэжээлийн байдлаар дараагийн түвшинд хэдэн кг дамжих вэ?

 • A. 46                 

 • B. 460          

 • C. 4,6

 • D. 4600

Оноо: 1

Энзимийн идэвхтэй төвтэй яг таарч тохирсон бүтэцтэй молекулыг ................гэнэ.

 • А.Фермент         

 • B.Субстрат  

 • C.Бүтээгдэхүүн     

 • D.Эх бодис

Оноо: 1

Дараах энзимүүдийг субстраттай нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу?

A.

Каталаза

1

Нүүрс ус

B.

Липаза

2

Уураг

C.

Амилаза

3

Устөрөгчийн хэт исэл

D.

Трипсин

4

Өөх тос

 • А. А3,В4,С1,D2   

 • B. А4,В3,С2,D1        

 • C. А1,В2,С3,D4      

 • D. А2,В3,С1,D2

Оноо: 1

Эрвээхийн хөврөлийнхөгжлийн үе шатуудыг ажиглан 3 тоогоор тэмдэглэснийг нэрлэнэ үү?

 • А. Авгалдай

 • В. Бие гүйцсэн бодгаль

 • С. Хүүхэлдэй

 • D. Өндөг

Оноо: 1

Хромосомын бүтцийн хэсгүүдийг зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоорой.

 • А. А-Теломер, В-p мөр, C- Центромер, D-q мөр

 • В. А- q мөр,  В-p мөр, C- Центромер, D- Теломер

 • С. А-Теломер, В- q мөр, C-Центромер, D- p мөр

 • D. А- Центромер, В-p мөр, C-Теломер, D-q мөр               

Оноо: 1

Дараах зургийг ажиглан С үсгээр тэмдэглэсэн бүтцийг нэрлэнэ үү?

 • А. Энзим

 • В.Субстрат

 • С.Энзим, субстратын комплекс

 • D.Энзим, бүтээгдэхүүн бодис               

Оноо: 1

Дараах графикт ямар энзимийн үйлчлэлийн идэвхийг харуулсан байна вэ?

 • А.Пепсин

 • В.Амилаза

 • С.Каталаза

 • D.Трипсин         

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан амьтдын ялгаруулах эрхтнийг зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу?

А

Шаахай

1

Ногоон булчирхай

В

Хавч

2

Аарцгийн бөөр

C

Загас

3

Ялгаруулах вакуоль

D

Хүн

4

Их биеийн бөөр

 • А. А3,В4,С1,D2       

 • B. А3,В1,С4,D2       

 • C. А1,В2,С3,D4     

 • D. А3,В4,С2,D1

Оноо: 1

Зургийг ажиглан ямар хэрчилттэй навч болохыг нэрлээрэй.

 • А.Ухалбар

 • В.Хагалбар

 • С.Цуулбар

 • D.Бүтэн

Оноо: 1

♀ 46 = 22 хос + ? , ♂ 46 = 22 хос + ? хүний хросомосын бүрдлийг харуулсан байх ёсой вэ?

 • А. ХУ, ХХ 

 • B. ХУ, ХХХ    

 • C. УУ, ХХ

 • D. ХХ, ХУ      

Оноо: 1

Үет хөлтний хүрээний ямар ангийн төлөөлөгчийг зурагт харуулсан байнавэ?

 • А.Аалз хэлбэртэн

 • В.Хавч хэлбэртэн

 • С.Олон хөлтөн

 • D. т хөлтний хүрээний ямар ангийн төлөөлөгч вэ?

Оноо: 1

ДНХ-ийн молекулын нэг гинж дэх нуклеотидын дараалал А-А-Г-Ц-Ц-Т-А-Г-Г байсан бол мРНХ-ийн молекул дахь нуклеотидын дэс дарааллыг бичнэ үү?

 • А. У-У-Ц-Г-Г-А-У-Ц-Ц

 • В. У-У-Г-Г-Ц-У-А-Ц-Г

 • С. У-А-Ц-Г-Г-А-Ц-Г-Ц

 • D.У-У-Г-Ц-Т-У-Ц-Ц-Г          

Оноо: 1

Зургийг ашиглан эволюцийн ямар баталгаа болохыг сонгоно уу.

 • А.Палеонтологийн баталгаа

 • В.Эмбриологийн баталгаа

 • С.Филогенезийн цуваа

 • D.Жишил анатомийн баталгаа            

Оноо: 1

Цусны эсүүдийг гүйцэтгэх үүрэгтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоорой

А

Эритроцит

1

Цус бүлэгнэхэд оролцоно

В

Лейкоцит

2

О2-ыг зөөвөрлөнө

C

Тромбоцит

3

Эсрэг бие үүсгэнэ

 • А. А3, В1, С2    

 • B. А2, В1, С3      

 • C. А1, В2, С3    

 • D. А2, В3, С1

Оноо: 1

Арьсны бүтцийг зургаар харуулжээ. К үсгээр тэмдэглэсэн бүтцийг нэрлэнэ үү?

 • А.Тосны булчирхай

 • В.Хүлээн авуур

 • С.Хөлсний булчирхай

 • D.Цусны судас      

Оноо: 1

Уургийн бионийлэгжилийн үед Зогс гэсэн командыг ямар 3 триплет илтгэдэг вэ?

 • А. УАА, УАУ, УАГ   

 • B. УАА, УАГ, АУУ  

 • С. АУГ, АУУ, УАА     

 • D. УАА, УАГ, УГА   

Оноо: 1

Зураг дээрх Х үндэсний систем бүхий ургамлыг сонгоно уу?

 • А.Нарс      

 • B.Сонгино

 • С.Буудай        

 • D. Халиар

Оноо: 1

Эсийн хуваагдлын үе шатуудыг харуулсан зургаас Е үсгээр ямар үйл явцыг харуулсан байна вэ?

 • А.Анафаз

 • В.Цитокинез

 • С.Кариокинез

 • D.Профаз      

Оноо: 1

ДНХ-ийн гинжинд нийт хэдэн устөрөгчийн холбоо агуулагдаж байна вэ?

 • А.13

 • В.14

 • С.15

 • D.16     

Оноо: 1

Моносахараас дисахар үүсэх урвалын үед моносахарын цагирагууд ................... холбоогоор холбогдоно.

 • А. Гликозидийн   

 • В. Фосфодиэфирийн

 • С. Устөрөгчийн

 • D. Ковалентийн

Нийт: 16693